星际线上娱乐

>

Ki?m tra ti?n ?? lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p l?p th?c s? khóa 17
Th? 2, 21/05/2018

Theo k? ho?ch ?ào t?o và Quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p,  t? ngày 21 ??n ngày 22 tháng 5 n?m 2018, h?i ??ng  ki?m tra ti?n ?? lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p c?a l?p th?c s? khóa 17 ???c thành l?p. H?i ??ng chuyên môn ???c thành l?p t??ng ?ng v?i hai chuyên ngành ?ào t?o: M? thu?t ?ng d?ng và Lý lu?n & L?ch s? m? thu?t ?ng d?ng.

 T?i bu?i ki?m tra, các h?c viên thu?c hai chuyên ngành ?ã báo cáo ti?n ?? th?c hi?n bài t?t nghi?p bao g?m: lu?n v?n và ?? án thi?t k? (??i v?i h?c viên chuyên ngành M? thu?t ?ng d?ng) tr??c h?i ??ng chuyên môn. Sau khi l?ng nghe nh?ng ý ki?n nh?n xét c?a các th?y cô, các h?c viên ?ã có thêm c? s? ?? phát tri?n ti?p bài t?t nghi?p c?ng nh? kh?c ph?c nh?ng thi?u sót còn t?n t?i chu?n b? cho bu?i b?o v? lu?n v?n t?t nghi?p c?a mình. 

M?t s? hình ?nh trong bu?i ki?m tra ti?n ?? lu?n v?n và ?? án t?t nghi?p l?p th?c s? K17:

  

 

 

 H?i ??ng chuyên môn làm vi?c

 

 

H?c viên báo cáo ti?n ?? lu?n v?n tr??c h?i ??ng

 

 

 H?c viên l?ng nghe nh?ng ý ki?n nh?n xét và góp ý c?a các thành viên trong h?i ??ng

 

 

H?c viên báo cáo ti?n ?? lu?n v?n tr??c h?i ??ng 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.