星际线上娱乐

>

HO?T ??NG C?A SINH VIêN ?H18 & LT18 SAU TU?N L? SINH HO?T T?P HU?N C?NG D?N SINH VIêN ??U KHóA
Ch? nh?t, 26/08/2018

Ngày 25 tháng 8 n?m 2018, phòng Qu?n tr? Thi?t b? - B? ph?n Y t? c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ph?i h?p cùng công ty TNHH Công ngh? và xét nghi?m y h?c th?c hi?n k? ho?ch khám s?c kh?e cho sinh viên ??u khóa n?m h?c 2018 – 2019. Danh m?c khám theo thông t? ch?ng nh?n s?c kh?e bao g?m:

+ Khám t?ng quát, khám c? b?n, khám chuyên khoa m?t, r?ng hàm m?t, tai m?i h?ng.

+ Ch?p X – Quang tim ph?i th?ng

+ T?ng phân tích máu 18 ch? s?.

+ T?ng phân tích n??c ti?u

+ ???ng máu Glucose.

+ Ch?c n?ng gan: SGOT, SGPT.

+ Ch?c n?ng th?n: Ure, Creatinin.

+ Chu?n ?oán ch?t gây nghi?n trong n??c ti?u.

Ch??ng trình khám s?c kh?e ???c th?c hi?n theo ?úng k? ho?ch ?ào t?o c?a nhà tr??ng c?ng nh? tuân th? thông t? c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o v? vi?c khám s?c kh?e ??u khóa, quy ??nh c?a c? s? giáo d?c v? khám s?c kh?e ??nh k? trong th?i gian h?c t?p c?ng nh? thông t? c?a B? Y t? quy ??nh áp d?ng cho các ??i t??ng khám s?c kh?e khi vào h?c t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng và trung h?c chuyên nghi?p, ??m b?o quy?n l?i ch?m sóc s?c kh?e c?a ng??i h?c.

 

 

Sáng ngày 26 tháng 8 n?m 2018, ?oàn Thanh niên - H?i Sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p t? ch?c l? ra quân: Vì môi tr??ng Xanh  - S?ch - ??p. ?ây là ch??ng trình th??ng niên c?a ?oàn Thanh niên - H?i Sinh viên tr??ng h??ng ?ng phong trào b?o v? môi tr??ng.

Trong khuôn kh? l? ra quân, các th?y cô và tân sinh viên ?H18 th?c hi?n t?ng v? sinh khuôn viên sân tr??ng, các khu v?c sinh ho?t chung, phát quang c? d?i, t?a cành cây, quét vôi các g?c cây…

Phát bi?u t?i l? khai m?c, ??ng chí Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh  tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p nh?n m?nh thông ?i?p “Chung tay hành ??ng vì môi tr??ng s?ng xanh, s?ch, ??p”, hình thành và phát huy thói quen  t?t góp ph?n gi? gìn b?o v? môi tr??ng s?ng.

Có th? nói, L? ra quân là m?t trong nh?ng ho?t ??ng ?oàn th? thi?t th?c, hi?u qu?, ti?p t?c góp ph?n nâng cao nh?n th?c v? t?m quan tr?ng c?a vi?c b?o v? môi tr??ng c?ng nh? góp ph?n t?o không ít chuy?n bi?n trong cán b? ?oàn, ?oàn viên thanh niên v? vi?c gi? gìn môi tr??ng s?ng.

 

M?t s? hình ?nh t?i bu?i khám s?c kh?e và l? ra quân vì môi tr??ng Xanh - S?ch - ??p c?a sinh viên n?m th? nh?t:

 

 

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.