星际线上娱乐

>

Khai m?c L? b?o v? ?? án t?t nghi?p n?m 2019
Th? 3, 04/06/2019

 

Sáng ngày 04 tháng 6 n?m 2019, t?i s?nh tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?ã di?n ra bu?i khai m?c l? b?o v? t?t nghi?p h? ??i h?c. ?ây là s? ki?n ?ào t?o th??ng niên ??c bi?t quan tr?ng c?a th?y trò tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. L? khai m?c ?ã m? ??u cho các bu?i ch?m t?t nghi?p c?a h?i ??ng chuyên môn nh?m ?ánh giá và cho ?i?m ?? án thi?t k? c?a sinh viên n?m cu?i thu?c các chuyên ngành: Thi?t k? n?i th?t, ?iêu kh?c, H?i h?a Hoành tráng, Thi?t k? ?? h?a, Thi?t k? G?m, H?i h?a S?n mài, Thi?t k? Trang s?c, Thi?t k? Th?i trang, Thi?t k? Công nghi?p, Thi?t k? Kim lo?i, Thi?t k? Th?y tinh, Trang trí D?t, Thi?t k? ?? ch?i & PTTT h?c t?p.

Phát bi?u t?i bu?i l?, ??ng chí Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng PGS.TS ??ng Mai Anh ?ã ?ánh giá cao nh?ng n? l?c c?a th?y và trò các l?p t?t nghi?p trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p trong 5 n?m h?c. Các bài ?? án t?t nghi?p là thành qu? c?a quá trình lao ??ng sáng t?o nhi?t huy?t, không ng?ng nâng cao ch?t l??ng giáo d?c, trình ?? chuyên môn c?a c? ng??i d?y và ng??i h?c. K?t thúc bài phát bi?u, ??ng chí g?i ??n th?y và trò tham gia b?o v? ?? án t?t nghi?p n?m 2019 l?i chúc s?c kh?e và thành công trong các bu?i b?o v? s?p t?i.

Bu?i khai m?c có s? tham gia c?a các gi?ng viên, sinh viên thu?c các chuyên ngành, các khóa, h? c?a Nhà tr??ng và ??c bi?t thu hút s? quan tâm c?a các b?c ph? huynh có con em ?ang theo h?c t?i tr??ng c?ng nh? các b?c ph? huynh có con em là thí sinh ??ng ký nguy?n v?ng thi tuy?n, mong mu?n h?c t?p t?i tr??ng trong t??ng lai. Chu?i s? ki?n t?t nghi?p th??ng niên này luôn là c? h?i  ?? Nhà tr??ng qu?ng bá v? các ngành ngh?, ch??ng trình ?ào t?o t?i các b?n h?c sinh, thí sinh và gia ?ình ?ang có mong mu?n hi?u rõ nét, c? th? h?n v? các ngành ?ào t?o c?a Nhà tr??ng. Và c?ng t? chu?i s? ki?n này, các nhà tuy?n d?ng có th? tìm ki?m ???c ngu?n nhân l?c lao ??ng ch?t l??ng cao ?áp ?ng nhu c?u tuy?n d?ng cho c? s? c?a mình. 

M?t s? hình trong bu?i L? khai m?c và H?i ??ng duy?t ?? án t?t nghi?p n?m h?c 2019.

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.