星际线上娱乐

>

Bu?i g?p m?t các th? h? l?nh ??o Nhà tr??ng qua các th?i k? nhan k? ni?m 70 thành l?p Tr??ng ??i h?c M? thu?t C?ng nghi?p
Th? 4, 06/11/2019

 

          

         Theo k? ho?ch t? ch?c c?a chu?i s? ki?n ??i l? k? ni?m 70 n?m thành l?p Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, sáng ngày 06/11/2019, t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c bu?i g?p m?t các th? h? lãnh ??o c?a Nhà tr??ng qua các th?i k?.

Trong bu?i g?p m?t Nhà tr??ng ???c ?ón ti?p các th?y cô các th? h? lãnh ??o các th?i k?, có s? tham gia c?a các thày cô: HS Tr?n Khánh Ch??ng - Ch? t?ch H?i M? thu?t Vi?t Nam, Nhà giáo Tr?n Ng?c Canh - Nguyên Hi?u tr??ng, PGS.TS Lê Huyên - Nguyên Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng, PGS.TS Nguy?n V?n ??nh - Nguyên Hi?u tr??ng, Phó Bí th? ??ng ?y, Nhà giáo Nguy?n Giá - Nguyên Bí th? ??ng ?y, HS Tr?n Tuyên - Nguyên Bí th? ??ng ?y, HS Lê Huy V?n - Nguyên Phó Hi?u tr??ng, HS Tr?n T? Thành - Nguyên Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng, ThS.GVC Khúc V?n Thông - Nguyên Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng, TS Nguy?n Long Tuy?n - Nguyên Phó Hi?u tr??ng, HS ??ng ?ình D?ng - Nguyên Phó Hi?u tr??ng… cùng các th?y cô là lãnh ??o các phòng, khoa, ban c?a các th? h? ?ã qua.

Ti?p ?ón các thày cô lãnh ??o các th? h? lãnh ??o, v? phía lãnh ??o Tr??ng có m?t c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Ph? trách, ThS.GVC Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y; cùng tr??ng các ??n v? phòng, khoa, ban, ?oàn th?.

T?i bu?i g?p m?t, thay m?t ??ng ?y, Ban giám hi?u Nhà tr??ng, PGS.TS ??ng Mai Anh khai m?c bu?i g?p m?t, chào m?ng các lãnh ??o các th? h?, trong bài khai m?c ?ã chia s? ni?m t? hào v? l?ch s? 70 n?m xây d?ng và phát tri?n c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, nh?ng ?óng góp c?a Nhà tr??ng trong s? nghi?p ?ào t?o hàng ch?c ngàn h?a s? thi?t k?, ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c ch?t l??ng cao trong s? nghi?p công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa, phát tri?n kinh t? ??t n??c. Th?a h??ng nh?ng thành công các th? h? ?i tr??c ?ã xây d?ng , PGS.TS ??ng Mai Anh bày t? lòng tri ân ??i v?i các ??ng chí nguyên là lãnh ??o Nhà tr??ng và các ??n v?, các h?a s?, nhà giáo lão thành ?ã c?ng hi?n tài n?ng, tâm s?c cho s? nghi?p ?ào t?o, phát tri?n n?n M? thu?t ?ng d?ng. Thay m?t cán b? công ch?c, viên ch?c Nhà tr??ng, PGS. TS ??ng Mai Anh  c?ng kh?ng ??nh: t? n?n t?ng v?ng ch?c mà các th? h? ?i tr??c ?ã xây ??p, th?y và trò Nhà tr??ng s? ti?p t?c phát huy truy?n th?ng xây d?ng và phát tri?n s? nghi?p ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng ngày m?t thành công h?n.

C?ng t?i bu?i g?p m?t, các th?y cô lãnh ??o các th? h? c?ng ???c xem nh?ng hình ?nh ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng trong n?m 2019, h??ng ??n chào m?ng k? ni?m ??i l? 70 n?m thành l?p tr??ng c?a thày, trò Nhà tr??ng hi?n t?i. ?ây là nh?ng thành công trong các ho?t ??ng ?ào t?o h? ??i h?c và ?ào t?o Th?c s?; nghiên c?u khoa h?c, h?i th?o, t?a ?àm; tri?n lãm; h?p tác trong và ngoài n??c; các ho?t ??ng chính tr?, ?oàn th? (??ng ?y, Công ?oàn, ?oàn Thanh niên, H?i sinh viên…).

Sau khi theo dõi báo cáo v? nh?ng k?t qu? trong công tác giáo d?c – ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, ho?t ??ng ?oàn th? c?a Nhà tr??ng trong n?m 2019 b?ng nh?ng hình ?nh sinh ??ng, nhi?u v? nguyên lãnh ??o trong Ban Giám hi?u và lãnh ??o các ??n v? các th?i k? tr??c nh?: Nhà giáo Tr?n Ng?c Canh, HS Lê Huyên, PGS. TS Nguy?n V?n ??nh, HS Lê Huy V?n, ThS.GVC Khúc V?n Thông, HS Tr?n H?u Quang, ?KG Ph?m Công Hoa, HS Ngô Bá Quang, Nhà giáo Nguy?n Giá, ThS.GVC Lê Thân c?ng ?ã có nh?ng chia s? v? nh?ng k? ni?m h?c t?p, công tác gi?ng d?y và qu?n lý t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. Các th?y c?ng ?ánh giá cao nh?ng n? l?c và thành tích c?a th?y và trò Nhà tr??ng trong th?i gian qua ??ng th?i ??a ra nh?ng nh?n xét v? ch??ng trình ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c…. T? th?c t? ?ó, các th?y c?ng chia s? nh?ng kinh nghi?m c?ng nh? ??a ra nh?ng ?? xu?t: c?i ti?n trong ch??ng trình h?c, nâng cao h?n n?a trình ?? chuyên môn nghi?p v?, nâng c?p c? s? v?t ch?t và ?n ??nh nhân s? ?? s? nghi?p ?ào t?o ngành thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng phát tri?n ?úng h??ng và ??t hi?u qu? cao.

R?t nhi?u ý ki?n ?óng góp c?a các th?y giáo, các nhà qu?n lý k? các th?i k? ?ã ???c nghiêm túc l?ng nghe. Thay m?t ??ng ?y, Ban giám hi?u Nhà tr??ng PGS.TS ??ng Mai Anh ?ã nói l?i c?m ?n và ghi nh?n nh?ng chia s? tâm huy?t c?a các th?y là và g?i ??n các th?y l?i chúc s?c kh?e, mong mu?n các thày ti?p t?c có nhi?u ?óng góp nh?ng kinh nghi?m quí báu.

Bu?i g?p m?t di?n ra chân tình, n?ng ?m và thành công t?t ??p!

M?t s? hình ?nh trong bu?i g?p m?t:

 

 

 ThS. Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y, Tr??ng phòng T? ch?c hành chính gi?i thi?u các ??i bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

 

PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách phát bi?u khai m?c, l?i chào m?ng lãnh ??o các th? h? t?i bu?i g?p m?t

 

  

PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách phát bi?u khai m?c, l?i chào m?ng lãnh ??o các th? h? t?i bu?i g?p m?t

 

 

 

HS. Nhà giáo Tr?n Ng?c Canh - Nguyên Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

 

HS. Nhà giáo Tr?n Ng?c Canh - Nguyên Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i g?p m?t


  

PGS. TS.NG?T Lê Huyên - Nguyên Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

 

 PGS. TS Lê Huyên trao t?ng Nhà tr??ng cu?n sách 

 

 

PGS.TS Nguy?n V?n ??nh - Nguyên Hi?u tr??ng, Phó Bí th? ??ng ?y phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

 

星际线上娱乐HS Lê Huy V?n - Nguyên Phó Hi?u tr??ng phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

 

ThS.GVC Khúc V?n Thông - Nguyên Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng phát bi?u

 

 

HS. ?KG Ph?m Công Hoa phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

星际线上娱乐  

HS Tr?n H?u Quang - Nguyên Tr??ng phòng ?ào t?o phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 

 

HS Ngô Bá Quang - Nguyên Tr??ng khoa TTrang trí N?i ngo?i th?t  phát bi?u 

 


星际线上娱乐Nhà giáo Nguy?n Giá - Nguyên Bí th? ??ng ?y phát bi?u t?i bu?i g?p m?t

 ThS.GVC Lê Thân - Nguyên Tr??ng phòng ?ào t?o phát bi?u t?i bu?i g?p m?t星际线上娱乐?nh l?u ni?m các th?y cô lãnh ??o các th? h? tham d? bu?i g?p m?t

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.