星际线上娱乐

>

Bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p Th?c s? khóa 18
Th? 6, 26/07/2019

 

           Theo Quy?t ??nh c?a bà Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, ngày 26 tháng 7 n?m 2019, Nhà tr??ng t? ch?c bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p cho l?p th?c s? khóa 18. Ti?p n?i thành công c?a các khóa ?ào t?o trình ?? th?c s? tr??c ?ó, khóa 18 ti?p t?c th?c hi?n thành công ch??ng trình ?ào t?o hai chuyên ngành: Lý lu?n & L?ch s? m? thu?t ?ng d?ng và M? thu?t ?ng d?ng.

 Bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p di?n ra tr?ng th? v?i s? tham gia c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách, tr??ng Khoa Sau ??i h?c; TS. Ph?m Hoàng Vân - gi?ng viên khoa Trang trí n?i - ngo?i th?t; ThS. ?ào Th? Lan H??ng - Tr??ng phòng K? ho?ch &Tài v?; ThS Nguy?n V?n Bình - q.Tr??ng phòng Thanh tra, kh?o thí & ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c; cùng các gi?ng viên th?nh gi?ng tham gia h??ng d?n lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p:  PGS.TS Nguy?n V?n ??nh, TS Nguy?n ??c S?ng. TS D??ng Th? Kim ??c.

Phát bi?u t?i bu?i l?, PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng ph? trách nhà tr??ng ?ánh giá cao nh?ng n? l?c và chúc m?ng nh?ng thành công c?a th?y, trò khoa Sau ??i h?c trong quá trình gi?ng d?y và h?c t?p. ??ng th?i, PGS. TS ??ng Mai Anh kh?ng ??nh h? ?ào t?o trình ?? th?c s? s? n? l?c nhi?u h?n n?a trong công tác gi?ng d?y c?ng nh? h?c t?p, góp ph?n nâng cao h?n n?a ch?t l??ng giáo d?c ?ào t?o c?a nhà tr??ng.

??i v?i các h?c viên t?t nghi?p c?a l?p th?c s? khóa 18, bu?i l? trao b?ng s? là m?t trong nh?ng c?t m?c ?áng nh? và t?m b?ng t?t nghi?p  không ch? là ch?ng nh?n cho nh?ng thành công trong h?c t?p mà còn là s? tri ân công lao gi?ng d?y, h??ng d?n t?n tình c?a các th?y cô.

Chúc các tân Th?c s? c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p s? ti?p t?c ??t ???c nhi?u thành công h?n n?a trong cu?c s?ng!

          M?t s? hình ?nh t?i l? trao b?ng t?t nghi?p l?p th?c s? khóa 18:  

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u khai m?c bu?i l?

 

 

 PGS. TS ??ng Mai Anh trao b?ng t?t nghi?p cho h?c viên 

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh trao b?ng t?t nghi?p cho h?c viên 

 

 PGS. TS ??ng Mai Anh ch?p ?nh l?u ni?m cùng các h?c viên l?p th?c s? K18

 

 

Các cán b?, gi?ng viên và h?c viên l?p th?c s? K18 ch?p ?nh l?u ni?m

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.