星际线上娱乐

>

H?p báo s? ki?n “Tri?n l?m m? thu?t và Workshop qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019”
Th? 5, 10/10/2019

 

Chi?u ngày 09 tháng 10 n?m 2019, bu?i h?p báo s? ki?n “Tri?n lãm m? thu?t và Workshop qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019” ?ã long tr?ng ???c t? ch?c t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. Hanoi Art Connecting là s? ki?n ngh? thu?t qu?c t? th??ng niên do Công ?oàn và ?oàn Thanh niên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ph?i h?p v?i nhóm Asia Art Link th?c hi?n. Phát tri?n t? thành công c?a 3 l?n t? ch?c tr??c, s? ki?n Hanoi Art Connecting 2019 l?n này ??c bi?t h??ng ??n chào m?ng k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p (1949 - 2019).

Tham d? bu?i h?p báo, v? phía ban t? ch?c có s? hi?n di?n c?a: PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng, ThS.Tr?nh Tuân - Ch?  t?ch nhóm Asia Art Link, ThS.Tr?n M?nh Linh - Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p; ThS.Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn Thanh niên.

V? phía khách m?i, bu?i h?p báo có s? hi?n di?n c?a ??i di?n các ??n v? tài tr? cho ch??ng trình; các phóng viên ??n t? các c? quan báo chí, truy?n thông t?i ??a tin v? s? ki?n và ??c bi?t là s? tham d? c?a ?ông ??o các ngh? s? tham gia Tri?n lãm & Workshop M? thu?t qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019 l?n này.

Thay m?t ban t? ch?c thông cáo v? s? ki?n “Tri?n lãm & Workshop M? thu?t qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019”, h?a s? Tr?n M?nh Linh cho hay: Hanoi Art Connecting 2019 là s? ki?n ngh? thu?t nh?m t?o ra s? giao l?u k?t n?i ngh? thu?t gi?a gi?ng viên, sinh viên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p v?i các ngh? s? Vi?t Nam, ngh? s? qu?c t? và công chúng yêu ngh? thu?t. Do ?ó, ??n v?i s? ki?n, công chúng không ch? có c? h?i tr?c ti?p tìm hi?u quá trình sáng t?o, th? hi?n tác ph?m ?a hình th?c, ?a phong cách c?a các ngh? s? ??n t? các qu?c gia, các n?n v?n hóa và các th? h? khác nhau mà còn ???c nghe nh?ng chia s? v? ??i s?ng ngh? thu?t t? chính các ngh? s?.

Ngoài vi?c m? r?ng k?t n?i ? khía c?nh sáng t?o ngh? thu?t, Hanoi Art Connecting 2019 ti?p t?c m? r?ng k?t n?i v?i các tr??ng ?ào t?o m? thu?t trong n??c nh?: tr??ng ??i h?c Ki?n Trúc Hà N?i và ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam, ??i h?c Sân kh?u ?i?n ?nh, ??i h?c M? thu?t Thành ph? H? Chí Minh… góp ph?n h? tr? hi?u qu? cho công tác ?ào t?o t?i m?i ??n v?.

            Phát bi?u t?i bu?i h?p báo, PGS.TS ??ng Mai Anh c?ng ghi nh?n nh?ng thành công c?a chu?i s? ki?n th??ng niên Hanoi Art Connecting trong nh?ng n?m qua. Bà c?ng hy v?ng s? ki?n Hanoi Art Connecting 2019 s? ti?p t?c là c?u n?i gi?a các ngh? s? Vi?t Nam và qu?c t?, c?ng nh? ngh? s? và công chúng yêu ngh? thu?t. Hanoi Art Connecting 2019 s? là m?t trong nh?ng s? ki?n ??c bi?t chào m?ng k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công Nghi?p.

Chia s?  t?i bu?i h?p báo, ThS.Tr?nh Tuân cho hay v? s? phát tri?n v? s? l??ng ngh? s? tham gia s? ki?n nh?ng n?m qua. Hanoi Art Connecting 2019 có s? tham gia c?a 80 ngh? s? ??n t? nhi?u t?nh thành trên ??t n??cVi?t Nam và 60 ngh? s? qu?c t? t?i t? 23 qu?c gia: Nepal, Nh?t, Pháp, Ý, ??c, Sri Lanka, Canada, M?, Colombia, Brazil, C?ng hòa Dominican, Malaysia, Hàn Qu?c, Singapore, Indonesia, Thái Lan, ?n ??, Philippines, Brunei, Myanmar, Maroc, Bangladesh, Úc.

S? ki?n Hanoi Art Connecting 2019 l?n này h?a h?n s? tr? thành s? ki?n thu hút s? quan tâm c?a gi?i chuyên môn và ?ông ??o công chúng yêu ngh? thu?t t?i Vi?t Nam và qu?c t?.

 

M?t s? hình ?nh tiêu bi?u t?i bu?i h?p báo:

                     ThS. Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn Thanh niên phát bi?u t?i bu?i h?p báo

PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i h?p báo

ThS Tr?n M?nh Linh – Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng thay m?t ban t? ch?c thông cáo v? s? ki?n tri?n lãm và workshop ngh? thu?t Hanoi Art Connecting 2019

ThS Tr?nh Tuân gi?i thi?u v? CLB Asia Art Link và chu?i s? ki?n Hanoi Art Connecting t? nh?ng ngày ??u ???c thành l?p và ?i vào ho?t ??ng

Nhà nghiên c?u Phan C?m Th??ng chúc m?ng nh?ng thành công mà chu?i s? ki?n th??ng niên Hanoi Art Connecting ?ã ??t ???c và g?i l?i chúc thành công ??n s? ki?n Hanoi Art Connecting 2019

H?a s? John Schevers (Canada) chia s? v? nh?ng k? ni?m g?n bó v?i Vi?t Nam và s? ki?n ngh? thu?t qu?c t? Hanoi Art Connecting

H?a s? George Burchett (Úc) bày t? ni?m vui khi t?i Vi?t Nam tham d? s? ki?n Hanoi Art Connecting 2019

 

Bà Ilza Burchett (Úc) v? h?a s? George Burchett chia s? ni?m vui khi cùng ch?ng t?i Vi?t Nam tham d? s? ki?n ngh? thu?t c?ng nh? có thêm c? h?i khám phá v? v?n hóa Vi?t Nam

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.