星际线上娱乐

>

Di?n ?àn sinh viên National Geographic Learning 2018
Th? 4, 31/10/2018

 

TH? M?I: Các b?n sinh viên thân m?n,

B?n có mu?n g?p g? nhà thám hi?m hàng ??u th? gi?i c?a t? ch?c National Geographic?

B?n có mu?n bi?t nh?ng tr?i nghi?m k? thú c?a nh?ng ng??i khám phá ?? b?o v? trái ??t?

B?n có mu?n bi?t s?c m?nh ngôn ng? c?a nhi?p ?nh?

?? th?a mãn s? tò mò và nhu c?u h?c h?i c?a các b?n, chúng tôi vui m?ng m?i b?n tham d? s? ki?n DI?N ?ÀN SINH VIÊN National Geographic Learning 2018 do nhà xu?t b?n National Geographic Learning ??n t? n??c M? t? ch?c. Các câu tr? l?i s? có t?i s? ki?n c?a chúng tôi!

Thông tin Di?n ?àn Sinh viên National Geographic Learning 2018 nh? sau:

Ch? ??: Nhi?p ?nh là ngôn ng? toàn c?u – Photography as a universal language

Th?i gian: 14h30-16h30, th? Ba, ngày 13/11/2018

??a ?i?m: Nhà V?n Hóa, ?H Kinh t? Qu?c Dân, ???ng Tr?n ??i Ngh?a, Hà N?i

Ngôn ng?: Ti?ng Anh

Chi phí: mi?n phí tham d?.

??i t??ng tham d?: t?t c? các b?n sinh viên ??i h?c và cao ??ng

Di?n gi? khách m?i: Nhà thám hi?m – nhi?p ?nh gia Molly Ferrill.

Molly Ferrill là m?t nhi?p ?nh gia, nhà v?n, nhà s?n xu?t phim tài li?u chuyên v? các m?i quan h? thay ??i gi?a con ng??i và thiên nhiên. Cô ?ã nh?n ???c tài tr? Nhà thám hi?m tr? Hi?p h?i ??a lý Qu?c gia cho phim tài li?u v? m?i quan h? ??c bi?t gi?a con ng??i và loài voi ? Myanmar, n?i mà c?nh quan ?ang bi?n ??i chóng m?t vì s? phát tri?n nhanh chóng. Cô là tác gi? các video v? ch? ?? môi tr??ng và trình bày v? các v?n ?? b?o t?n cho nhi?u khán gi?, bao g?m thuy?t trình nhi?p ?nh t?i các liên hoan phim, tr??ng ??i h?c và trung tâm c?ng ??ng ? Mexico, Thái Lan và Hoa K?, c?ng nh? National Livographic Livetalk ? Singapore và m?t bài thuy?t trình tr??c công chúng t?i tr? s? National Geographic t?i Washington, DC.

Hãy ??ng ký tham d? t?i link tr??c ngày 12/11/2018. Do s? l??ng gh? ng?i có h?n, BTC s? ?óng ??ng ký khi ?? s? l??ng.

T?i s? ki?n Di?n ?àn Sinh viên NGL 2018, ngoài c? h?i ???c giao l?u tr?c ti?p v?i nhà thám hi?m ??n t? n??c M?, các b?n còn có c? h?i g?p g? các b?n sinh viên có thành tích h?c t?p xu?t s?c và ??c bi?t h?n, có c? h?i chiêm ng??ng b? ?nh ??p ??t gi?i th??ng cu?c thi ?nh tr?c tuy?n “Cu?c s?ng muôn màu – Live LIFE in living colors” 2018 do NXB NGL t? ch?c.

??ng b? l? c? h?i có m?t không hai này! Hãy ??n và giao l?u!

Chúng tôi chào ?ón các b?n!

Ban t? ch?c  - NXB National Geographic Learning Vi?t Nam

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.