星际线上娱乐

>

H?i th?o khoa h?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o - Khoa Khoa h?c c? b?n 2019
Th? 3, 22/10/2019

 

          N?m trong khuôn kh? chu?i ch??ng trình h?i th?o nghiên c?u khoa h?c chào m?ng 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, ngày 22 tháng 10 n?m 2019, h?i th?o Khoa h?c Khoa Khoa h?c c? b?n ?ã ???c t? ch?c. ?ây là ho?t ??ng chuyên môn quan tr?ng trong công tác giáo d?c và nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa Khoa h?c c? b?n nói riêng c?ng nh? c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p nói chung. H?i th?o khoa Khoa h?c C? B?n l?n này xoay quanh n?i dung: “Gi?ng d?y và h?c t?p các môn lý thuy?t ??i c??ng trong b?i c?nh cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? t?”.

Tham d? h?i th?o, v? phía tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có s? hi?n di?n c?a: ThS. Tr?n Bá T?ng – Phó Bí th? ??ng ?y, tr??ng phòng T? ch?c – Hành chính; PGS. TS ??ng Mai Anh – ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ThS. Bùi Trung D?ng – ??ng ?y viên, Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. Hoàng H?i Y?n – Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. GVC H? Nam – Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c; ThS. Nguy?n Kim Thanh – Phó tr??ng phòng Nghiên c?u khoa h?c; ThS. Nguy?n V?n Bình – Q. Tr??ng phòng Thanh tra, kh?o thí và ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c cùng s? tham gia c?a toàn th? gi?ng viên khoa Khoa h?c c? b?n và các cán b?, gi?ng viên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

V? phía gi?ng viên th?nh gi?ng có s? hi?n di?n c?a: TS. Tr?n Th? Bi?n – Tr??ng ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam; TS Ph?m Thu Trang và ThS Hoàng Th?ng – Vi?n Hàn lâm Khoa h?c – Xã h?i Vi?t Nam.

Theo k? ho?ch t? ch?c, h?i th?o b?t ??u làm vi?c vào h?i 8h30. Thành viên ban ?i?u hành g?m có: TS Tr?n Nguyên C??ng, TS ?? Vi?t H?ng

Khoa Khoa h?c c? b?n – Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p th?c hi?n gi?ng d?y các b? môn lý thuy?t thu?c kh?i ki?n th?c ??i c??ng, nh?m giúp cho sinh viên có n?n t?ng v? lý lu?n, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c. Cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0 h??ng t?i ??y m?nh vi?c ph? bi?n  trí tu? nhân t?o và máy móc t? ??ng hóa, k?t h?p gi?a h? th?ng ?o và th?c t?, t?o nên s? tác ??ng m?nh m? trên di?n r?ng ??n  m?i l?nh v?c c?a ??i s?ng xã h?i, trong ?ó có l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o nói riêng. Vì v?y, các b?n tham lu?n c?a h?i th?o khoa h?c : “Gi?ng d?y và h?c t?p các môn lý thuy?t ??i c??ng trong b?i c?nh cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? t? do khoa Khoa h?c c? b?n t? ch?c l?n này ngoài vi?c ?? c?p ??n nh?ng thu?n l?i và khó kh?n trong công tác ?ào t?o c?a các môn h?c và các gi?ng viên ?úc rút ???c qua quá trình th?c hi?n công tác gi?ng d?y: Ti?ng Anh, L?ch s? M? thu?t Th? gi?i, C? s? v?n hóa Vi?t Nam, M? h?c… mà các tác gi? còn ?? xu?t nh?ng gi?i pháp ?? kh?c ph?c nh?ng khó kh?n, gi?i thi?u nh?ng mô hình gi?ng d?y hi?u qu? mà tác gi? tìm hi?u ???c.

V?i ??c thù gi?ng d?y các b? môn lý thuy?t và th?c hành, các tham lu?n tham d? h?i th?o c?a các gi?ng viên khoa r?t phong phú v? n?i dung

-         B? môn Ti?ng Anh – L?ch s? và nh?ng thay ??i c?n thi?t nh?m th?c hi?n ?? án 2018- 2015” – ThS Nguy?n Th? Mai

-         ??i m?i ch??ng trình gi?ng d?y môn lu?t s? h?u trí tu? ? tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p :Thu?n l?i và thách th?c” – TS. Tr?n Nguyên C??ng

-         Trang trí ki?n trúc th?i Pháp thu?c ? Hà N?i” – TS ?? Vi?t H?ng

-         M?t s? v?n ?? Design trong th?c ti?n và gi?ng d?y môn l?ch s? và th?m m? công nghi?p ? tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p hi?n nay” – ThS. Nguy?n N? Kim Chi

-         Hi?u qu? ph??ng pháp t? ?ánh giá k? n?ng th?c hành môn h?c  giáo d?c th? ch?t c?a sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p” – ThS Bùi Duy Hi?u

-         Th?c tr?ng d?y và h?c môn c? s? v?n hóa Vi?t Nam ? tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p” – ThS Ngô Th? H?ng Giang

-         Gi?i thi?u mô hình so?n th?o giáo trình ti?ng Anh chuyên ngành d?a trên ???ng h??ng ho?t ??ng h?c làm trung tâm” – ThS Nguy?n Th? Th?nh

-         Th?c tr?ng và m?t s? gi?i pháp trong gi?ng d?y L?ch s? M? thu?t Th? gi?i hi?n nay” – ThS Tr?n Th? Thy Trà

-         Gi?ng d?y M? h?c trong tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p: Th?c tr?ng và Gi?i pháp” – ThS Nghi?p Th? H?i

-         D?y và h?c môn L?ch s? M? thu?t Vi?t Nam t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p l?n th? t?” – TS Tr?n Th? Bi?n

-         M?t s? chú ý khi dùng l?nh tìm ki?m trong Win7” – ThS Nguy?n Long Vân

-         Gi?i pháp nâng cao hi?u qu? gi?ng d?y và h?c t?p môn ???ng l?i v?n hóa v?n ngh? c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ? tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p” – ThS Hoàng Th?ng

-         Môn M? h?c v?i sinh viên M? thu?t Công nghi?p, th?c tr?ng và gi?i pháp trong th?i ??i 4.0” – ThS ?oàn H?ng L?

-         Gi?ng d?y môn Logic h?c ??i c??ng ? tr??ng M? thu?t Công nghi?p: Nh?ng ?u ?i?m và khó kh?n” – TS Ph?m Thu Trang

-         D?y h?c theo ??nh h??ng phát tri?n nhân l?c trong môn tâm lý h?c cho sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p” – ThS L?i V? Ki?u Trang.

T?ng k?t l?i n?i dung các b?n tham lu?n c?a t? h?i th?o, TS Tr?n Nguyên C??ng nh?n ??nh: các b?n tham lu?n ?ã ch? ra hi?n tr?ng và ??a ra các gi?i pháp c? th? h??ng ??n góp ph?n xây d?ng và phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o, k? ho?ch gi?ng d?y, h?c t?p các môn h?c lý thuy?t ??i c??ng theo ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y chung c?a nhà tr??ng c?ng nh? b?t nh?p v?i nh?ng thay ??i trong nhu c?u cu?c s?ng c?a con ng??i trong th?i ??i m?i. H?u h?t các b?n tham lu?n ??u ?? xu?t áp d?ng nh?ng thành t?u khoa h?c k? thu?t, mô hình gi?ng d?y m?i nh?m t?ng hi?u qu? cho công tác giáo d?c.TS Tr?n Nguyên C??ng c?ng nói l?i c?m ?n chân thành ??n các cán b?, gi?ng viên tâm huy?t v?i công tác gi?ng d?y c?ng nh? nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa Khoa h?c c? b?n, góp ph?n quan tr?ng trong vi?c nâng cao h?n n?a ch?t l??ng giáo d?c c?a Khoa.

H?i th?o k?t thúc vào h?i 11h30 cùng ngày và ?ã thành công t?t ??p.

M?t s? hình ?nh t?i h?i th?o:

 

 

TS. Tr?n Nguyên C??ng – Q. Tr??ng khoa Khoa h?c c? b?n – Ch? t?a ?oàn phát bi?u

 

 

TS. ?? Vi?t H?ng phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

ThS Nguy?n Th? Mai  thuy?t trình tham lu?n:“B? môn Ti?ng Anh – L?ch s? và nh?ng thay ??i c?n thi?t nh?m th?c hi?n ?? án 2018- 2015

 

 

TS Tr?n Th? Bi?n thuy?t trình tham lu?n: “D?y và h?c môn L?ch s? M? thu?t Vi?t Nam t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p l?n th? t?

 

  

 

TS Ph?m Thu Trang  thuy?t trình tham lu?n: “Gi?ng d?y môn Logic h?c ??i c??ng ? tr??ng M? thu?t Công nghi?p: nh?ng ?u ?i?m và khó kh?n” 

 

 

ThS Nguy?n Th? Th?nh  thuy?t trình tham lu?n: “Gi?i thi?u mô hình so?n th?o giáo trình ti?ng Anh chuyên ngành d?a trên ???ng h??ng ho?t ??ng h?c làm trung tâm

 

 

 

ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

ThS. H? Nam – Tr??ng phòng Nghiên c?u khoa h?c phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

ThS. Nguy?n V?n Bình – Q. Tr??ng phòng TT, KT&?B CLGD phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó hi?u tr??ng ph? trách tr??ng phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

Các ??i bi?u tham d? h?i th?o ch?p ?nh k? ni?m

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.