星际线上娱乐

>

H?i th?o khoa h?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o - Khoa Thi?t k? ?? h?a 2019
Th? 4, 23/10/2019

 

N?m trong khuôn kh? chu?i ch??ng trình h?i th?o nghiên c?u khoa h?c ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o chào m?ng 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, ngày 23 tháng 10 n?m 2019, h?i th?o Khoa h?c Khoa Thi?t k? ?? h?a ?ã ???c t? ch?c. ?ây là ho?t ??ng chuyên môn quan tr?ng trong công tác giáo d?c nên ?ã nh?n ???c s? h??ng ?ng nhi?t tình c?a các cán b?, gi?ng viên Khoa. H?i th?o khoa Khoa Thi?t k? ?? h?a l?n này xoay quanh n?i dung: “Ph??ng h??ng ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o thi?t k? ?? h?a g?n li?n v?i nhu c?u th?c ti?n c?a xã h?i hi?n nay”.

Tham d? h?i th?o, v? phía khách m?i có s? hi?n di?n c?a: ThS. Nguy?n Gia Bình – Nguyên tr??ng khoa Thi?t k? ?? h?a, ThS. Hoàng Ngh?a Hi?p – Nguyên Phó Khoa Thi?t k? ?? h?a.

V? phía tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ThS. Bùi Trung D?ng – Phó tr??ng phòng ?ào t?o; ThS. GVC H? Nam – Tr??ng phòng Qu?n lý Khoa h?c; ThS. Nguy?n Kim Thanh – Phó tr??ng phòng Nghiên c?u khoa h?c cùng s? tham gia c?a toàn th? gi?ng viên khoa Thi?t k? ?? h?a và các cán b?, gi?ng viên c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

Là m?t trong nh?ng ??n v? ?ào t?o Thi?t k? ?? h?a chính quy t?i Vi?t Nam,  Khoa Thi?t k? ?? h?a – tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p c?ng có nh?ng ??nh h??ng phát tri?n ?? b?t nh?p v?i nh?ng thay ??i c?a nhu c?u ??i s?ng xã h?i và th?i ??i công ngh?. Các b?n tham lu?n ?a d?ng v? ?? tài, g?m có:

-                   Xu h??ng phát tri?n c?a thi?t k? ?? h?a – ??i h?c MTCN t? ?ào t?o t?i th?c ti?n d??i góc nhìn c?a doanh nghi?p” – ThS. Nguy?n Lê Duy

-                   Vi?c c?n thi?t b? sung ?? tài sáng tác ?? h?a Games, phim ho?t hình cho ?? án t?t nghi?p ngành thi?t k? ?? h?a”- ThS Bùi Minh H?i

-                   Nh?ng khó kh?n trong công tác gi?ng d?y b? môn tin h?c chuyên ngành c?a khoa ?? h?a và gi?i pháp kh?c ph?c” – ThS. Ph?m Thu Hi?n

-                   Thách th?c và gi?i pháp gi?ng d?y hi?u qu? môn h?c thi?t k? bao bì s?n ph?m trong th?i ?? công ngh? phát tri?n” – ThS. GVC Bùi Qu?nh Hoa

-                   M?t s? v?n ?? v? th?c tr?ng và ?? xu?t ho?t ??ng c?a x??ng in ?? h?a – Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p” – ThS. Nguy?n V? Quyên

-                   Truy?n thông Khoa ?? h?a – Gi?i pháp ?? thu hút sinh viên và doanh nghi?p hi?u qu?” - ThS. Khúc D? Thu

-                   Nghiên c?u b? sung các môn h?c b? tr? v? marketing vào ch??ng trình ?? n?i dung ?ào t?o phù h?p v?i th?c t? th? tr??ng” – ThS. Nguy?n Qu?c Trung

-                   Thi?t k? ?? h?a – t? th?c ti?n ??n gi?i pháp” – ThS Lê An T?

-                   Nâng cao th?m m? thi?t k? ?? h?a ?nh trong ch??ng trình ?ào t?o ? khoa ?? h?a” – ThS. ??ng Minh V?

-                   Ranh gi?i gi?a l?y c?m h?ng và sao chép ý t??ng trong thi?t k? ?? h?a” – ThS Lê Thanh Ngân – ThS. Nguy?n H??ng Th?o – ThS. ?oàn Khánh Vân.

Các b?n tham lu?n ?ã ch? ra nh?ng thu?n l?i và khó kh?n trong quá trình ?ào t?o các h?a s? thi?t k? ?? h?a ?áp ?ng nhu tuy?n d?ng c?a các doanh nghi?p và xã h?i,?a ph?n cá ý ki?n th?ng nh?t ? quan ?i?m: ??n v? ?ào t?o c?n t?p trung cung c?p ki?n th?c th?m m? và áp d?ng ph??ng ti?n khoa h?c k? thu?t vào n?i dung gi?ng d?y. V?i các khó kh?n c? th? còn g?p ph?i, các b?n tham lu?n song song ??a ra các gi?i pháp tình th? và gi?i pháp lâu dài. V? nhân l?c, các b?n tham lu?n ?? xu?t nâng cao h?n n?a trình ?? chuyên môn c?a các gi?ng viên: t?ng c??ng các bu?i th?o lu?n chuyên ?? v? chuyên môn; nâng cao ki?n th?c chuyên ngành v? máy móc thi?t b?, ph?n m?m … d??i các hình th?c h?c ngo?i khóa, h?c online, trao ??i gi?ng d?y v?i các c? s? cùng ngành ngh?…; tuy?n d?ng nhân l?c gi?ng d?y phù h?p v?i yêu c?u c?a môn h?c… V? ch??ng trình h?c, các ý ki?n ?? xu?t: t?ng c??ng c?p nh?t nh?ng nhu c?u m?i nh?t c?a th?c ti?n th? tr??ng; phát tri?n các ngành chuyên sâu: chuyên ngành v? thi?t k? ?? h?a Nh?n di?n, chuyên ngành thi?t k? Truy?n tranh và Games, chuyên ngành v? Truy?n thông ?a ph??ng ti?n. V? n?i dung các môn h?c có tham lu?n ?? su?t b? sung ?? tài thi?t k? ?? h?a game và ho?t hình cho ?? án t?t nghi?p c?a sinh viên; b? sung các môn h?c b? tr? v? marketing d??i các hình th?c: m?i gi?ng viên th?nh gi?ng chuyên ngành kinh t? gi?ng d?y các môn c? b?n v? marketing t?i tiêu chí dành riêng cho thi?t k? ?? h?a, xây d?ng giáo trình marketing cho các nhà thi?t k?, t?ng c??ng t? ch?c h?i th?o v? ý t??ng và chi?n l??c marketing trong nhà tr??ng… ?ây ??u là nh?ng nh?n ??nh ???c rút ra t? th?c t? gi?ng d?y c?ng nh? th?c t? th?c hi?n các d? án thi?t k? cho các doanh nghi?p c?a các gi?ng viên.

Ph?n th?o lu?n c?a h?i th?o di?n ra sôi n?i v?i nhi?u ý ki?n ?óng góp, chia s? c?a các gi?ng viên k? c?u trong ngành Thi?t k? ?? h?a: ThS Ngô Anh C?, ThS Hoàng Ngh?a Hi?p, ThS Nguy?n Gia Bình và lãnh ??o phòng ch?c n?ng: ThS Bùi Trung D?ng – Phó Phòng ?ào t?o và PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng ph? trách Nhà tr??ng. H?u h?t các ý ki?n ??u ghi nh?n nh?ng ?? xu?t c?a các b?n tham lu?n trong h?i th?o ??ng th?i b? sung nh?ng ý ki?n v? các v?n ?? c?n kh?c ph?c trong n?i dung ch??ng trình và hình th?c ?ào t?o ?? rút ng?n th?i gian ?ào t?o, gi?m t?i nh?ng b? môn không còn phù h?p và xây d?ng nh?ng b? môn, chuyên ngành sâu có tính th?c ti?n cao mà v?n ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c và tuân th? quy ??nh v? th?i l??ng ?ào t?o c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o.

T?ng k?t h?i th?o, ThS ??ng Minh V? ?ã ghi nh?n nh?ng ?? xu?t trong các b?n tham lu?n c?ng nh? nh?ng ý ki?n ?óng góp c?a các v? khách m?i. ?ây s? là nh?ng ??nh h??ng h?u ích mà khoa Thi?t k? ?? h?a c?n t?ng h?p, ti?p t?c th?o lu?n thêm ?? có th? xây d?ng, ??i m?i ???c ch??ng trình h?c ngày m?t hi?u qu? h?n.

 

M?t s? hình ?nh t?i h?i th?o: 

 

                         

 

ThS. ??ng Minh V? – Q Tr??ng Khoa Thi?t k? ?? h?a ?i?u hành h?i th?o

 

                           

 

PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u t?i h?i th?o

 

 

ThS. Nguy?n Qu?c Trung trình bày tham lu?n: “Nghiên c?u b? sung các môn h?c b? tr? v? marketing vào ch??ng trình ?? n?i dung ?ào t?o phù h?p v?i th?c t? th? tr??ng” 

 

 

 ThS. Bùi Minh H?i thuy?t trình tham lu?n: “Vi?c c?n thi?t b? sung ?? tài sáng tác ?? h?a Games, phim ho?t hình cho ?? án t?t nghi?p ngành thi?t k? ?? h?a

 

 

 

                                                    ThS Nguy?n Lê Duy trình bày tham lu?n: “Xu h??ng phát tri?n c?a thi?t k? ?? h?a – ??i h?c MTCN t? ?ào t?o t?i th?c ti?n d??i góc nhìn c?a doanh nghi?p” 

 

 

ThS Lê Thanh Ngân trình bày tham lu?n c?a nhóm có ch? ??: “Ranh gi?i gi?a l?y c?m h?ng và sao chép ý t??ng trong thi?t k? ?? h?a

 

 

ThS ?oàn Khánh Vân trình bày tham lu?n c?a nhóm có ch? ??: “Ranh gi?i gi?a l?y c?m h?ng và sao chép ý t??ng trong thi?t k? ?? h?a” 

 

 

 

ThS. Ngô Anh C? phát bi?u ý ki?n ?óng góp t?i h?i th?o

 

 

ThS. Nguy?n Gia Bình phát bi?u ý ki?n ?óng góp t?i h?i th?o

 

 

ThS. Hoàng Ngh?a Hi?p phát bi?u ý ki?n ?óng góp t?i h?i th?o

 

 

 

ThS. Bùi Trung D?ng phát bi?u ý ki?n ?óng góp t?i h?i th?o

 

 

 

Các ??i bi?u tham d? h?i th?o ch?p ?nh l?u ni?m

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.