星际线上娱乐

>

Gala Chào tan sinh viên équateur 2019.
Th? 5, 31/10/2019

 

         ???c s? nh?t trí c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, theo k? ho?ch, t?i ngày 30/10/2019 ch??ng trình Gala Chào Tân sinh viên Équateur ?ã ???c t? ch?c. ?ây là ch??ng trình th??ng niên do ?oàn Thanh niên, H?i sinh viên Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p th?c hi?n. Ch??ng trình ??c bi?t thu hút s? quan tâm, tham d? c?a các b?n sinh viên theo h?c t?i tr??ng, ??c bi?t sinh viên DH19.

V? phía Nhà tr??ng, ch??ng trình có s? hi?n di?n c?a: ThS. Tr?n Bá T?ng - Phó bí th? ??ng ?y; PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách Nhà tr??ng, ThS Tr?n M?nh Linh - Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p; ThS Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn Thanh niên cùng lãnh ??o các ??n v? phòng, khoa, ban, các cán b?, gi?ng viên c?a Nhà tr??ng và ??c bi?t s? s? tham d? c?a ?ông ??o các b?n sinh viên các khóa, h? c?a tr??ng.

V? phía khách m?i, ch??ng trình có s? hi?n c?a: ?/c Nguy?n M?nh Linh - Phó tr??ng ban Thanh niên tr??ng h?c, Phó ch? t?ch H?i sinh viên TP Hà N?i; ; ?/c Nguy?n V?n Tám – Bí th? ?oàn tr??ng ??i h?c V?n hóa Hà N?i; TS Bùi Xuân Hoàng - V? ??i h?c, B? Giáo d?c & ?ào t?o; Trung tá Nguy?n M?nh Quân - Công an PA03 thành ph? Hà N?i, ?/c Nguy?n ??c Vi?t- Công an Ph??ng Ô Ch? D?a; ??i di?n các ??n v? tài tr? cho ch??ng trình: FPT Arena, công ty Foresta, Công ty N&V Brigde, N?i th?t Kenli, Công ty Thi?t k? truy?n thông Green Horizon.

Phát bi?u khai m?c ch??ng trình, ThS Hoàng Kh?c Biên nói l?i c?m ?n chân thành ??n Nhà tr??ng, các c? quan h?u quan và các nhà tài tr? ?ã ??ng hành cùng ch??ng trình. ThS Hoàng Kh?c Biên ??c bi?t chúc m?ng thành công c?a các b?n Tân sinh viên trong k? thi tuy?n sinh v?a qua và hy v?ng các b?n tân sinh viên s? có quãng th?i gian h?c t?p, sáng t?o ??y nhi?t huy?t t?i tr??ng.

PGS.TS ??ng Mai Anh phát bi?u t?i L? chào m?ng tân sinh viên DH19: PGS.TS ??ng Mai Anh chia s? Gala Chào tân sinh viên là m?t trong nh?ng s? ki?n ??c bi?t h??ng t?i chào m?ng 70 thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. V?i l?ch s? lâu n?m trong công tác ?ào t?o các h?a s? thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng, Nhà tr??ng ?ã và ?ang ?ào t?o hàng ch?c ngàn h?a s? thi?t k? sáng t?o ?áp ?ng nhu c?u xây d?ng và phát tri?n kinh t?, v?n hóa, chính tr?, xã h?i c?a ??t n??c. PGS.TS ??ng Mai Anh hy v?ng: V?i con ???ng ??i h?c, th? h? sinh viên DH19 s? n?i ti?p truy?n th?ng h?c t?p c?a các th? h? tr??c, trau d?i ki?n th?c, không ng?ng sáng t?o, phát tri?n. Thay m?t lãnh ??o Nhà tr??ng, PGS.TS ??ng Mai Anh nói l?i c?m ?n chân thành ??n Thành ?oàn và H?i SV thành ph?, các t? ch?c, cá nhân, doanh nghi?p ?ã luôn ??ng hành cùng s? nghi?p ?ào t?o, sát cánh cùng các th? h? sinh viên c?a Nhà tr??ng và hy v?ng s? ti?p t?c ???c c?ng tác cùng các ??n v? trong th?i gian t?i.

Thay m?t sinh viên khóa DH19, sinh viên ?ào Mai Ph??ng l?p DH19A1  g?i l?i tri ân ??n th?y cô giáo, các phòng ban trong tr??ng, các c? quan h?u quan, các nhà tài tr? ?ã luôn ??ng hành c?a DH19 trong h?c t?p, ho?t ??ng ?oàn th? và t? ch?c ch??ng trình Gala Chào tân sinh viên.

Ch??ng trình Gala Chào tân sinh viên c?ng vui m?ng ?ón nh?n nh?ng xu?t h?c b?ng ??n t? các ??n v?: FPT Arena, N?i th?t Kenli, Công ty Thi?t k? truy?n th?ng Green Horizon, Foresta. Hy v?ng, ?ây s? là ngu?n ??ng viên và h? tr? hi?u qu? cho quá trình h?c t?p c?a các sinh viên và s? nghi?p ?ào t?o c?a Nhà tr??ng.

Ch??ng trình ti?p t?c v?i các ch??ng trình bi?u di?n tài n?ng, ??c ?áo c?a các b?n sinh viên các khóa, h? trong tr??ng: trình di?n th?i trang, nh?y, ??n ca, t?p ca. Các ti?t m?c ?ã cho th?y s? ?a tài, t? tin c?a các b?n sinh viên, mang ??n b?u không khí sôi ??ng, hào h?ng.

M?t l?n n?a xin chúc m?ng các b?n Tân sinh viên DH19. Hy v?ng ?ây s? là m?t kh?i ??u thú v? cho nh?ng tháng ngày h?c t?p t?i ngôi tr??ng sáng t?o

        M?t s? hình ?nh t?i Gala chào Tân sinh viên:

 

  

ThS Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn TNCS H? Chí Minh

Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p phát bi?u khai m?c.

 

PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u t?i Ch??ng trình.

 

Sinh viên ?ào Mai Ph??ng l?p Dh19A1 phát bi?u t?i ch??ng trình.

 

 ??i di?n FPT Arena trao ph?n h?c b?ng t?ng sinh viên Nhà tr??ng.

 

 ??i di?n N?i th?t Kenli trao ph?n h?c b?ng t?ng sinh viên Nhà tr??ng.

 .

  

??i di?n Công ty c? ph?n truy?n thông Green Horizon trao ph?n h?c b?ng t?ng sinh viên Nhà tr??ng.

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh t?ng hoa c?m ?n các nhà tài tr?.

 

  M?t s? ti?t m?c v?n ngh? trong ch??ng trình.

 

 

M?t s? ti?t m?c v?n ngh? trong ch??ng trình.

 

 

M?t s? ti?t m?c v?n ngh? trong ch??ng trình

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.