星际线上娱乐

>

H?i th?o khoa h?c ???i m??i ch??ng tri?nh ?a?o ta?o Khoa My? thua?t Truyê?n th??ng.
Ch? nh?t, 27/10/2019

 

H??ng t?i m?c tiêu nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, chào m?ng 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, sáng ngày 24 tháng 10 n?m 2019, h?i th?o khoa h?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c?a khoa M? thu?t truy?n th?ng (MTTT) ?ã ???c t? ch?c. H?i th?o ???c th?c hi?n v?i n?i dung: “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o và gi?ng d?y t?i khoa M? thu?t truy?n th?ng”.

H?i th?o có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. GVC H? Nam – Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c cùng s? tham gia c?a toàn th? gi?ng viên khoa MTTT và các cán b?, gi?ng viên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

??c bi?t, bu?i h?i th?o c?a khoa MTTT  l?n này  có s? hi?n di?n c?a ba h?a s? - nhà giáo k? c?u: H?a s? V? Duy ??nh – Nguyên ch? nhi?m khoa MTTT, tr??ng ngành Thi?t k? Trang s?c; h?a s? ??ng V? ??t – Nguyên ch? nhi?m khoa MTTT, tr??ng ngành H?i h?a S?n mài; h?a s? Nguy?n Duy Nghiên – Nguyên Phó ch? nhi?m, ph? trách khoa MTTT, tr??ng ngành Thi?t k? G?m.

Hi?n nay, khoa MTTT v?n ??m nhi?m ?ào t?o ba chuyên ngành: Thi?t k? G?m, H?i h?a S?n mài và Thi?t k? Trang s?c nên các bài tham lu?n g?i v? h?i th?o c?ng ?a d?ng v? n?i dung. Danh sách, các b?n tham lu?n g?i v? h?i th?o nh? sau:

1. “M?t s? ý ki?n v? ch??ng trình gi?ng d?y và tri?n khai ?? án t?t nghi?p ngành g?m” - Nguy?n Duy Nghiên, nguyên phó tr??ng khoa, ph? trách khoa MTTT

2. “?i?u ch?nh ch??ng trình ?ào t?o và ph??ng pháp gi?ng d?y ngành G?m phù h?p v?i giai ?o?n hi?n nay” - ThS Nguy?n M?nh Th?m, Q. Ch? nhi?m khoa MTTT

3. M?t s? v?n ?? c?p thi?t trong ?ào t?o ngành G?m” - ThS Phan Thanh S?n

4. Xu h??ng m?i trong th?c hi?n ?? án t?t nghi?p ? chuyên ngành S?n mài” – ThS. GVC Nguy?n Thanh Giang

5. ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên n?m cu?i qua ch??ng trình ?ào t?o chuyên ngành s?n mài (2014 - 2019)” - ThS.GVC Ph?m Th? Thu H??ng

6. Sinh viên s?n mài và m?i liên h? v?i các làng ngh?” - ThS Tr?n Anh Tu?n

7.  “Môtíp trang trí dân gian ?ng d?ng trong sáng tác thi?t k? s?n ph?m s?n mài” - ThS Tr?n Ph??ng Th?o

8.  “?ng d?ng ?a ch?t li?u trong ?ào t?o thi?t k? trang s?c” - Th.S Nguy?n H??ng Ly

9. Nâng cao ch?t l??ng bài h?c thi?t k? c?a sinh viên ngành Trang s?c” - ThS Vy Kim Anh

10. “?ào t?o thi?t k? trang s?c b?ng công ngh? 3D” - ThS ?? ?ông H?ng

Theo n?i dung c?a các b?n tham lu?n, v? c? b?n các ngành ??u g?p ph?i nh?ng v?n ?? th?c t? nh? :

-         Nh?ng khó kh?n trong công tác tuy?n sinh: L??ng sinh viên theo h?c còn th?p, nhi?u sinh viên ch?a t?p trung vào vi?c h?c, t? l? sinh viên t?t nghi?p làm vi?c theo ?úng ngành ???c ?ào t?o ch?a cao.

-         Ch??ng trình h?c: n?i dung dàn tr?i và th?i l??ng gi?ng d?y c?n ?i?u ti?t l?i theo n?i dung m?i h?c ph?n, ki?n th?c ???c ?ào t?o ch?a t??ng thích v?i ??n v? ti?p nh?n lao ??ng

-         ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t: còn nhi?u h?n ch? v? không gian và trang thi?t b? h? tr? h?c t?p, gi?ng d?y.

T? nh?ng ?ánh giá th?c t? ?ó, các chuyên ngành c?ng ??a ra nhi?u ph??ng án kh?c ph?c t??ng ??ng nh?:

-  C?i ti?n giáo trình: ?i?u ch?nh v? th?i l??ng và n?i dung môn h?c, m? r?ng h? th?ng các ph?n h?c thi?t k? v?n còn gi?i h?n trong quy trình s?n xu?t th? công sang quy trình s?n xu?t công nghi?p; c?p nh?t công ngh? s?n xu?t m?i, nh?ng xu th? m?i c?a th? tr??ng … (ThS Nguy?n M?nh Th?m;  ThS Tr?n Anh Tu?n; ThS ?? ?ông H?ng).

-  Ti?p t?c g?n k?t ?ào t?o th?c hành v?i các làng ngh? và c? s? s?n xu?t: nâng cao k? n?ng th?c hành, ?a d?ng hóa ch?t li?u trong thi?t k? s?n ph?m (HS Nguy?n Duy Nghiên, ThS Tr?n Anh Tu?n).

-  ??u t? trang thi?t b? c? s? v?t ch?t: h? th?ng máy tính, ph?n m?m thi?t k?, phòng th?c hành (ThS. Tr?n Th? Thu H?ng; ThS Vy Kim Anh)

-  T?ng c??ng t? ch?c t?a ?àm chuyên ?? và t?ng c??ng ti?p c?n các doanh nghi?p, h?i ch?, tri?n lãm ?? n?m b?t xu h??ng xã h?i (ThS Phan Thanh S?n; ThS Tr?n Anh Tu?n).

-  T?ng c??ng truy?n thông (ThS Tr?n Anh Tu?n)

?ánh giá cao nh?ng ph??ng án ?ó, h?a s? V? Duy ??nh và h?a s? ??ng V? ??t c?ng ?? xu?t xây d?ng h? th?ng gi?i thi?u các s?n ph?m c?a th?y và trò khoa MTTT ?? ?áp ?ng m?c tiêu: qu?ng bá v? các ngành ?ào t?o c?a khoa c?ng nh? t?o thêm ngu?n kinh phí tái xây d?ng c? s? v?t ch?t. Các th?y hy v?ng nh?ng ý t??ng v?n ?ã ???c hình thành t? lâu s? có c? h?i hi?n th?c hóa hi?u qu? trong th?i gian t?i.

Bu?i h?i th?o ?ã thành công t?t ??p, thu nh?n ???c nhi?u ý ki?n ?óng góp c?a các th? h? gi?ng viên tâm huy?t v?i ngành. ?ây ch?c ch?n s? là ngu?n t? li?u h?u ích làm ti?n ?? khoa MTTT ch?nh s?a ch??ng trình gi?ng d?y, nâng cao h?n n?a ch?t l??ng ?ào t?o.

 

M?t s? hình ?nh t?i h?i th?o:

 

 

ThS Nguy?n M?nh Th?m - Q.CNK M? thu?t truy?n th?ng phát bi?u khai m?c hô?i tha?o 

 

 

HS Nguy?n Duy Nghiên - Nguyên phó tr??ng khoa, ph? trách khoa MTTT thuy?t trình b?n tham lu?n “M?t s? ý ki?n v? ch??ng trình gi?ng d?y và tri?n khai ?? án t?t nghi?p ngành g?m”  t?i h?i th?o

 

 

ThS Phan Thanh S?n thuy?t trình b?n tham lu?n “M?t s? v?n ?? c?p thi?t trong ?ào t?o ngành G?m”  t?i h?i th?o

 

 

ThS Nguy?n Thanh Giang – Phó Khoa MTTT thuy?t trình tham lu?n Xu h??ng m?i trong th?c hi?n ?? án t?t nghi?p ? chuyên ngành S?n mài” t?i h?i th?o

 

 

ThS Tr?n Anh Tu?n thuy?t trình tham lu?n:Sinh viên s?n mài và m?i liên h? v?i các làng ngh?

 

 

ThS Vy Kim Anh trình bày tham lu?n: “Nâng cao ch?t l??ng bài h?c thi?t k? c?a sinh viên ngành Trang s?c

 

 

ThS. Tr?n Th? Thu H?ng – tr???ng chuyên nga?nh Thiê?t kê? Trang s??c phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

H?a s? V? Duy ??nh – Nguyên ch? nhi?m khoa MTTT phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

H?a s? ??ng V? ??t – Nguyên ch? nhi?m khoa MTTT phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

Các ??i bi?u tham giao h?i th?o ch?p ?nh l?u ni?m

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.