星际线上娱乐

>

H?i th?o “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng g?n v?i th?c ti?n c?a x? h?i”
Th? 6, 04/10/2019

 

Ngày 03/10/2019, t?i Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, Câu l?c b? Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam ph?i h?p cùng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p t? ch?c H?i th?o - T?a ?àm Toàn qu?c ch? ??: ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng g?n v?i th?c ti?n c?a xã h?i. H?i th?o - T?a ?àm là s? ki?n khoa h?c l?n th? 5 c?a CLB kh?i các tr??ng M? thu?t ?ng d?ng và c?ng là s? ki?n quan tr?ng n?m trong chu?i s? ki?n h??ng t?i k? ni?m 70 n?m thành l?p Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

Tham d? H?i th?o, v? phía lãnh ??o B? Giáo d?c và ?ào t?o có PGS.TS Nguy?n Th? Thu Th?y - Phó V? tr??ng V? Giáo d?c ??i h?c.

V? phía lãnh ??o Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c,Cao ??ng Vi?t Nam có ông Nguy?n ??ng Khoa - Chánh V?n phòng; ông Nguy?n H?i Long - Tr??ng ban Công tác sinh viên; ông Ph?m Ng?c Lan - Phó ban T? ch?c và Phát tri?n.

V? phía CLB Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng có các thành viên Ban ch? nhi?m CLB: PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh? - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, Ch? nhi?m CLB. TS ?? L?nh Hùng Tú - Tr??ng khoa Design Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn, Phó ch? nhi?m CLB. ThS Lê Th? Thu H??ng - Phó tr??ng Khoa Ki?n trúc Tr??ng ??i h?c ?à N?ng- Phó ch? nhi?m CLB, cùng các ?y viên Ban ch? nhi?m CLB.

??c bi?t, H?i th?o còn có s? hi?n di?n c?a các ??i bi?u là lãnh ??o trên 30 các tr??ng, các khoa ?ào t?o l?nh v?c MT?D toàn qu?c t?i tham d?; các nhà khoa h?c; ??i di?n các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c MT?D…

V? phía Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p - ??n v? ??ng t? ch?c H?i th?o có PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách, ThS Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y cùng các cán b? lãnh ??o Khoa, Phòng, Ban, gi?ng viên, sinh viên trong Tr??ng.

M? ??u H?i th?o, sau L?i chào m?ng H?i ngh? - T?a ?àm c?a PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách, ??i di?n ??n v? ??ng cai là phát bi?u khai m?c H?i th?o c?a PGS.TS Nguy?n Xuân Ngh? - Ch? nhi?m CLB.

H?i ngh? - T?a ?àm ?ã ti?n hành d??i s? ch? t?a c?a Ban ch? nhi?m CLB g?m PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh?- Ch? nhi?m CLB; TS ?? L?nh Hùng Tú- Phó ch? nhi?m CLB; ThS Lê Thu H??ng - Phó ch? nhi?m CLB ?i?u hành ch??ng trình H?i th?o.

H?i th?o ?ã ???c nghe các ý ki?n tham lu?n c?a các nhà khoa h?c, các thày cô giáo, các doanh nghi?p t?p trung vào nh?ng n?i dung:

1.      ?ánh giá th?c tr?ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng t?i Vi?t Nam hi?n nay.

2.      Cách th?c thi tuy?n ??u vào c?a các tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng nh? hi?n nay có còn phù h?p? Nên ??i m?i cách thi tuy?n theo cách chú tr?ng ?ánh giá n?ng l?c tu duy sáng t?o hay không?

3.      Nhi?u ý ki?n c?a ng??i h?c cho r?ng th?i gian hoàn thành khóa h?c 5 n?m hi?n nay là quá dài, có nên rút ng?n th?i gian ?ào t?o các ngành M? thu?t ?ng d?ng xu?ng 3.5 ??n 4 n?m?

4.      ?a s? ch??ng trình ?ào t?o ???c xây d?ng t? nhi?u n?m tr??c ?ây nên m?t s? môn h?c ít nhi?u không còn phù h?p.

5.      T? tr?ng th?i l??ng các môn h?c, h?c ph?n g?n v?i h?i h?a còn l?n, có nên gi?m t?i?

6.      Kh?i ki?n th?c c? s? ngành (nh?ng môn M? thu?t C? s?) t?i các tr??ng hi?n nay do ch??ng trình ???c xây d?ng  t? nhi?u n?m tr??c nên mang n?ng tính h?i h?a.

7.      S? khác bi?t gi?a h?a s? và Designer, s? khác bi?t gi?a ch??ng trình ?ào t?o h?a s? và ?ào t?o Designer.

8.      Trong b?i c?nh khoa h?c k? thu?t ngày càng phát tri?n, công c?, máy móc ?ã tr? thành công c? thay th? giúp ích to l?n cho các nhà thi?t k? khi th? hi?n. Vi?c th?c t?p chuyên ngành có c?n thi?t ph?i thay ??i? Gi?m vi?c th?c t?p k? n?ng th? hi?n mà t?ng c??ng th?c t?p môi tr??ng làm vi?c? T?ng th?i l??ng th?c t?p ?? sinh viên làm vi?c v?i k? s?, th? k? thu?t t?i các doanh nghi?p có th?c s? h?n?

9.      Gi?i pháp nào kh?c ph?c tình tr?ng vi ph?m s? h?u trí tu?, sao chép trong ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng?

10.  Vi?c phân ngành - chuyên ngành, kh?i ngành các môn M? thu?t ?ng d?ng ch? y?u d?a trên ch??ng trình ?ào t?o c?a Liên Xô và các n??c ?ông Âu tr??c kia có còn phù h?p v?i hi?n t?i?

11.  Cách th?c phân ngành - chuyên ngành nh? th? nào cho linh ho?t?

12.  Vì sao các c? s? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng ? n??c ta hi?n nay ch?a chú tr?ng ?ào t?o ngành Thi?t k? Công nghi?p, v?n là m?i nh?n c?a M? thu?t ?ng d?ng, là m?t ngành h?t s?c phát tri?n ? các n??c công nghi?p?

13.  Gi?i pháp nào ?? thu hút ng??i h?c ??i v?i các ngành truy?n th?ng mang tính ??c thù, chuyên sâu, hi?n không có nhi?u ng??i theo h?c.

14.  Tr??c ?ây, M? thu?t ?ng d?ng ???c coi là ?ào t?o tinh hoa, ch??ng trình ???c xây d?ng theo h??ng ?ào t?o s? l??ng ít mà tinh, th?i gian dài và k? l??ng. Hi?n t?i, ?ào t?o m? thu?t ?ng d?ng ?ang m? r?ng, ch??ng trình ?ào t?o có nên thay ??i theo xu h??ng ?ào t?o ??i trà?

15.  Hi?n nay, các c? s? ?ào t?o ?ang có nhi?u ch??ng trình ?a d?ng, phong phú: ?ào t?o ??i trà, ?ào t?o tiên ti?n, ?ào t?o ch?t l??ng cao…M? thu?t ?ng d?ng có phù h?p v?i các th?c ?ào t?o ?ó hay không?

16.  Vi?c liên k?t ?ào t?o v?i n??c ngoài ???c các kh?i ngành k? thu?t, kinh t?, y d??c…th?c hi?n h?t s?c thành công không khi kh?i ngành M? thu?t ?ng d?ng còn h?t s?c h?n ch?. Gi?i pháp nào ?? kh?c ph?c th?c tr?ng trên?

17.  Chu?n ??u ra ???c các c? s? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng công b? còn chung chung, ch?a th?c s? ?áp ?ng nhu c?u c?a doanh nghi?p v? ngu?n nhân l?c thi?t k? trình ?? cao. Vai trò c?a doanh nghi?p trong vi?c xây d?ng chu?n ??u ra cho sinh viên M? thu?t ?ng d?ng?

18.  Gi?i pháp nào ?? các c? s? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng ti?n hành t? ch? khi yêu c?u v? c? s? v?t ch?t, nhân l?c gi?ng d?y có tính ??c thù cao, ?òi h?i ??u t? kinh phí l?n.

H?i th?o c?ng ?ã ???c nghe ý ki?n phát bi?u ch? ??o, ?ánh giá, ghi nh?n k?t qu? H?i th?o ?ã ??t ???c c?a PGS.TS Nguy?n Thu Th?y - Phó V? tr??ng V? Giáo d?c ??i h?c, ông Nguy?n ??ng Khoa - Chánh V?n phòng Hi?p H?i.

K?t thúc ph?n tham lu?n, thay m?t ch? t?a ?oàn, PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh? - Ch? nhi?m CLB t?ng k?t các ý ki?n v? s? c?n thi?t ph?i ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c?a ??i bi?u tham gia vi?t bài ??ng trong K? y?u H?i th?o và các tham lu?n trình bày tr?c ti?p t?i H?i th?o. PGS c?m ?n các ??i bi?u ?ã có nh?ng bài phát bi?u th?ng th?n, nhìn th?ng vào nh?ng khó kh?n, b?t c?p mà ch??ng trình ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng ?ang g?p ph?i, ??ng th?i c?ng ??a ra nh?ng gi?i pháp h?t s?c c? th?, kh? thi. Nh?ng gi?i pháp ?ó s? góp ph?n tháo g? nh?ng khó kh?n trong ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng, trong vi?c g?n k?t v?i th?c ti?n phát tri?n c?a xã h?i. ?ó là nh?ng h??ng ?i m?i trong công tác ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng th?i gian t?i.

Theo k? ho?ch trong n?m 2020 c?a Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam và ho?t ??ng c?a CLB Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng, ông Nguy?n H?i Long - Tr??ng ban Công tác sinh viên ?ã trao c? ??ng cai H?i th?o cho PGS.TS Nguy?n V?n Minh - Q. Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Thành ph? H? Chí Minh.

C?ng t?i H?i th?o, Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam c?ng ?ã ch? ??o b?u Ban Ch? nhi?m CLB kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng nhi?m L?n th? hai là nh?ng thành viên thu?c các tr??ng: Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p; Tr??ng ??i h?c S? ph?m Ngh? thu?t Trung ??ng; Tr??ng ??i h?c M? Hà N?i; Tr??ng ??i h?c Ngh? thu?t (??i h?c Hu?); Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc ?à N?ng; Tr??ng ??i h?c Duy Tân (?à N?ng); Tr??ng ??i h?c M? thu?t Tp H? Chí Minh và Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn.

?? tri ân nh?ng ?óng góp ?ã ??t ???c c?a Ban Ch? nhi?m CLB nhi?m k? L?n th? nh?t, ông Ph?m Ng?c Lan - Phó ban T? ch?c và Phát tri?n thay m?t Hi?p h?i t?ng hoa PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh? - Nguyên Ch? nhi?m CLB và t?ng hoa PGS.TS ??ng Mai Anh ??i di?n thành viên CLB nhi?m k? m?i.

 

 

H?i th?o k?t thúc thành công t?t ??p.

 

 

 

 

 

 Các ??i bi?u tham d? h?i th?o – t?a ?àm “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng g?n v?i th?c ti?n c?a xã h?i”

 

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p phát bi?u L?i chào m?ng c?a ??n v? ??ng cai t?i H?i th?o - T?a ?àm

 

 

 

PGS.TS Nguy?n Xuân Ngh? - Ch? nhi?m CLB kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng  

??c l?i khai m?c H?i th?o - T?a ?àm

 

 

 

PGS.TS Cung D??ng H?ng - Tr??ng khoa M? thu?t ?ng d?ng Tr??ng ?H M? thu?t Tp. H? Chí Minh tham lu?n

 

 

ThS.GVC Lê Thân - Tr??ng khoa M? thu?t Công nghi?p & Ki?n trúc, Tr??ng ?H Hòa Bình tham lu?n

 

 

PGS.TS Nguy?n Thu Th?y - Phó V? tr??ng V? Giáo d?c ??i h?c phát bi?u ?ánh giá, ghi nh?n k?t qu? ?ã ??t ???c và ch? ??o H?i th?o - T?a ?àm

 

 

 

 

 

Ông Nguy?n ??ng Khoa - Chánh V?n phòng Hi?p H?i phát bi?u ?ánh giá, ghi nh?n k?t qu? và ch? ??o

 

 

 

 

 

 TS.GVC Ph?m Hoàng Vân – GV Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trình bày tham lu?n.

 

 

 

Các ??i bi?u tham quan Tri?n lãm ?? án t?t nghi?p c?a sinh viên tr??ng ?H M? thu?t Công nghi?p

 

t?i H?i th?o - T?a ?àm

 

 

 

Ông Ph?m Ng?c Lan - Phó ban T? ch?c và Phát tri?n

 

thay m?t Hi?p h?i t?ng hoa PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh? - Nguyên Ch? nhi?m CLB nhi?m k? l?n th? nh?t.

T?ng hoa PGS.TS ??ng Mai Anh ??i di?n thành viên CLB nhi?m k? l?n th? 2.

 

 

 

 Ông Nguy?n H?i Long - Tr??ng Ban Công tác sinh viên ?ã trao c? ??ng cai

 

H?i th?o n?m 2019 cho PGS.TS Nguy?n V?n Minh - Q. Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Thành ph? H? Chí Minh.

 

 

 

 

 

Các ??i bi?u tham d? h?i th?o – t?a ?àm ch?p ?nh l?u ni?m 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.