星际线上娱乐

>

L? Khai gi?ng n?m h?c 2019 - 2020.
Th? 2, 09/09/2019

 

Là m?t s? ki?n th??ng niên ??c bi?t quan tr?ng, sáng ngày 09 tháng 9 n?m 2019, tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c l? khai gi?ng n?m h?c 2019 - 2020. T?i d? bu?i l?, v? phía khách m?i có s? tham d? c?a ??i di?n các c? quan, t? ch?c trong và ngoài n??c: Ông Nguy?n Ng?c Ân - UV Ban Th??ng v?, Phó ch? t?ch Công ?oàn ngành Giáo d?c Vi?t Nam; ông Tr?n V?n Hùng - Chánh VP Công ?oàn Ngành Giáo d?c Vi?t Nam; ông Tr?nh Qu?c ??t - Phó ch? t?ch Hi?p h?i Làng ngh? Vi?t Nam; ông Nguy?n Quý S?n - Ngh? nhân ?u tú, Giám ??c công ty g?m Quang Minh;  bà ?ào Huy?n Trang - ??i di?n công ty g? Minh Long; ông Teramoto - ??i di?n Công ty TNHH Kokuyo; ông Nguy?n Minh Tu?n - Giám ??c Công ty N?i th?t Sofia; ông Khu?t Duy S?n - ??i di?n công ty Lixil ; ông Tr?nh Hoành Anh - Tr??ng phòng Marketing H?c vi?n công ngh? IT Plus.

V? phía Nhà tr??ng, l? Khai gi?ng có s? hi?n di?n c?a: ThS. Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y, PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng, ThS. Tr?n M?nh Linh - Ch? t?ch Công ?oàn, ThS. Hoàng Kh?c Biên - ??ng ?y viên, Bí th? ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh, các ??ng chí trong BCH ??ng ?y; các ??ng chí Tr??ng, Phó các ??n v?, phòng, ban, khoa, ?oàn th? cùng toàn th? các cán b?, gi?ng viên, h?c viên, sinh viên hi?n ?ang công tác và h?c t?p t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

Trong b?n di?n v?n khai gi?ng n?m h?c m?i, PGS. TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách Nhà tr??ng chính th?c tuyên b? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019-2020. PGS. TS ??ng Mai Anh ?ã ?ánh giá cao nh?ng n? l?c và thành tích trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c c?a th?y trò Nhà tr??ng trong n?m h?c 2018 - 2019 v?a qua. ??ng th?i PGS. TS ??ng Mai Anh  c?ng nêu ra nh?ng nhi?m v? và ??nh h??ng tr?ng tâm n?m h?c 2019-2020 c?a Nhà tr??ng theo ??nh h??ng chung c?a toàn ngành Giáo d?c. Nh?ng m?c tiêu phát tri?n mà Nhà tr??ng ??t ra t?p trung h??ng ??n vi?c nâng cao ch?t l??ng, hi?u qu? trong ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h??ng ??n s? ki?n k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

?? ghi nh?n cho nh?ng thành tích c?a th?y và trò Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong s? nghi?p d?y và h?c, t?i bu?i L? khai gi?ng ti?n hành vinh danh trao t?ng các danh hi?u cho các cá nhân, t?p th? cán b?, gi?ng viên ??t thành tích trong n?m h?c 2018-2019; Khen th??ng các các nhân, t?p th? sinh viên ??t thành tích trong n?m h?c: các t?p th? l?p xu?t s?c, sinh viên xu?t s?c, th? khoa tuy?n sinh và th? khoa t?t nghi?p các khóa h? ?ào t?o ??i h?c và Th?c s?.

??ng th?i Nhà tr??ng c?ng ???c s? quan tâm c?a các công ty, doanh nghi?p ??ng hành cùng Nhà tr??ng trong s? nghi?p ?ào t?o: công ty Lixil Inax, công ty TNHH TM Kokuyo, công ty Chime N&V Bridge (Nh?t B?n) và h?c vi?n công ngh? thông tin IT Plus  ?ã có nh?ng su?t h?c b?ng x?ng ?áng trao t?ng các sinh viên có thành tích t?p ??t k?t qu? cao trong n?m h?c 2018-2019, ?ây th?c s? là nh?ng ngu?n khích l? ??ng viên thi?t th?c cho các sinh viên, h?c viên c? g?ng v??n lên trong h?c t?p.

M?t s? hình ?nh trong l? khai gi?ng n?m h?c 2019-2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.