星际线上娱乐

>

L? giao ?? tài lu?n v?n t?t nghi?p trình ?? Th?c s? Khóa I (??ng Nai)
Th? 4, 12/07/2017

     Ngày 7/7/2017 t?i Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p Hà N?i ?ã ti?n hành L? giao ?? tài, ?? án t?t nghi?p và Quy?t ??nh phân công gi?ng viên h??ng d?n H? ?ào t?o trình ?? Th?c s? Khóa liên k?t ?ào t?o Th?c s? K1 t?i Tr??ng Cao ??ng M? thu?t Trang trí ??ng Nai. ?ây là Khóa liên k?t ??u tiên c?a Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p liên k?t ?ào t?o trình ?? Th?c s?.

     ??n d? bu?i l? v? phía Lãnh ??o Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có ThS Khúc V?n Thông - Bí th? ??ng ?y, Phó hi?u tr??ng; PGS.TS Nguy?n Xuân Ngh? - Hi?u tr??ng; TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng. Lãnh ??o Tr??ng Cao ??ng M? thu?t Trang trí ??ng Nai có ThS Tr?n ?ình Qu? - Hi?u tr??ng; TS Nguy?n ??c S?n - Phó Hi?u tr??ng. V? phía Gi?ng viên tham gia h??ng d?n Lu?n v?n t?t nghi?p có GS.TS Tr??ng Qu?c Bình; PGS.TS Nguy?n ?? B?o; PGS.TS Lê Bá D?ng; PGS.TS ??ng H?u Tuy?n; PGS.TS ?inh H?ng H?i; PGS.TS Cung D??ng H?ng; PGS.TS ?inh Gia Lê; TS Nguy?n Kim H??ng; TS ?? Vi?t H?ng; TS Nguy?n Th? H?p cùng các Gi?ng viên tham gia h??ng d?n ph?n ?? án thi?t k? cùng 45 h?c viên thu?c 2 chuyên ngành Lý lu?n và L?ch s? M? thu?t ?ng d?ng và Thi?t k? M? thu?t ?ng d?ng.

     T?i bu?i l?, PGS.TS Nguy?n Xuân Ngh? - Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p và ThS Tr?n ?ình Qu? - Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng M? thu?t Trang trí ??ng Nai ?ã phát bi?u ?ánh giá cao s? n? l?c trong công tác ch? ??o và th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o liên k?t ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o giao nhi?m v?.

     Ti?p theo, các Gi?ng viên ???c trao Quy?t ??nh h??ng d?n Lu?n v?n t?t nghi?p ?ã có bu?i làm vi?c ??u tiên v?i t?ng h?c viên v? n?i dung, k? ho?ch th?c hi?n Lu?n v?n t?t nghi?p.

 

M?T S? HÌNH ?NH TIÊU BI?U T?I BU?I L?

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.