星际线上娱乐

>

Bu?i g?p m?t chào m?ng ngày Ph? N? Vi?t Nam 20-10
Th? 6, 18/10/2019

 

Theo k? ho?ch công tác, sáng ngày 18 tháng 10 n?m 2019, Ban ch?p hành Công ?oàn và Ban N? công tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p t? ch?c bu?i g?p m?t chào m?ng ngày Ph? n? Vi?t Nam 20-10. ?ây là s? ki?n th??ng niên ???c t? ch?c t?i tr??ng và nh?n ???c s? quan tâm c?a nhi?u cán b?, gi?ng viên trong tr??ng.

Bu?i g?p m?t có s? hi?n di?n c?a ThS Tr?n Bá T?ng – Phó Bí th? ??ng ?y; ThS Lê An T? – Tr??ng ban n? công; ??i di?n các Khoa, Phòng, Ban cùng ?ông ??o n? cán b?, gi?ng viên ?ang công tác t?i tr??ng.

T?i bu?i g?p m?t, thay m?t Ban ch?p hành Công ?oàn tr??ng, ThS. Bùi Anh Khoa ?ã g?i ??n các n? cán b?, n? gi?ng viên c?a nhà tr??ng l?i chúc m?ng nhân ngày ph? n? Vi?t Nam.

V? phía ??ng ?y Nhà tr??ng, ThS Tr?n Bá T?ng c?ng ?ã có l?i phát bi?u và t?ng l?ng hoa chúc m?ng các n? cán b?, n? gi?ng viên trong tr??ng nhân d?p ngày Ph? n? Vi?t Nam. Trong bài phát bi?u c?a mình, ??ng chí ?? cao vai trò c?a ng??i ph? n? trong s? nghi?p xây ??p h?nh phúc gia ?ình và trong l?ch s? xây d?ng, b?o v? và phát tri?n ??t n??c.

Bu?i g?p m?t di?n ra sôi n?i và ?m áp v?i các ti?t m?c v?n ngh? và ph?n nói chuy?n chia s? v? xu h??ng th?i trang hi?n nay, t? v?n v? trang ph?c cho các n? cán b?, gi?ng viên c?a NTK Tôn Lê Hi?u Anh. Ph?n nói chuy?n ?ã thu hút ???c s? quan tâm l?n và c?ng mang ??n nhi?u ni?m vui cho các n? cán b? trong d?p g?p m?t này.

Nhân d?p ngày Ph? n? Vi?t Nam, xin chúc các ??ng chí n? cán b?, gi?ng viên, h?c viên, sinh viên c?a Nhà tr??ng ni?m h?nh phúc trong cu?c s?ng và thành công trong công tác.

 

 

ThS. Bùi Anh Khoa – Ban ch?p hành Công ?oàn tr??ng phát bi?u chúc m?ng

 

 

ThS. Tr?n Bá T?ng – Phó Bí th? ??ng ?y phát bi?u chúc m?ng

 

 

ThS. Tr?n Bá T?ng – Phó Bí th? ??ng ?y t?ng l?ng chúc m?ng Ban N? công Nhà tr??ng

 

 

Hình ?nh ch??ng trình v?n ngh? chào m?ng ngày 20-10

 

 

Hình ?nh ch??ng trình v?n ngh? chào m?ng ngày 20-10

 

 

Hình ?nh ch??ng trình v?n ngh? chào m?ng ngày 20-10

 

NTK. Tôn Lê Hi?u Anh gi?i thi?u v? các xu h??ng th?i trang n?m 2019

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.