星际线上娱乐

>

ASTRES - Chào tan sinh viên ?H2018
Th? 3, 30/10/2018

 

ASTRES - Thiên th? là ch??ng trình chào m?ng tân sinh viên ?H18 do ?oàn Thanh niên – H?i Sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p t? ch?c vào t?i ngày 29 tháng 10 n?m 2018. ?ây là ch??ng trình th??ng niên ???c th?c hi?n nh?m m?c ?ích t?o nên môi tr??ng sinh ho?t t?p th? lành m?nh, h?u ích cho các b?n sinh viên, t?ng s? g?n k?t và hi?u bi?t l?n nhau.

T?i tham d? ch??ng trình, v? lãnh ??o Thành ?oàn, H?i Sinh viên TP. Hà N?i có s? hi?n di?n c?a ??ng chí Chu H?ng Minh - Phó Bí th? Thành ?oàn, ch? t?ch H?i Sinh viên TP. Hà N?i; ??ng chí Tr?n M?nh Th?ng - ?y viên th??ng tr?c, tr??ng ban t? ch?c Công ?oàn ngành Giáo d?c Vi?t Nam; ??ng chí Nguy?n M?nh Quân - Công an TP Hà N?i và các ??ng chí lãnh ??o ?oàn Thanh niên, H?i Sinh viên các tr??ng trên ??a bàn thành ph? Hà N?i. V? phía ??i di?n các ??n v? tài tr? có s? hi?n di?n c?a: ông Nguy?n Hoàng Long - Phó giám ??c công ty Foresta; bà Ki?u Hoàng Thiên Trang - Tr??ng phòng tuy?n sinh FPT Arena; ông Hoàng V?n Th?ng giám ??c công ty ?ào ??o IT PLUS

V? phía nhà tr??ng, ch??ng trình có s? hi?n di?n c?a: ??ng chí PGS. TS ??ng Mai Anh – ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng Ph? trách nhà tr??ng; ??ng chí Tr?n M?nh Linh – Ch? t?ch Công ?oàn; ??ng chí ThS. Hoàng Kh?c Biên – ??ng ?y viên, Bí th? ?oàn TNCS H? Chí Minh; ??ng chí V??ng V?n Hiên – Ch? t?ch H?i Sinh viên cùng các th?y cô ph? trách các phòng, ban, khoa; các gi?ng viên tham gia gi?ng d?y t?i tr??ng và ??c bi?t là có m?t c?a ?ông ??o các b?n sinh viên, ?oàn viên, Thanh niên thu?c các khóa, h? c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

Phát bi?u khai m?c ch??ng trình, ??ng chí Hoàng Kh?c Biên kh?ng ??nh: Ch??ng trình chào Tân sinh viên là s? ki?n l?n th??ng niên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. Ch??ng trình mang ??n c? h?i khám phá ra nh?ng tài n?ng âm nh?c sinh viên, xây d?ng ??i ng? nhân l?c h? tr? các s? ki?n v?n hóa ngh? thu?t c?a nhà tr??ng c?ng nh? tham gia các phong trào, ch??ng trình c?a Thành ?oàn – H?i sinh viên TP. Hà N?i.  ??ng chí ??c bi?t chúc m?ng s? thành công c?a các b?n sinh viên ?H18 và ??ng chí c?ng hi v?ng ch??ng trình s? là l?i chào m?ng nhi?t thành, khích l? tinh th?n h?c t?p, sáng t?o c?a các b?n tân sinh viên.

Thay m?t ??ng ?y – Ban Giám hi?u nhà tr??ng, ??ng chí PGS. TS ??ng Mai Anh – ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng c?ng ?ã có l?i chúc m?ng g?i ??n các b?n tân sinh viên ?H18 v?i nh?ng thành công trong k? thi tuy?n sinh n?m 2018 v?a qua. ??ng chí c?ng kh?ng ??nh v?i b? dày kinh nghi?m trong ?ào t?o thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng, nhà tr??ng s? luôn n? l?c t?o c? s? v?ng ch?c, ?ào t?o nên ??i ng? nh?ng nhà thi?t k? tài n?ng cho ??t n??c.

C?ng trong khuôn kh? ch??ng trình, nhà tài tr? ??n t? công ty IT PLUS ?ã trao t?ng h?c b?ng cho th? khoa k? thi tuy?n sinh ?H18 và nhà tài tr? ??n t? Arena FPT trao tài tr? cho công tác ?oàn Thanh niên – H?i Sinh viên tr??ng. ?ây là s? h? tr?, ??ng viên quý báu cho nh?ng n? l?c c?a các cá nhân và t?p th?, khích l? tinh th?n h?c t?p, ho?t ??ng công tác ?oàn, H?i phát tri?n h?n n?a.

 

Ch??ng trình Chào Tân sinh viên ?H18 ASTRES ?ã di?n ra sôi ??ng v?i nhi?u ti?t m?c, hình th?c ngh? thu?t m?i m?, ??c s?c c?a các th?y cô và ??c bi?t là các b?n sinh viên, tân sinh viên nh?: trình di?n b? s?u t?p thi?t k? th?i trang phá cách, các màn nh?y free style, popping, sexy dance s?ng ??ng và các bài hát tr? trung thu?c nhi?u dòng nh?c. Nh?ng màn trình di?n này ?ã t?o c? h?i cho các b?n sinh viên phô di?n tài n?ng ngh? thu?t, s? t? tin và ni?m nhi?t huy?t. Ch??ng trình ?ã thu hút m?t l??ng l?n khán gi? là sinh viên trong và ngoài tr??ng, các b?c ph? huynh có con em ?ang theo h?c t?i tr??ng. Hy v?ng, ?ây s? là s? kh?i ??u ??y hào h?ng cho các b?n tân sinh viên, m? ra kho?ng th?i gian h?c t?p h?ng kh?i, say mê sáng t?o.  

 

??ng chí Hoàng Kh?c Biên – ??ng ?y viên, Bí th? ?oàn TNCS H? Chí Minh phát bi?u khai m?c ch??ng trình

 

 

??ng chí PGS. TS ??ng Mai Anh – ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng Ph? trách nhà tr??ng phát bi?u t?i ch??ng trình

 

 

Ông Hoàng V?n Th?ng giám ??c công ty ?ào ??o IT PLUS trao h?c b?ng cho sinh viên th? khoa k? thi tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018

 

 

Bà Ki?u Hoàng Thiên Trang – ??i di?n Arena FPT trao tài tr? cho công tác ?oàn Thanh niên – H?i Sinh viên tr??ng

 

 

Hình ?nh PGS. TS ??ng Mai Anh – ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng Ph? trách nhà tr??ng t?ng hoa c?m ?n nhà tài tr?: bà Ki?u Hoàng Thiên Trang - Tr??ng phòng tuy?n sinh FPT Arena; ông Hoàng V?n Th?ng giám ??c công ty ?ào ??o IT PLUS và ông Nguy?n Hoàng Long - Phó giám ??c công ty Foresta.

 

 

Hình ?nh các thành viên Ban t? ch?c ch??ng trình chào Tân sinh viên ?H18

 

 

Hình ?nh ti?t m?c bi?u di?n trong ch??ng trình chào Tân sinh viên ?H18 - ASTRES

 

 

Hình ?nh ti?t m?c bi?u di?n trong ch??ng trình chào Tân sinh viên ?H18 - ASTRES

 

Hình ?nh ti?t m?c bi?u di?n trong ch??ng trình chào Tân sinh viên ?H18 - ASTRES

 

 

Hình ?nh ti?t m?c bi?u di?n trong ch??ng trình chào Tân sinh viên ?H18 - ASTRES

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.