星际线上娱乐

>

Bu?i duy?t ?? c??ng t?t nghi?p l?p Th?c s? K18
Th? 4, 08/08/2018

                

 Theo Quy?t ??nh và tuân th? k? ho?ch h?c t?p và ti?n ?? th?c hi?n lu?n v?n & ?? án t?t nghi?p c?a h? ?ào t?o trình ?? Th?c s?, ngày 07 tháng 8 n?m 2018, tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?ã ti?n hành duy?t ?? c??ng t?t nghi?p l?p Th?c s? K18. Các h?i ??ng chuyên môn ???c thành l?p ?? duy?t ?? c??ng lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p hai chuyên ngành: M? thu?t ?ng d?ng và Lý lu?n & L?ch s? M? thu?t ?ng d?ng.

Theo yêu c?u c?a h?i ??ng chuyên môn, d?a trên c? s? tên ?? tài, ?? án ?ã ???c H?i ??ng Nhà tr??ng duy?t, các h?c viên thu?c hai chuyên ngành: M? thu?t ?ng d?ng và Lý lu?n & L?ch s? M? thu?t ?ng d?ng thuy?t trình n?i dung ?? c??ng chi ti?t ?? tài lu?n v?n và các ph??ng án c?a ?? án thi?t k? t?t nghi?p.

K?t thúc ph?n thuy?t trình, các h?c viên l?ng nghe nh?ng ý ki?n ?ánh giá và góp ý c?a thành viên trong H?i ??ng chuyên môn. ?ây là c?n c? h?u ích và quan tr?ng ?? các h?c viên ti?p t?c ch?nh s?a ph?n ?? c??ng và ph??ng án trong ?? án, ti?n t?i hoàn thi?n n?i dung lu?n v?n và ?? án.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i duy?t ?? c??ng t?t nghi?p l?p Th?c s? K18:

 

 

Các thành viên trong h?i ??ng chuyên môn

 

 

 H?c viên thuy?t trình ?? c??ng lu?n v?n t?t nghi?p

 

 

  H?c viên thuy?t trình ?? c??ng lu?n v?n t?t nghi?p

 

 

 H?c viên thuy?t trình ?? c??ng lu?n v?n t?t nghi?p

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.