星际线上娱乐

>

H??i tha?o ???i m??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o: "?a?o ta?o my? thua?t ??ng du?ng g??n v??i nhu ca?u xa? h??i"
Th? 3, 29/10/2019

            N?i ti?p nh?ng thành công c?a các h?i th?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c?p khoa ?ã ???c th?c hi?n, sáng ngày 29 tháng 10 n?m 2019, h?i th?o khoa h?c c?p tr??ng v?i n?i dung: “?ào t?o m? thu?t ?ng d?ng g?n v?i nhu c?u xã h?i” ?ã ???c t? ch?c. ?ây là ho?t ??ng khoa h?c quan tr?ng h??ng ??n chào m?ng 70 n?m l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p nên ?ã thu hút s? quan tâm c?a nhi?u cán b?, gi?ng viên Nhà tr??ng và các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c m? thu?t ?ng d?ng.

H?i th?o có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ThS.GVC Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y, Tr??ng phòng T? ch?c Hành chính; ThS.GVC Bùi Trung D?ng - Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS.GVC H? Nam - Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c cùng s? tham gia c?a lãnh ??o các khoa, phòng, ban và toàn th? cán b?, gi?ng viên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

V? phía các doanh nghi?p, h?i th?o có s? tham d? c?a: PGS.TS ?inh H?ng H?i - Gi?ng viên Tr??ng ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, ThS.NTK  Nguy?n Th? Xuân Thu - Công ty c? ph?n Nguyên Galli; Bà Nguy?n Th? Th??ng - Tr??ng ban Pháp ch?, Công ty TNHH N&V Bridge.

H?i th?o khai m?c vào h?i 8h30.

Thành ph?n ch? t?a ?oàn h?i th?o “?ào t?o m? thu?t ?ng d?ng g?n v?i nhu c?u xã h?i” g?m có: PGS. TS ??ng Mai Anh, ThS Bùi Trung D?ng; ThS H? Nam, Th? ký: TS Lê Thanh H??ng.

 M? ??u h?i th?o, sau ph?n tuyên b? lý do và gi?i thi?u ??i bi?u c?a ThS. GVC H? Nam, PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u khai m?c h?i th?o. Bài phát bi?u khai m?c kh?ng ??nh: “…V?i b? dày l?ch s? c?a Nhà tr??ng, th?c hi?n ???ng l?i c?a ??ng v? ??i m?i c?n b?n, tòa di?n giáo d?c và ?ào t?o v?i nhi?u nhi?m v? quan tr?ng; trong ?ó, công tác nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o luôn ???c ??t lên hàng ??u. V?i m?c tiêu nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, th?y ???c s? ?óng góp c?a ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng g?n bó và luôn ?óng góp nh?ng giá tr? quý báu cho xã h?i; cùng nh?ng ho?t ??ng n?m trong chu?i s? ki?n h??ng t?i k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, h?i th?o “?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng g?n v?i nhu c?u xã h?i” ???c t? ch?c vào ngày 29/10/2019 cùng xu?t b?n cu?n k? y?u h?i th?o là m?t s? ki?n quan tr?ng cho h?c thu?t và qu?ng bá nh?ng thành t?u c?a nhà tr??ng.

 H?i th?o “?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng g?n v?i nhu c?u xã h?i” ???c t? ch?c v?i ý ngh?a l?n nh?m ?ánh giá nh?ng k?t qu? ?ào t?o c?a Nhà tr??ng v?i xã h?i; v?i s? tham gia c?a các nhà qu?n lý, các nhà khoa h?c, các gi?ng viên v?i nh?ng kinh nghi?m quý báu và nh?ng ?ánh giá toàn di?n nhi?u ph??ng di?n nh?ng ?óng góp c?a các chuyên ngành ?ào t?o m? thu?t ?ng d?ng nh?m t?ng b??c cùng h??ng ??n công tác ?ào t?o l?nh v?c M? thu?t ?ng d?ng ngày càng ???c ch?t l??ng, ??ng th?i ?? xu?t v?i B?, ngành cùng gi?i quy?t g? nh?ng khó kh?n trong công tác ?ào t?o l?nh v?c m? thu?t nói chung, M? thu?t ?ng d?ng nói riêng.”.

Sau ph?n phát bi?u khai m?c, các ??i bi?u tham d? h?i th?o nghiêm túc l?ng nghe n?i dung các b?n tham lu?n, các ý ki?n ?óng góp c?a các ??i bi?u:

1.           ?ào t?o ngành Thi?t k? N?i th?t b?t k?p ti?n b? xã h?i” – ThS. GVC V? Thu Hoài

2.           M?t s? v?n ?? c?p thi?t trong ?ào t?o c?a chuyên ngành Trang s?c ?? phù h?p v?i nhu c?u xã h?i” – ThS Tr?n Thu H?ng

3.           ??i m?i n?i dung gi?ng d?y Thi?t k? ?? h?a – xu h??ng t?t y?u trong th?i ??i m?i” – ThS ??ng Minh V?

4.           ?ào t?o chuyên ngành H?i h?a Hoành tráng g?n li?n v?i nhu c?u th?c ti?n t?i Vi?t Nam hi?n nay” – ThS Ngô Bá Hoàng

5.           ??i m?i hay là ch?t? Góp ý v? th?c tr?ng ?ào t?o t?i Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p nhìn t? tr??ng thi?t k? Havard” – PGS. TS ?inh H?ng H?i

6.           ??i m?i ?ào t?o ?iêu kh?c ?ng d?ng trong tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?áp ?ng nhu c?u xã h?i”- TS. GVC Ph?m Hoàng Vân

7.           Thi?t k? th?i trang – s? phát tri?n b?n v?ng t? vi?c b?o v? môi tr??ng và s?c kh?e m?c c?a c?ng ??ng”- ThS. NTK Nguy?n Th? Xuân Thu

8.           Tham lu?n v? c? h?i, thách th?c c?a vi?c ?ào t?o m? thu?t công nghi?p t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong th?i ??i công nghi?p hóa – hi?n ??i hóa” – Công ty TNHH N&V Bridge

 

 

Sau khi l?ng nghe các tác gi? thuy?t trình tham lu?n, h?i th?o b??c sang ph?n t?a ?àm.

 

ThS Nguy?n Anh Tu?n - Tr??ng khoa T?o dáng Công nghi?p ?ã chia s? v? nh?ng khó kh?n và c? g?ng trong vi?c hi?n th?c hóa các ?? án h?c ph?n thi?t k? s?n ph?m n?i th?t trong n?i dung ch??ng trình gi?ng d?y c?a ngành, ??ng th?i ?? xu?t liên k?t liên ngành trong công tác ?ào t?o c?a nhà tr??ng v?i các doanh nghi?p ?? t?o l?p và khai thác hi?u qu? ngu?n nhân l?c chung, nâng cao hi?u qu? ?ào t?o lý thuy?t - th?c hành.

T? góc nhìn th?c t? v? Nhà tr??ng và s? phát tri?n c?a n?n kinh t?, th? tr??ng ThS. GVC V? Chí Công - Tr??ng khoa Thi?t k? Th?i trang kh?ng ??nh kh? n?ng, vai trò ??nh h??ng th? tr??ng c?a các nhà thi?t k?. Theo nhà giáo, tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p là c? s? ?ào t?o ngành m? thu?t ?ng d?ng, làm ra các s?n ph?m th?c t?, c?n ??c bi?t coi tr?ng vi?c k?t h?p lý thuy?t - th?c hành, không ng?ng c?p nh?t ki?n th?c và công ngh? tiên ti?n ?? b?t k?p v?i mô hình s?n xu?t hi?n hành, tuy nhiên c? s? v?t ch?t ph?c v? th?c hành c?a Nhà tr??ng v?n còn l?c h?u. Do ?ó, ThS. GVC V? Chí Công ?? xu?t Nhà tr??ng kh?c ph?c nh?ng khó kh?n, t?p trung trang b? cho sinh viên ki?n th?c c? b?n ?? có ???c n?n t?ng ki?n th?c, k? n?ng v?ng ch?c làm vi?c, ti?p t?c nâng cao trình ?? trong quá trình làm vi?c.

?ánh giá v? ch??ng trình h?c c?a các chuyên ngành khoa M? thu?t Truy?n th?ng hi?n nay, ThS. Nguy?n M?nh Th?m - Phó tr??ng khoa ph? trách khoa M? thu?t Truy?n th?ng ?? c?p ??n th?c tr?ng: Doanh nghi?p khi ti?p nh?n lao ??ng ph?i ?ào t?o l?i do ch??ng trình gi?ng d?y ch?a t??ng thích v?i yêu c?u tuy?n d?ng. T? th?c tr?ng ?ó, ThS. Nguy?n M?nh Th?m ?? xu?t ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o: C?t gi?m th?i gian ?ào t?o t? 5 n?m xu?ng 4 n?m, c?t gi?m các môn h?c không còn c?n thi?t và xây d?ng n?i dung ch??ng trình ?ào t?o m? thu?t c? b?n t??ng thích v?i t?ng chuyên ngành ?ào t?o. S? thay ??i ch??ng trình ?ào t?o không ch? ?áp ?ng ???c ch?t l??ng trình ?? chuyên môn c?a sinh viên và còn h? tr? các doanh nghi?p ??nh h??ng s?n xu?t.

V?i kinh nghi?m lâu n?m trong ho?t ??ng chuyên môn thi?t k? N?i th?t và gi?ng d?y chuyên ngành Thi?t k? N?i th?t t?i tr??ng, ThS. GVC Tr?n Duy Minh ?ánh giá v? nh?ng th? m?nh riêng bi?t c?a sinh viên các tr??ng thi?t k?: sinh viên các tr??ng Ki?n trúc và Xây d?ng có ?u th? v??t tr?i v? y?u t? k? thu?t, c?u trúc và sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có ?i?m n?i b?t ? tính th?m m?. Do ?ó, ThS. GVC Tr?n Duy Minh ?? xu?t xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng l?y y?u t? th?m m? ??nh hình phong cách thi?t k?.

V?i vai trò ??i di?n phòng ch?c n?ng ph? trách công tác kh?o sát vi?c làm sinh viên sau t?t nghi?p, HS Ph?m V?n S?n - Tr??ng phòng Chính tr? & Công tác sinh viên ?ánh giá cao vai trò c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong vi?c ??nh hình và phát tri?n kinh t? xã h?i, tán thành v?i ph??ng h??ng nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o; nêu cao vai trò sáng t?o trong gi?ng d?y thi?t k? c?a Nhà tr??ng, c?ng nh? ?? xu?t ?n ??nh t? ch?c phân công ngu?n nhân l?c ?úng công vi?c.

ThS Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y, Tr??ng phòng T? ch?c hành chính c?ng ?ánh giá cao nh?ng ý ki?n ?óng góp ?a chi?u, phong phú c?a các b?n tham lu?n và cho r?ng vi?c thay ??i ch??ng trình ?ào t?o c?a nhà tr??ng là ?i?u t?t y?u trong xu th? phát tri?n chung c?a th? gi?i. ThS Tr?n Bá T?ng c?ng ??a ra m?t s? g?i ý v? vi?c xây d?ng ho?c mua b?n quy?n ch??ng trình ?ào t?o chu?n hóa qu?c t?; ??nh v? l?i m?c ?? ti?m c?n c?a ch??ng trình ?ào t?o so v?i xã h?i hi?n nay; ?? xu?t ph??ng pháp: liên k?t ?ào t?o, t?ng s? l??ng sinh viên trong l?p, ??i m?i ph??ng pháp… ?? t?ng ch?t l??ng giáo d?c c?ng nh? ngu?n thu tài chính. ThS Tr?n Bá T?ng c?ng hy v?ng qua cu?c h?i th?o, Nhà tr??ng s? tìm ???c ti?ng nói chung nh?t xây d?ng ?? án, k? ho?ch, phát huy ??c thù 70 n?m xây d?ng và phát tri?n tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

Phát bi?u b? m?c h?i th?o, PGS. TS ??ng Mai Anh t?ng k?t: V?i thành công c?a các h?i th?o c?p khoa,  ?ã có nhi?u ý ki?n, trao ??i v? các chuyên ngành, môn h?c ???c chia s?. H?i th?o ???c th?c hi?n v?i 08 tham lu?n là 08 ý ki?n tr?c ti?p. Do ?ó, Nhà tr??ng mong mu?n s? ti?p t?c nh?n ???c nh?ng ý ki?n ?óng góp v?: công tác ?ào t?o c?a Nhà tr??ng v?i th?c ti?n yêu c?u xã h?i, nh?ng ??nh h??ng trong c? ch? qu?n lý hi?n nay; nh?ng v?n ?? liên k?t v?i các doanh nghi?p, ph?i h?p lý thuy?t v?i th?c hành, kh?ng ??nh nh?ng ?óng góp c?a ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng trong xu th? h?i nh?p qu?c t?…. ti?p t?c xây d?ng và hoàn thi?n ch??ng trình ?ào t?o, giáo trình, giáo án, ?áp ?ng yêu c?u chu?n hóa trong giáo d?c c?a Nhà n??c, ti?p t?c kh?ng ??nh giá tr? th?c ti?n, nh?ng ?óng góp vào th?c t? n?n kinh t?, chính tr?, v?n hóa xã h?i c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

PGS. TS ??ng Mai Anh nói l?i c?m ?n các ý ki?n c?a các nhà khoa h?c, các gi?ng viên, doanh nghi?p ?ã có các b?n tham lu?n và ý ki?n ?óng góp cho h?i th?o.

H?i th?o k?t thúc lúc 12h10 cùng ngày và ?ã thành công t?t ??p.

 

M?t s?  hình ?nh t?i h?i th?o:

 

 

 

 

 

 PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u khai m?c h?i th?o

 

 

 

 

 

ThS. GVC V? Thu Hoài  thuy?t trình tham lu?n: “?ào t?o ngành Thi?t k? N?i th?t b?t k?p ti?n b? xã h?i” 

 

 

 

 

ThS Tr?n Thu H?ng  thuy?t trình tham lu?n: “M?t s? v?n ?? c?p thi?t trong ?ào t?o c?a chuyên ngành Trang s?c ?? phù h?p v?i nhu c?u xã h?i

 

 

 

ThS ??ng Minh V? thuy?t trình tham lu?n:  “??i m?i n?i dung gi?ng d?y Thi?t k? ?? h?a – xu h??ng t?t y?u trong th?i ??i m?i

 

 

 

 

PGS. TS ?inh H?ng H?i thuy?t trình tham lu?n:“??i m?i hay là ch?t? Góp ý v? th?c tr?ng ?ào t?o t?i Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p nhìn t? tr??ng thi?t k? Havard

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS Ngô Bá Hoàng thuy?t trình tham lu?n: “?ào t?o chuyên ngành H?i h?a Hoành tráng g?n li?n v?i nhu c?u th?c ti?n t?i Vi?t Nam hi?n nay” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. GVC Ph?m Hoàng Vân thuy?t trình tham lu?n :“??i m?i ?ào t?o ?iêu kh?c ?ng d?ng trong tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?áp ?ng nhu c?u xã h?i

 

 

 

 

 

ThS. NTK Nguy?n Th? Xuân Thu thuy?t trình tham lu?n:  “Thi?t k? th?i trang – s? phát tri?n b?n v?ng t? vi?c b?o v? môi tr??ng và s?c kh?e m?c c?a c?ng ??ng 

 

 

 

Bà Nguy?n Th? Th??ng thuy?t trình tham lu?n: “Tham lu?n v? c? h?i, thách th?c c?a vi?c ?ào t?o m? thu?t công nghi?p t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong th?i ??i công nghi?p hóa – hi?n ??i hóa

 

 

ThS. GVC L?u Vi?t Th?ng thuy?t trình tham lu?n: “Nhu c?u c?a xã h?i ??i v?i ngành thi?t k? s?n ph?m n?i th?t

 

 

 

ThS Nguy?n Anh Tu?n -Tr???ng Khoa Ta?o da?ng công nghiê?p phát bi?u t?i h?i th?o 

 

 

 

 

 ThS. GVC V? Chí Công  - Tr???ng khoa Thiê?t kê? Th??i trang phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 ThS. Nguy?n M?nh Th?m - Q. Tr???ng khoa My? thuâ?t truyê?n thô?ng phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

ThS. GVC Tr?n Duy Minh - Phó tr???ng khoa Trang trí N?i ngo?i th?t phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

HS Ph?m V?n S?n - Tr???ng pho?ng Chi?nh tri? & Công ta?c sinh viên phát bi?u t?i h?i th?o 

 

 

 

 

ThS Tr?n Bá T?ng - Tr???ng pho?ng Tô? ch??c Ha?nh chi?nh phát bi?u t?i h?i th?o 

   

 

 

 

 

ThS GVC Hô? Nam - Tr???ng pho?ng Qua?n ly? khoa ho?c pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

   

 

 

PGS. TS ???ng Mai Anh pha?t biê?u tô?ng kê?t hô?i tha?o 

 

 

Các ??i bi?u tham d? h?i th?o ch?p ?nh l?u ni?m

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.