星际线上娱乐

>

H??i tha?o ???i m??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o - Khoa Trang tri? N??i ngoa?i tha?t
Th? 2, 28/10/2019

           Thuô?c chu?i ho?t ??ng ti?n t?i t? ch?c l? k? ni?m 70 n?m thành l?p Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p Hà N?i, khoa Trang trí N?i ngo?i th?t tri?n khai th?c hi?n H?i tha?o khoa h?c:??i m?i ch??ng trình ?ào t?o các chuyên ngành khoa trang trí N?i ngo?i th?t” nh?m ?áp ?ng nhu c?u th?c ti?n trong th?i k? pha?t triê?n m?i cu?a ?â?t n???c. 

H?i th?o có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Phu? tra?ch Nhà tr??ng; ThS Trâ?n Ba? T?ng – Tr???ng pho?ng Tô? ch??c Ha?nh chi?nh, ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. GVC H? Nam – Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c cùng s? tham gia c?a toàn th? gi?ng viên khoa Trang trí N?i ngo?i th?t và các cán b?, gi?ng viên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

???c biê?t, hô?i tha?o vinh d?? ????c tiê?p ?o?n ca?c thâ?y gia?o ky? c??u t??ng co? nhiê?u ?o?ng go?p cho s?? nghiê?p gia?o du?c cu?a khoa Trang trí N?i ngo?i th?t va? tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p qua ca?c th??i ky? ?? vi? tri? chuyên môn va? la?nh ?a?o ??n vi? nh?: Thâ?y Trâ?n V?n My?, thâ?y Pha?m Công Hoa, thâ?y Nguyê?n Thanh Tru?c, thâ?y ???ng ?i?nh Du?ng, thâ?y Ngô Ba? Quang, thâ?y Vo? Ta? Hu?ng, thâ?y Nguyê?n Ma?nh Viê?t C???ng.

Hô?i tha?o b??t ?â?u la?m viê?c lu?c 8 gi?? 30 phu?t sa?ng. Chu? ti?ch ?oa?n ?iê?u ha?nh hô?i tha?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o các chuyên ngành khoa trang trí N?i ngo?i th?tgô?m co?: ThS. GVC Trâ?n Duy MinhPho? tr??ng khoa Trang trí N?i ngo?i th?t va? TS Pha?m Hoa?ng Vân. Sau l??i pha?t biê?u khai ma?c hô?i tha?o, ca?c ?a?i biê?u tham d?? nghiêm túc l?ng nghe các b?n tham lu?n c?a các gi?ng viên hi?n ?ang tham gia công tác gi?ng d?y t?i khoa. Khoa Trang trí N?i ngo?i th?t hiê?n ?ang ?a?m nhiê?m gia?ng da?y ba chuyên nga?nh: ?iêu kh??c, Hô?i ho?a Hoa?nh tra?ng va? Thiê?t kê? Nô?i thâ?t. Do vâ?y, ca?c ba?n tham luâ?n g??i vê? hô?i tha?o cu?ng ????c chia la?m ba nho?m chuyên nga?nh t??ng ??ng.

Danh sa?ch ca?c ba?n tham luâ?n nga?nh ?iêu kh??c bao gô?m:

1.       “Nâng cao châ?t l???ng qua?n ly? ?a?o ta?o nga?nh ?iêu kh??c trong tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p” – TS Pha?m Hoa?ng Vân

2.      Câ?n bô? sung ho?c phâ?n thiê?t kê? trong hê? thô?ng gia?o tri?nh ?a?o ta?o nga?nh ?iêu kh??c Tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p Ha? Nô?i” – ThS Pha?m Sinh

Danh sa?ch ca?c ba?n tham luâ?n nga?nh Hô?i ho?a Hoa?nh tra?ng bao gô?m:

1.       “?a?o ta?o chuyên nga?nh Hô?i hoa Hoa?nh Tra?ng g??n liê?n v??i nhu câ?u th??c tiê?n ta?i Viê?t Nam hiê?n nay” – ThS Ngô Ba? Hoa?ng

Danh sa?ch ca?c ba?n tham luâ?n nga?nh Thiê?t kê? Nô?i thâ?t bao gô?m:

1.      Xây d??ng gi?? liê?u ba?i tâ?p ?iê?n t?? chuyên nga?nh va? giai ?oa?n th??c tâ?p cho sinh viên chuyên nga?nh Thiê?t kê? Nô?i thâ?t"- ThS Tr??ng Ma?nh Trung

2.      ?ê? xuâ?t ?ô?i m??i khung ch??ng tri?nh ?a?o ta?o nga?nh thiê?t kê? Nô?i thâ?t” – ThS Vu? Thu Hoa?i

3.      Ca?c gia?i pha?p ca?i thiê?n ky? n?ng mê?m cho sinh viên trong qua? tri?nh ho?c ca?c ?ô? a?n thiê?t kê? nô?i thâ?t nh??m nâng cao kha? n?ng hô?i nhâ?p va? ca?nh tranh” – ThS ?inh V?n T???ng.

4.      Môn Ph??ng pha?p xây d??ng y? t???ng” – ThS Nguyê?n Tuâ?n Trung

5.      Vâ?n du?ng ph??ng pha?p la?m viê?c nho?m mô?t ca?ch hiê?u qua? trong viê?c ho?c ca?c môn ?ô? a?n” – ThS Hô? Tuâ?n Anh

6.      Câ?p nhâ?t hê? thô?ng nhâ?n diê?n ba?n ve? theo tiêu chuâ?n ISO trong môn ho?c c? s?? kiê?n tru?c” – ThS Nguyê?n Sao Mai

7.      Vai tro? cu?a ta?i liê?u tham kha?o trong thiê?t kê? my? thuâ?t công nghiê?p chuyên nga?nh Thiê?t kê? Nô?i thâ?t” – ThS ?inh Tha?nh H?ng

N?i dung h?i th?o t?p trung xoay quanh m?t s? v?n ?? thi?t th?c nh?t ??i v?i khoa Trang trí N?i ngo?i th?t trong th?i ?i?m hi?n t?i nh? sau:

1.      ?ánh giá th?c tr?ng chung c?a 3 ngành ?ào t?o thu?c khoa trang trí N?i ngo?i th?t – Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p Hà n?i.

2.      ??i m?i chu?ng trình khung ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng phù h?p v?i giai ?o?n phát tri?n m?i c?a xã h?i.

3.      ??i m?i qu?n lý ?ào t?o chuyên ngành theo ph??ng h??ng, m?c tiêu “?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho xã h?i”.

4.      ??nh vi? rõ ràng m?c tiêu c?a khoa: “?ào t?o h?a s? thi?t k? / nhà thi?t k? M? thu?t ?ng d?ng” theo các ngành h?c ?iêu kh?c ?ng d?ng, H?i h?a trang trí hoành tráng, Thi?t k? N?i ngo?i th?t…

5.      ??y m?nh công tác nghiên c?u khoa h?c, xây d?ng x??ng th?c nghi?m theo mô hình FabLab (Fabrication Laboratory) – t?c “phòng thí nghi?m ch? t?o”, ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a xã h?i th?i ??i 4.0, t?o không gian lý t??ng ?? nh?ng v?n ?? nghiên c?u, nh?ng gi?i pháp sáng t?o và thi?t k? s?n ph?m tr? thành hi?n th?c

6.      T?ng c??ng h?p tác trong n??c, qu?c t?, h?p tác v?i doanh nghi?p, h? tr? ??u ra, thúc ??y v?n ?? h?c ?i ?ôi v?i hành, ?ào t?o g?n li?n v?i nhu c?u th?c ti?n xã h?i.

?a?nh gia? cao châ?t l???ng cu?a ca?c ba?i tham luâ?n ta?i hô?i tha?o, thâ?y Trâ?n V?n My? nhâ?n ?i?nh:  nga?nh Thiê?t kê? Nô?i thâ?t ?a? co? nhiê?u thay ?ô?i chu? y? ?ê?n thi? tr???ng – yê?u tô? quan tro?ng ma? giai ?oa?n tr???c ch?a th??c hiê?n ????c. V??i nga?nh ?iêu kh??c, thâ?y cho r??ng ?ây la? nga?nh ???c thu? ?o?i ho?i vê? ky? thuâ?t va? châ?t liê?u, tuy nhiên nên xa?c ?i?nh yê?u tô? cô?t lo?i la? ngôn ng?? ta?o hi?nh va? không gian ba?y ???t.

?ô?ng thuâ?n v??i nhâ?n ?i?nh cu?a thâ?y Trâ?n V?n My?, thâ?y gia?o – ?iêu kh??c gia Pha?m Công Hoa cu?ng chia se? nhâ?n ?i?nh: ?iêu kh??c môi tr???ng la? ha?i ho?a cu?a ?iêu kh??c trong tô?ng thê? không gian. Do ?o?, ?ây la? yê?u tô? câ?n ???c biê?t l?u y? trong nô?i dung gia?ng da?y.

?ô?i v??i ca?c ?ê? xuâ?t ?ô?i m??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o va? gia?m ch??ng tri?nh ?a?o ta?o xuô?ng co?n 4 n?m, thâ?y Nguyê?n Thanh Tru?c, thâ?y ???ng ?i?nh Du?ng va? thâ?y Ngô Ba? Quang, thâ?y Vo? ta? Hu?ng , thâ?y Nguyê?n Ma?nh Viê?t C???ng, thâ?y Trâ?n Duy Minh cu?ng ??a ra y? kiê?n ?ô?ng thuâ?n va? ??a ra nh??ng ?ê? xuâ?t cu? thê? nh?:

- Gia?m khô?i l???ng ?ô? a?n, chu? tro?ng va?o ca?c môn c? s?? nga?nh va? c? s?? chuyên nga?nh, chia ty? lê? ca?c môn chuyên sâu phu? h??p v??i nhu câ?u ho?c cu?a sinh viên.

- Cu? thê? ho?a tiêu chi? châ?m ba?i trên ?ô? a?n.

- Xây d??ng gia?o tri?nh cu? thê? ?ê? trau dô?i hiê?u qua? ky? n?ng va? t? duy cho sinh viên.

- Nâng cao tinh thâ?n va? tha?i ?ô? trong ho?c tâ?p cu?a sinh viên.

- T?ng c???ng vô?n ngoa?i ng?? chuyên nga?nh ?ê? tiê?p thu, câ?p nhâ?t kiê?n th??c quô?c tê?.

Phát bi?u t?i h?i th?o, d??i góc ?? phòng ch?c n?ng và qu?n lý ?ào t?o, ThS Bùi Trung D?ng – Pho? phòng ?ào t?o no?i l??i tri ân tâm huyê?t va? s?? sa?ng ta?o cu?a ca?c thê? hê? gia?ng viên khoa trang trí N?i ngo?i th?t. ThS Bùi Trung D?ng ??ng thu?n v?i ?? xu?t gi?m th?i gian ?ào t?o xu?ng 4 n?m va? kh??ng ?i?nh se? hoa?n tha?nh công ta?c tham m?u v??i Nha? tr???ng ?ê? thu?c ?â?y viê?c ru?t ng??n th??i gian ?a?o ta?o xuô?ng co?n 4 n?m.

?a?i diê?n Ban gia?m hiê?u Nha? tr???ng, PGS. TS ???ng Mai Anh – Pho? Hiê?u tr???ng Phu? tra?ch tr???ng kh??ng ?i?nh câ?n co? s?? trao ?ô?i, thô?ng nhâ?t trong công ta?c hoa?n thiê?n ?ê? c??ng, ch??ng tri?nh gia?ng da?y. Nh??ng y? kiê?n tâm huyê?t cu?a ca?c ?a?i biê?u tham d?? hô?i tha?o se? la? tiê?n ?ê? ?ê? Nha? tr???ng xây d??ng ch??ng tri?nh ?a?o ta?o hiê?u qua? va? th??c tê? h?n.

Pha?t biê?u kê?t thu?c hô?i tha?o, ThS. GVS Trâ?n Duy Minh no?i l??i trân tr?ng c?m ?n các ?a?i biê?u ?a? tham d?? hô?i tha?o. H?i th?o ?a? nh?n ???c nhi?u ý ki?n ?óng góp, xây d?ng ?ê? khoa trang trí N?i ngo?i th?t ti?p tu?c th?c hi?n t?t h?n s? nghi?p ??i m?i ?ào t?o, ?a?p ??ng yêu câ?u va? nhiê?m vu? m??i trong s? phát tri?n v?n hóa, kinh t?, chính tr? và khoa h?c c?a ??t n??c.

Hô?i tha?o kê?t thu?c lu?c 12h30 cu?ng nga?y va? ?a? tha?nh công tô?t ?e?p!

Mô?t sô? hi?nh a?nh ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. GVC Trâ?n Duy Minh pha?t biê?u khai ma?c hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Pha?m Hoa?ng Vân thuyê?t tri?nh tham luâ?n  “Nâng cao châ?t l???ng qua?n ly? ?a?o ta?o nga?nh ?iêu kh??c trong tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p

 

 

 

 

 

 

ThS Pha?m Sinh thuyê?t tri?nh tham luâ?n: “Câ?n bô? sung ho?c phâ?n thiê?t kê? trong hê? thô?ng gia?o tri?nh ?a?o ta?o nga?nh ?iêu kh??c Tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p Ha? Nô?i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ThS Ngô Ba? Hoa?ng thuyê?t tri?nh tham luâ?n “?a?o ta?o chuyên nga?nh Hô?i hoa Hoa?nh Tra?ng g??n liê?n v??i nhu câ?u th??c tiê?n ta?i Viê?t Nam hiê?n nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS Hô? Tuâ?n Anh tri?nh ba?y tham luâ?n: “Vâ?n du?ng ph??ng pha?p la?m viê?c nho?m mô?t ca?ch hiê?u qua? trong viê?c ho?c ca?c môn ?ô? a?n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS Vu? Thu Hoa?i tri?nh ba?y tham luâ?n: “?ê? xuâ?t ?ô?i m??i khung ch??ng tri?nh ?a?o ta?o nga?nh thiê?t kê? Nô?i thâ?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thâ?y gia?o Pha?m Công Hoa pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thâ?y Nguyê?n Thanh Tru?c pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thâ?y ???ng ?i?nh Du?ng pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thâ?y Ngô Ba? Quang pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thâ?y Vo? Ta? Hu?ng pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS Bu?i Trung Du?ng pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS ???ng Mai Anh pha?t biê?u ta?i hô?i tha?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thâ?y Ngô Ba? Quang trao t??ng Khoa Trang tri? Nô?i ngoa?i thâ?t cuô?n sa?ch t? liê?u phu?c vu? cho công ta?c gia?ng da?y cu?a khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ca?c ?a?i biê?u tham d?? hô?i tha?o chu?p a?nh l?u niê?m

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.