星际线上娱乐

>

L? khai gi?ng l?p Th?c s? K20.
Th? 5, 26/09/2019

 

N?i ti?p nh?ng thành công trong công tác ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, sáng ngày 26 tháng 9 n?m 2019, tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c l? Khai gi?ng h? ?ào t?o trình ?? th?c s? khóa XX. ?ây là s? ki?n quan tr?ng c?a Nhà tr??ng và th?y, trò Khoa Sau ??i h?c.

L? khai gi?ng có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng, Tr??ng Khoa Sau ??i h?c,; PGS. TS ??ng H?u Tuy?n, TS Ph?m Hoàng Vân, TS Nguy?n Vi?t H?ng, TS Lê Thanh H??ng, TS Lê V?n Huy?n, TS Tr?n Nguyên C??ng, TS ?ào M?nh ??t, ThS Bùi Trung D?ng - P.Tr??ng phòng ph? trách phòng ?ào t?o, ThS Nguy?n V?n Bình - Q.Tr??ng phòng Thanh tra, kh?o thí & ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c cùng các Tân h?c viên c?a h? ?ào t?o trình ?? th?c s? XX.

PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u Khai gi?ng khóa ?ào t?o trình ?? Th?c s? th? 20, chúc m?ng thành công c?a các h?c viên, trong ?ó có 02 h?c viên c?a n??c CHDCND Lào h?c t?p theo di?n Hi?p ??nh. PGS. TS ??ng Mai Anh c?ng hy v?ng t?p th? l?p th?c s? khóa XX s? ti?p t?c gi? v?ng tinh th?n h?c t?p, không ng?ng h?c h?i, rèn luy?n k? n?ng nghiên c?u, nâng cao trình ?? h?c v?n. L? khai gi?ng di?n ra tr??c th?m s? ki?n k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p nên ?ây c?ng là ni?m vinh d? ??c bi?t cho các tân h?c viên l?p th?c s? khóa XX.

Trong L? khai gi?ng các th?y cô tham d? c?ng chúc m?ng các h?c viên ?ã ??t k?t qu? trúng tuy?n trong k? thi tuy?n sinh và mong mu?n các tân h?c viên s? ti?p thu hi?u qu? ki?n th?c th?y cô truy?n ??t, hoàn thành khóa h?c v?i k?t qu? cao, ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o.

Trong l? khai gi?ng, ??i di?n cho l?p th?c s? khóa XX - h?c viên Tr??ng V?n Ng?c, th? khoa ??u vào k? thi tuy?n sinh h? ?ào t?o trình ?? th?c s? khóa XX c?ng ?ã có bài phát bi?u và l?ng hoa tri ân th?y cô, bày t? ni?m vinh d? tr? thành h?c viên c?a tr??ng. H?c viên Tr??ng V?n Ng?c c?ng thay m?t t?p th? l?p th?c s? khóa XX nói l?i h?a s? n? l?c h?c t?p, ti?p thu ki?n th?c ???c thày cô truy?n d?y ?? hoàn thành khóa h?c v?i k?t qu? t?t.

L? khai gi?ng ?ã thành công t?t ??p. Xin chúc m?ng các Tân h?c viên l?p th?c s? khóa XX và chúc các h?c viên ??t ???c nh?ng k?t qu? t?t trong quá trình h?c t?p, nghiên c?u s?p t?i. 

M?t s? hình ?nh trong l? khai gi?ng l?p th?c s? khóa XX: 

 

 PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u khai m?c t?i L? khai gi?ng 

 Các gi?ng viên và tân h?c viên tham d? l? khai gi?ng

 

PGS. TS ??ng H?u Tuy?n phát bi?u t?i l? khai gi?ng

 

 

 TS Ph?m Hoàng Vân phát bi?u t?i l? khai gi?ng 

 

 

ThS Bùi Trung D?ng - P.Tr??ng phòng ph? trách phòng ?ào t?o phát bi?u t?i l? khai gi?ng

 

 

TS. ?? Vi?t H?ng phát bi?u t?i l? khai gi?ng 

 

 

TS. Tr?n Nguyên C??ng phát bi?u t?i L? khai gi?ng

 

 

TS. ?ào M?nh ??t phát bi?u t?i L? khai gi?ng 

 

 

TS. Lê Thanh H??ng phát bi?u t?i l? khai gi?ng 

 

 

 TS. Lê V?n Huy?n  phát bi?u t?i l? khai gi?ng

 

 

 ??i di?n l?p th?c s? K20 t?ng hoa tri ân th?y cô nhân d?p l? khai gi?ng

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.