星际线上娱乐

>

H?i th?o khoa h?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o Khoa M? thu?t c? s?
Th? 2, 28/10/2019

           N??m trong khuôn khô? chuô?i ca?c ch??ng tri?nh hô?i tha?o ?ô?i m??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o ?ê?  nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o va? chào m?ng 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, chi?u ngày 24 tháng 10 n?m 2019, h?i th?o: “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c? s? m? thu?t” ?a? ????c tô? ch??c. ?ây la? hoa?t ?ô?ng chuyên môn quan tro?ng thu hu?t s?? tham gia cu?a nhiê?u gia?ng viên ?a? va? ?ang công ta?c ta?i khoa.

           H?i th?o có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, Ph? trách Khoa M? thu?t C? s?; ThS Phu?ng Hoa Miên – Pho? khoa My? thuâ?t C? s??; ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. GVC H? Nam – Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c; ThS Nguy?n M?nh Th?m – Q. Tr??ng khoa M? thu?t truy?n th?ng; ThS ??ng Minh V? – Q. Tr??ng khoa Thi?t k? ?? h?a, ThS L?u Vi?t Th?ng – Phó tr??ng khoa Trang trí N?i – ngo?i th?t, cùng s? tham gia c?a toàn th? gi?ng viên khoa M? thu?t c? s?.

           T??i d?? bu?i h?i th?o ?ô?i m??i c?a khoa My? thuâ?t c? s?? lâ?n na?y có s? hi?n di?n c?a các v? c?u lãnh ??o, gi?ng viên, h?a s? k? c?u c?a khoa M? thu?t C? s?: HS Tr?n Ng?c Lâm, HS Pham ??c Hi?n, HS Tr?n T? Thành, HS Nguy?n V?n Ngh?, HS Ngô Bá Th?o.

           Chu? to?a ?oa?n cu?a hô?i tha?o “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c? s? m? thu?t”  gô?m co?: PGS. TS ???ng Mai Anh va? ThS Phu?ng Hoa Miên.

           Hô?i tha?o b??t ?â?u la?m viê?c va?o hô?i 14h00. Sau khi tuyên bô? ly? do tô? ch??c hô?i tha?o, gi??i thiê?u ca?c vi? ?a?i biê?u tham d??, PGS. TS ???ng Mai Anh pha?t biê?u khai ma?c hô?i tha?o. N?i dung h?i th?o “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c? s? m? thu?t”  cu?a khoa My? thuâ?t C? s?? xoay quanh các n?i dung:

-         ?ánh giá n?i dung ch??ng trình, giáo trình, ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n nay.

-         Nghiên c?u ch??ng trình ?ào t?o và ph??ng pháp gi?ng d?y m?i theo h??ng ?ào t?o tín ch?.

-         Nghiên c?u nh?ng ?ng d?ng khoa h?c công ngh? hi?n ??i vào ch??ng trình ?ào t?o.

-         ??a ra nh?ng ?? xu?t ??i m?i cho ch??ng trình, ph??ng pháp gi?ng d?y cho các môn c? s? thu?c ch??ng trình ?ào t?o c?a khoa nh?m ?áp ?ng v?i yêu c?u phát tri?n c?a Nhà tr??ng nói riêng và xã h?i nói chung trong b?i c?nh công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ?ang phát tri?n m?nh m?.

Theo k? ho?ch tô? ch??c, ba b?n tham lu?n ???c thuyê?t tri?nh trong h?i th?o:

1. “Vai trò c?a vi?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c? s? m? thu?t” - ThS Phùng Hoa Miên.

2. “T?ng c??ng hi?u qu? d?y và h?c môn màu s?c và hình c? b?n ?áp ?ng th?c ti?n ?ào t?o c? s? m? thu?t” - ThS Ph?m Thúy H?nh

3.M?t s? b?t c?p và ?? xu?t s?a ??i khung ch??ng trình môn hình h?a t?i khoa m? thu?t c? s? ?? phù h?p v?i th?c t? hi?n nay” - ThS. Nguy?n V?n Chung.

Sau khi l?ng nghe ba b?n thuy?t trình tham lu?n, v??i vai tro? gi?ng viên hiê?n ?ang ?a?m nhiê?m ca?c môn ho?c : Hi?nh ho?a, Ve? ky? thuâ?t, C? s?? ta?o hi?nh khô?i, Luâ?t xa gâ?n, ch??, Gia?i phâ?u, ca?c ?a?i biê?u ?a? chia se? nh??ng ?a?nh gia? cu? thê? vê? ti?nh hi?nh da?y va? ho?c cu?a t??ng môn ho?c. T? th?c t? ?ó, ca?c ?a?i biê?u cu?ng ?ê? xuâ?t ?iê?u chi?nh th??i l???ng gia?ng da?y, nô?i dung môn ho?c ?ê? phu? h??p v??i t??ng chuyên nga?nh sinh viên theo ho?c. Ca?c y? kiê?n cu? thê? nh? sau:

ThS Nguy?n Hoàng Vi?t ?a?m nhiê?m môn Hình h?a nh?n ??nh: ?? xu?t gi?m t?i kh?i l??ng vài v? kh?i, tình v?t, t??ng và t?ng th?i l??ng v? ng??i, nghiên c?u sâu.

ThS V? V?n Hi?p ?a?m môn V? k? thu?t ??a ra y? kiê?n: Do yêu c?u v? tri?nh ?? v? k? thu?t ? các chuyên ngành khác nhau nên gi?ng viên ?ã c? g?ng ??a kh?i l??ng bài phù h?p v?i t?ng chuyên ngành sinh viên ?ang theo ho?c. Tuy nhiên, hâ?u hê?t ca?c sinh viên n?m nhâ?t ch?a nhâ?n th??c ????c s?? quan tro?ng cu?a Ve? ky? thuâ?t v??i chuyên nga?nh mi?nh theo ho?c nên ch?a chu? tâm vào môn ho?c. ?? t?o s? sinh ??ng h?n cho môn h?c, rút ng?n th?i gian gi?ng d?y mà v?n t?ng hi?u qu? gi?ng d?y, gi?ng viên ?ã ??a các video h??ng d?n th? hi?n b?n v? k? thu?t vào quá trình gi?ng d?y. T?? th??c tê? gi?ng d?y, gia?ng viên Vu? V?n Hiê?p ?ê? xuâ?t ?iê?u chi?nh la?i nô?i dung môn ho?c cho phu? h??p v??i t??ng chuyên nga?nh ?ê? co? thê? hô? tr?? tô?t nhâ?t cho sinh viên trong qua? tri?nh ho?c tâ?p

ThS Nguy?n Vi?t Hà ?a?m nhiê?m môn C? s? t?o hình kh?i ?? xu?t c?t gi?m th?i l??ng th?c hành môn C? s? t?o hình kh?i và cho sinh viên th?c hành bài t?i nhà do ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t không phù h?p v?i ph?n th?c hành c?a môn.

ThS Lê V?n Du?n gi?ng d?y môn Lu?t xa g?n và V? k? thu?t ?ô?ng thuâ?n v??i y? kiê?n cu?a ThS Vu? V?n Hiê?p vê? hiê?n tra?ng sinh viên ch?a chú tâm ??n môn h?c ?ô?ng th??i ?? xu?t biên so?n l?i giáo trình chi ti?t.

ThS Hoàng Kh?c Biên gi?ng d?y môn Ch? và Hình h?a ?? xu?t ?i?u ch?nh t?ng th?i l??ng v? hình h?a m?u ng??i, ??u t? c? s? v?t ch?t (pho?ng h?c, b?c b?, ánh sáng, giá v?). ??i v?i môn Ch?, gia?ng viên nhâ?n ?i?nh môn ho?c ch?a co? gia?o tri?nh cu? thê? nên viê?c gia?ng da?y co?n g??p nhiê?u v???ng m??c, nhi?u bài còn trùng l?p v?i chuyên ngành do ?o? gia?ng viên ?? xu?t thay ??i h? th?ng bài t?p.

ThS Nguy?n Thu Hi?n ?a?m nhiê?m môn Gi?i ph?u: ??ng tình v?i ý ki?n t?ng th?i l??ng v? m?u ng??i va? ?â?u t? c? s?? vâ?t châ?t chuyên biê?t cu?a ThS Nguyê?n Hoa?ng Viê?t va? ThS Hoa?ng Kh??c Biên. ?ô?i v??i môn Gia?i phâ?u, gia?ng viên cu?ng ?ê? xu?t th?ng nh?t giáo trình ?? phát tri?n n?i dung môn h?c, xây d?ng n?i dung phù h?p v?i t?ng chuyên ngành sinh viên theo h?c.

L??ng nghe nh??ng nhâ?n ?i?nh va? ?ê? xuâ?t cu?a ca?c gia?ng viên hiê?n ?ang công ta?c ta?i tr???ng, ca?c vi? kha?ch m??i nguyên la? ca?c vi? la?nh ?a?o, nha? gia?o nhiê?u kinh nghiê?m: HS Nguy?n V?n Ngh?, HS Ph?m ??c Hi?n, HS Ngô Bá Th?o, HS Tr?n Ng?c Lâm, HS Tr?n T? Thành cu?ng ?a? ??a ra nhiê?u y? kiê?n u?ng hô? ph??ng h???ng ?ô?i m??i ch??ng tri?nh, rút ng?n th?i gian ?ào t?o v?i ?? xu?t c? b?n ???c ??a ra nh? sau:

-         C?i ti?n khung ch??ng trình, xây d?ng n?i dung g?n k?t ch?t ch? ba y?u t? m? thu?t – k? thu?t – công ngh? và luôn c?p nh?p thông tin, ??a n?i dung gi?ng d?y ti?m c?n v?i th? gi?i, t?o n?n t?ng ki?n th?c và th?m m? t?t cho sinh viên.

-         Gi?m th?i l??ng ??i h?c xu?ng 4 n?m

-         ??i v?i nhân l?c, cá nhân m?i gi?ng viên c?n xây d?ng lý l?ch khoa h?c

-         T?ng c??ng t? ch?c h?i th?o khoa h?c và các cu?c tri?n lãm cho gi?ng viên, tr?ng bày bài t?t c?a sinh viên.

V?i v? trí là gi?ng viên các khoa chuyên ngành, ThS Nguy?n M?nh Th?m – Q. Tr??ng khoa m? thu?t truy?n th?ng và ThS ??ng Minh V? - Q. Tr??ng khoa Thi?t k? ?? h?a c?ng ?ã ??a ra ?ánh giá v? vai trò quan tr?ng c?a các môn m? thu?t c? s? trong vi?c t?o n?n t?ng, h? tr? cho sinh viên các ngành. Các th?y c?ng tán thành vi?c gi?m t?i th?i l??ng và n?i dung môn h?c c?ng nh? ?? xu?t ?i?u ch?nh n?i dung các môn m? thu?t c? s? t??ng thích v?i n?i dung ?ào t?o c?a t?ng chuyên nga?nh,hô? tr?? ????c nhi?u h?n cho sinh viên chuyên nga?nh.

         K?t thúc h?i th?o, PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng, Ph? trách khoa M? thu?t C? s? ?ã nói l?i c?m ?n các ??i bi?u tham d? h?i th?o. Nh?ng ý ki?n ?óng góp quý báu c?a các th? h? gi?ng viên khoa M? thu?t C? s? s? là ti?n ?? cho vi?c thay ??i ch??ng trình h?c hi?u qu?, g?n li?n v?i th?c t? h?n.

         H?i th?o k?t thúc vào h?i 17h45 cùng ngày và ?ã thành công t?t ??p:

M?t s? hình ?nh t?i h?i th?o:

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u khai m?c h?i th?o

 

 

 ThS Phùng Hoa Miên thuy?t trình tham lu?n:  “Vai trò c?a vi?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c? s? m? thu?t

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS Ph?m Thúy H?nh  thuy?t trình tham lu?n“T?ng c??ng hi?u qu? d?y và h?c môn màu s?c và hình c? b?n ?áp ?ng th?c ti?n ?ào t?o c? s? m? thu?t” 

 

 

ThS. Nguy?n V?n Chung thuy?t trình tham lu?n: “M?t s? b?t c?p và ?? xu?t s?a ??i khung ch??ng trình môn hình h?a t?i khoa m? thu?t c? s? ?? phù h?p v?i th?c t? hi?n nay

 

 

 

 

 

ThS Nguy?n Hoàng Vi?t phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

ThS V? V?n Hi?p phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

 

 

 

 ThS Nguy?n Vi?t Hà phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

 ThS Lê V?n Du?n phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

 ThS Nguy?n Thu Hi?n phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

 

 

 

HS. Nguy?n V?n Ngh? phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

HS. Ph?m ??c Hi?n phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

HS. Ngô Bá Th?o phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

HS. Tr?n Ng?c Lâm phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 HS. Tr?n T? Thành phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS Bùi Trung D?ng phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

ThS Nguy?n M?nh Th?m phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

 

 

ThS ??ng Minh V? phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

 

Ca?c ?a?i biê?u tham d?? hô?i tha?o chu?p a?nh l?u niê?m

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.