星际线上娱乐

>

BU?I B?O V? T?T NGHI?P TRìNH ?? TH?C S? KHóA 15, 16 Và 17
Th? 3, 21/08/2018

 

Theo Quy?t ??nh s? 421/Q?-MTCN ngày 08/8/2018 c?a Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, h?i ??ng ch?m t?t nghi?p trình ?? Th?c s? khóa 15,16& 17 cho 2 chuyên ngành M? thu?t ?ng d?ng (15 h?c viên) và Lý lu?n & L?ch s? M? thu?t ?ng d?ng (17 h?c viên) ?ã ???c thành l?p và làm vi?c ra trong hai ngày: 13 và 14/8/2018.

Tham gia ?ánh giá Lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p có 32 H?i ??ng g?m các Phó giáo s?, Ti?n s? và s? tham d? c?a Gi?ng viên h??ng d?n thu?c 2 Chuyên ngành M? thu?t ?ng d?ng và Lý lu?n & L?ch s? M? thu?t ?ng d?ng.

Theo ?ánh giá chung c?a H?i ??ng ch?m t?t nghi?p, v?i nh?ng n?i dung ?ã nghiên c?u, Lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p c?a các h?c viên ?ã bám sát yêu c?u th?c ti?n c?a xã h?i thu?c l?nh v?c M? thu?t ?ng d?ng. ?ây là nh?ng ?u ?i?m ???c H?i ??ng ch?m t?t nghi?p ?ánh giá cao. Bên c?nh ?ó, m?t s? Lu?n v?n, ?? án t?t nghi?p, trong n?i dung nghiên c?u, ý t??ng thi?t k? còn m?t s? nh??c ?i?m c?ng ?ã ???c H?i ??ng góp ý ?? h?c viên hoàn thi?n t?t h?n khi n?p l?u chi?u.

L? b?o v? t?t nghi?p trình ?? Th?c s? khóa 15, 16 & 17 ?ã thành công t?t ??p. M?t l?n n?a kh?ng ??nh quá trình làm vi?c nghiêm túc, khoa h?c trong nghiên c?u c?a h?c viên và gi?ng viên h??ng d?n. Lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p c?a h?c viên khóa 15, 16 &17 ?ã góp ph?n ??m b?o và nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o trình ?? Sau ??i h?c c?a Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

M?t s? hình ?nh t?i các h?i ??ng b?o v? t?t nghi?p th?c s? trong hai ngày 13 và 14/8/2018: 

 

 

 H?i ??ng chuyên môn làm vi?c

 

 

 H?i ??ng chuyên môn làm vi?c

 

 

H?c viên b?o v? ?? án t?t nghi?p 

 

H?c viên b?o v? lu?n v?n t?t nghi?p 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.