星际线上娱乐

>

??i h?i ??i bi?u h?i sinh viên Vi?t Nam tr??ng ??i h?c M? thu?t C?ng nghi?p l?n th? V (nhi?m k? 2018-2020)
Th? 7, 09/06/2018

              Sáng ngày 09 tháng 6 n?m 2018, Ban ch?p hành h?i sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p t? ch?c ??i h?i ??i bi?u h?i sinh viên Vi?t Nam tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p l?n th? V, nhi?m k? 2018 - 2020. Tham d? ??i h?i có s? góp m?t c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u, Công ?oàn tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, tr??ng các ??n v? phòng, khoa, ban và ??i di?n sinh viên các l?p, khóa, h?.

               Ch??ng trình ??i h?i di?n ra hai phiên: Phiên th? nh?t (0800 - 9h00) và phiên th? hai (10h00 - 11h30).

              N?i dung c? b?n phiên th? nh?t (08h00 - 9h30) : Thông qua ch??ng trình và Quy ch?, báo cáo k?t qu? KTTC ??i bi?u, báo cáo t?ng h?p ý ki?n ?óng góp vào v?n ki?n, ??i h?i H?i Sinh viên cao c?p, báo cáo ki?m ?i?m c?a BCH H?i Sinh viên tr??ng khóa IV, nhi?m k? 2016 - 2018, Hi?p th??ng b?u BCH H?i Sinh viên tr??ng khóa V, nhi?m k? 2018 - 2020, Hi?p th??ng b?u ?oàn ??i bi?u ?i d? ??i h?i ??i bi?u H?i sinh viên Vi?t Nam thành ph? Hà N?i l?n th? 7, nhi?m k? 2018 - 2023...

星际线上娱乐              N?i dung c? b?n phiên th? hai (10h00 - 11h30) : báo cáo t?ng k?t công tác H?i và phong trào sinh viên tr??ng nhi?m k? 2016 - 2018 và ph??ng h??ng nhi?m v? công tác nhi?m k? 2018 - 2020, tham lu?n, khen th??ng, ra m?t Ban Ch?p hành H?i Sinh viên tr??ng khá V, nhi?m k? 2018 - 2020; chia tay các ??ng chí BCH khóa IV, phát bi?u c?a lãnh ??o H?i  Sinh viên Thành ph?; Phát bi?u c?a lãnh ??o ??ng ?y, BGH Nhà tr??ng, Thông qua ngh? quy?t ??i h?i....

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.