星际线上娱乐

>

H??i tha?o ???i m??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o - Khoa Thiê?t kê? Th??i trang
Th? 2, 28/10/2019

 

         Nh?m nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a các c? s? ?ào t?o và xây d?ng giá tr? b?n v?ng trong ch?t l??ng ?ào t?o, sáng ngày 28 tháng 10 n?m 2019, khoa Thi?t k? Th?i trang – Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c h?i th?o: “Nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o thi?t k? th?i trang trong giai ?o?n hi?n nay.”. S? ki?n c?ng là ho?t ??ng chuyên môn quan tr?ng n?m trong chu?i ch??ng trình h?i th?o khoa h?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o h??ng t?i chào m?ng 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.  .

H?i th?o có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Phu? tra?ch Nhà tr??ng; ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. GVC H? Nam – Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c cùng s? tham gia c?a toàn th? gi?ng viên khoa Thi?t k? Th?i trang và các cán b?, gi?ng viên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

Theo k? ho?ch t? ch?c, ThS V? Chí Công – tr??ng Khoa Thi?t k? Th?i trang, chu? tri? hô?i tha?o phát bi?u khai m?c và ?i?u hành h?i th?o. H?i th?o nghiêm túc l?ng nghe các b?n tham lu?n c?a các gi?ng viên hi?n ?ang tham gia công tác gi?ng d?y t?i khoa. Danh sách các b?n tham lu?n g?m có:

1.Tính xu h??ng trong ?ào t?o thi?t k? th?i trang giai ?o?n hi?n nay” – ThS. GVC V? Chí Công – Tr??ng khoa Thi?t k? Th?i trang.

2.S? d?ng ch?t li?u v?i organic trong gi?ng d?y h?c ph?n V?t li?u May m?c” – ThS. Tr?n Th? Thu Hi?n

3.Nâng cao hi?u qu? s? d?ng phòng th?c hành công ngh? t?i khoa Thi?t k? Th?i trang” – Nguy?n Th? Di?u Huy?n

4.Nâng cao ch?t l??ng dây là h?c thông qua kích thích ??ng c? h?c t?p c?a sinh viên” – ThS. Hoàng Di?n Thanh.

5.L?i ích và b?t c?p c?a internet trong ?ào t?o Thi?t k? Th?i trang”- TS. GVC Nguy?n Kim H??ng

6.K? n?ng c?a sinh viên thi?t k? th?i trang trong th?i ??i 4.0” – ThS Lê Th? Hà

7.M?t s? ?? xu?t nâng cao hi?u qu? ?ng d?ng công ngh? thông tin t?i khoa Thi?t k? Th?i trang” – ThS Bùi Quang Khánh

8.M?i quan h? gi?a th? tr??ng và môn h?c Thi?t k? Th?i trang tr? em” – ThS Cao Th? Bích H?ng

9.Xu h??ng m?i trong thi?t k? h?a ti?t trang trí v?i” – V? T? Nhung

10.Làm m?i trang ph?c truy?n th?ng” – ??ng Thu H??ng

Dâ?n d??t hô?i tha?o, ThS. GVC Vu? Chi? Công nhâ?n ?i?nh: V??i kinh nghi?m lâu n?m trong gi?ng d?y ngành Thi?t k? Th?i trang, cu?ng nh?ng thành công th?c t? khoa Thi?t k? Th?i trang ??t ???c trong c?i ti?n, hoàn thi?n ch??ng trình ?ào t?o (n?i dung ch??ng trình, hình th?c gi?ng d?y, khai thác c? s? v?t ch?t, ti?n hành thành công ph??ng pháp ti?p c?n ?ào t?o chu?n chuyên gia qu?c t?), các tác gi? ?ã ??a ra nhi?u ba?i tham luâ?n mang ti?nh chuyên môn c?ng nh? nh??ng ?a?nh gia? va? ý ki?n ?? xu?t nh??m nâng cao h?n n??a ch?t l??ng ?ào t?o.

?ánh giá hi?u qu? tích c?c c?a công tác gi?ng d?y cu?a khoa Thiê?t kê? Th??i trang nêu trên, trong ba?n tham luâ?n cu?a mi?nh : “Tính xu h??ng trong ?ào t?o thi?t k? th?i trang giai ?o?n hi?n nay”, ThS. GVC V? Chí Công ?? xu?t các ph??ng án ??i m?i ch??ng trình gi?ng d?y c? th? nh? sau:

-  Rút ng?n th?i gian ?ào t?o:

??i v?i các môn h?c giáo d?c ??i c??ng, b?n tham lu?n ?? xu?t: Tích h?p nh?ng môn h?c có n?i dung g?n trùng l?p gi?a các môn giáo d?c ??i c??ng và giáo d?c chuyên ngành; Gi?m t?i nh?ng môn ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng ch?a có s? t??ng thích v?i chuyên ngành (V? k? thu?t); S?p x?p chuy?n ??i nh?ng môn m? thu?t c? s? có b?n ch?t là môn c? s? chuyên ngành c?a m?t s? chuyên ngành ho?c rút ng?n th?i l??ng các môn h?c m? thu?t c? s?.

??i v?i các môn chuyên ngành, b?n tham lu?n ?? xu?t: C? c?u kh?i l??ng ki?n th?c cho m?t s? môn tr?ng tâm c?a ngành, phát tri?n n?i dung và môn h?c theo h??ng m?i phù h?p v?i nhu c?u c?a xã h?i

-  Xây d?ng ch??ng trình theo ph??ng pháp ti?m c?n m?c tiêu, ti?n t?i m? r?ng hình th?c ?ào t?o: Kh?i ki?n th?c chuyên ngành s? c?u trúc 6 môn h?c g?m 32 h?c ph?n:

Môn C? s? lý thuy?t chuyên ngành; Môn K? thu?t – V?t li?u và Công ngh? may m?c; Thi?t k? sáng t?o và Phát tri?n s?n ph?m th?i trang; Thi?t k? Th?i trang may s?n; Trang trí v?i và ?? h?a th?i trang; Thi?t k? ?? án t?t nghi?p.

-  T?ng c??ng ki?n th?c qu?n tr? kinh doanh, ?ng d?ng trong các ?? án thi?t k? sáng t?o, g?n k?t v?i th?c t? s?n xu?t.

-  T?ng c??ng ?ng d?ng công ngh? tin h?c, ??i m?i công ngh? ?ào t?o.

-  T?ng c??ng các ho?t ??ng ngh? nghi?p c?a sinh viên.

Nh?m hi?u h?n v? tâm lý h?c t?p c?a sinh viên ?? ??a ra nh?ng ph??ng án gi?ng d?y phù h?p, t?o ni?m c?m h?ng sa?ng ta?o và khích l? sinh viên trong h?c t?p, ThS. Hoàng Di?n Thanh  ?ã có nh?ng g?i ý h? tr? sinh viên c?i thi?n và phát tri?n ??ng c? h?c t?p trong ba?n tham luâ?n “Nâng cao ch?t l??ng dây là h?c thông qua kích thích ??ng c? h?c t?p c?a sinh viên:

-  Vai trò c?a gi?ng viên: ?i?m t?a, kích thích ??ng c? h?c t?p và tình yêu v?i công vi?c sáng t?o cho sinh viên.

-  Vai trò c?a sinh viên: Ch? ??ng tìm hi?u v? nh?ng mong mu?n c?a b?n thân và ho?ch ??nh c? th? m?c tiêu phát tri?n b?n thân.

Và ?ê? hoàn thi?n k? n?ng c?a sinh viên Thi?t k? Th?i trang trong th?i ??i 4.0, ThS Lê Th? Hà ?ã ??a ra nh?ng tiêu chí k? n?ng m?m và k? n?ng c?ng mà các sinh viên c?n có, giúp h? tr? phát tri?n n?ng l?c chuyên môn và t?ng c? h?i tìm ki?m vi?c làm:

-         K? n?ng m?m bao g?m : K? n?ng h?c và t? h?c; K? n?ng l?ng nghe; K? n?ng thuy?t trình; K? n?ng gi?i quy?t v?n ??; K? n?ng t? duy sáng t?o; K? n?ng ??t m?c tiêu; K? n?ng giao ti?p ?ng x? và t?o t?p quan h?; K? n?ng làm vi?c ??ng ??i; K? n?ng thích ?ng.

-         K? n?ng c?ng bao g?m 8 k? n?ng chuyên môn c?n thi?t v?i m?t sinh viên thi?t k? th?i trang: K? n?ng sáng t?o và k? n?ng ngh? thu?t; K? n?ng v? phác th?o; K? n?ng chú ý ??n chi ti?t; K? n?ng hình dùng; K? n?ng t?o ki?u; K? n?ng hi?u bi?t v? k?t c?u ki?u dáng, màu s?c và ch?t li?u; K? n?ng công ngh? c?t may; K? n?ng v? Marketing và kinh doanh; K? n?ng quan tam ??n xu h??ng.

-         K? n?ng m?m b? tr?: K? n?ng ngo?i ng?; K? n?ng tin h?c v?n phòng; K? n?ng tin h?c chuyên ngành.

?? khi?a ca?nh c? s?? vâ?t châ?t va? nhân l??c trong công ta?c ?a?o ta?o, tham lu?n “M?t s? ?? xu?t nâng cao hi?u qu? ?ng d?ng công ngh? thông tin t?i khoa Thi?t k? Th?i trang c?a ThS Bùi Quang Khánh ?ã có nh?ng ?? xu?t  nâng câ?p châ?t l???ng c? s?? vâ?t châ?t va? bô?i d???ng nguô?n nhân l??c nh?:

-         C? s? v?t ch?t: ??u t? ??ng b? c? s? v?t ch?t là công ngh? tiên ti?n hi?n ??i; nâng c?p ch?t l??ng qu?n lý, khai thác, b?o trì h? th?ng thi?t b? máy móc; Cài ??t các ph?n m?m thi?t k? có b?n quy?n chính th?ng và h?p pháp…

-         Nhân l?c: T? ch?c b?i d??ng nâng cao nghi?p v? s? ph?m cho gi?ng viên, ??c bi?t là công ngh? thông tin d??i hình th?c các khóa b?i d??ng theo chuyên ??; T?ng c??ng b?i d??ng n?ng l?c chuyên môn t?i t? môn và các khoa chuyên ngành v?i các ho?t ??ng trao ??i, chia s? kinh nghi?m; T?ng c??ng ký k?t th?nh gi?ng v?i các chuyên gia ?ang làm vi?c t?i các doanh nghi?p, c? s? th?i trang...

Phát bi?u t?i h?i th?o, d??i góc ?? phòng ch?c n?ng và qu?n lý ?ào t?o, ThS Bùi Trung D?ng – Q. Tr??ng phòng ?ào t?o ??ng thu?n v?i ?? xu?t gi?m th?i gian ?ào t?o xu?ng 4 n?m. V?i ?u th? là m?t ??n v? có nhi?u gi?ng viên tu nghi?p t?i n??c ngoài, co? nhiê?u c? hô?i va? kha? n?ng tiê?p thu nh??ng kiê?n th??c m??i cu?a thê? gi??i, ThS Bùi Trung D?ng c?ng ?ánh giá cao s? nghiêm túc, chuyên nghi?p, n?ng ?ô?ng trong gi?ng d?y và ??i m?i nô?i dung gi?ng d?y c?a Khoa Thi?t k? Th?i trang.

T?ng k?t h?i th?o, ThS. GVC V? Chí Công kh?ng ??nh ch?t l???ng ?ào t?o là tiêu chí hàng ??u khoa Thi?t k? Th?i trang h??ng ??n. Do ?ó, khoa ?ã và ?ang n? l?c không ng?ng ?? ??i m?i, ??m b?o ch?t l??ng ??u ra trong ?ào t?o. ThS. GVC V? Chí Công c?ng nói l?i c?m ?n ??n các v? ??i bi?u ?ã tham gia và ?óng góp nh?ng ý ki?n quý báu cho h?i th?o. Nh?ng ý ki?n ?ó s? ti?p t?c là c? s? ?? khoa Thi?t k? Th?i trang nghiên c?u, áp d?ng cho vi?c ch?nh s?a n?i dung ch??ng trình h?c ngày m?t hi?u qu? và th?c t? h?n.

H?i th?o ?ã thành công t?t ??p.

Mô?t sô? hi?nh a?nh ta?i hô?i tha?o:

 

  

ThS. GVC Vu? Chi? Công - Tr???ng khoa Thiê?t kê? Th??i trang pha?t biê?u khai ma?c hô?i tha?o

 

 

PGS. TS ???ng Mai Anh – Pho? hiê?u tr???ng phu? tra?ch tr???ng pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

ThS. GVC V? Chí Công – Tr??ng khoa Thi?t k? Th?i trang

  Thuyê?t tri?nh tham luâ?n: Tính xu h??ng trong ?ào t?o thi?t k? th?i trang giai ?o?n hi?n nay

 

 

ThS Nguy?n Th? Di?u Huy?n thuyê?t tri?nh tham luâ?nNâng cao hi?u qu? s? d?ng phòng th?c hành công ngh? t?i khoa Thi?t k? Th?i trang

 

 

ThS. Hoàng Di?n Thanh thuyê?t tri?nh tham luâ?n:

 “Nâng cao ch?t l??ng dây là h?c thông qua kích thích ??ng c? h?c t?p c?a sinh viên” 

 

 

 

TS. GVC Nguy?n Kim H??ng thuyê?t tri?nh tham luâ?n  “L?i ích và b?t c?p c?a internet trong ?ào t?o Thi?t k? Th?i trang

 

 

 ThS Lê Th? Hà  tri?nh ba?y tham luâ?n: K? n?ng c?a sinh viên thi?t k? th?i trang trong th?i ??i 4.0” 

 

 

 

ThS Bùi Quang Khánh  tri?nh ba?y tham luâ?n: M?t s? ?? xu?t nâng cao hi?u qu? ?ng d?ng công ngh? thông tin t?i khoa Thi?t k? Th?i trang

 

 

 

 

ThS Cao Th? Bích H?ng tri?nh ba?y tham luâ?n:M?i quan h? gi?a th? tr??ng và môn h?c Thi?t k? Th?i trang tr? em

 

 

 

 

ThS V? T? Nhung  tri?nh ba?y tham luâ?n: Xu h??ng m?i trong thi?t k? h?a ti?t trang trí v?i

 

 

ThS. ??ng Thu H??ng  tri?nh ba?y tham luâ?n: Làm m?i trang ph?c truy?n th?ng

 

 

 

 

ThS. Bu?i Trung Du?ng – Pho? tr???ng pho?ng ?a?o ta?o pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

Ca?c ?a?i biê?u tham d?? hô?i tha?o chu?p a?nh ky? niê?m

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.