星际线上娱乐

>

L? khai m?c Tri?n l?m & Workshop M? thu?t Qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019
Th? 3, 15/10/2019

 

Ngày 14 tháng 10 n?m 2019, l? khai m?c “Tri?n lãm m? thu?t và Workshop qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019” ?ã long tr?ng ???c t? ch?c t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. Hanoi Art Connecting là s? ki?n ngh? thu?t qu?c t? th??ng niên do Công ?oàn và ?oàn Thanh niên tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ph?i h?p th?c hi?n v?i nhóm Asia Art Link. N?i ti?p thành công c?a ba l?n t? ch?c tr??c, n?m 2019, s? ki?n Hanoi Art Connecting ti?p t?c ???c th?c hi?n h??ng ??n chào m?ng k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p (1949 - 2019).

Tham d? bu?i khai m?c, v? phía tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p và ban t? ch?c Tri?n lãm & Workshop M? thu?t qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019 có s? hi?n di?n c?a: ThS Tr?n Bá T?ng – Phó Bí th? ??ng ?y; PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng; PGS.TS Nguy?n Xuân Ngh? - Nguyên Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ThS.Tr?nh Tuân - Ch?  t?ch nhóm Asia Art Link; ThS.Tr?n M?nh Linh - Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng; ThS.Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn Thanh niên.

V? phía ??i di?n các b?, ban, ngành, các c? quan h?u quan tham d? s? ki?n có s? hi?n di?n c?a: TS. Nguy?n H?ng S?n – Phó ch? t?ch phòng Th??ng m?i và Công nghi?p Vi?t Nam VCCI; Ông Vi Ki?n Thành – C?c tr??ng C?c M? thu?t, Nhi?p ?nh và Tri?n Lãm; H?a s? L??ng Xuân ?oàn - Phó ch? t?ch th??ng tr?c H?i M? thu?t Vi?t Nam; ?/c Nguy?n Thiên Tú – Phó tr??ng Ban Thanh niên Trung ??ng ?oàn;  Ông Nguy?n ??c Ti?n – Phó Bí th? Thành ?oàn Hà N?i; PGS. TS Lê V?n S?u – Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam; PGS.TS.KTS Nguy?n Tu?n Anh – Phó Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Ki?n trúc Hà N?i.

V? phía các ??i s? quán t?i Vi?t Nam có s? hi?n di?n c?a: Ông Nicolo Costantini – Phó ??i s? Italia;  Bà Betsy Nathaly Suarez – Bí th? th? 2 ??i s? quán Colombia; Ông Tanee Sangrat – ??i s? Thái Lan và phu nhân.

Bên c?nh ?ó còn có ??i di?n các ??n v? tài tr? cho ch??ng trình, các phóng viên ??n t? các c? quan báo chí, truy?n thông t?i ??a tin v? s? ki?n và ??c bi?t là s? góp m?t c?a ?ông ??o các ngh? s? Vi?t Nam, qu?c t? tham gia Tri?n lãm & Workshop M? thu?t qu?c t? Hanoi Art Connecting 2019 l?n này.

Phát bi?u khai m?c t?i bu?i l?, PGS. TS ??ng Mai Anh cho hay:  Hanoi Art Connecting 2019 là s? ki?n ngh? thu?t qu?c t? th??ng niên - n?i các ngh? s? cùng chung s?c sáng t?o h??ng ??n hòa bình, h?u ngh? h?p tác. S? tr??ng thành và phát tri?n c?a s? ki?n Hanoi Art Connecting 2019 ?ã kh?ng ??nh s? g?n k?t gi?a các ngh? s?, các qu?c gia b?ng ngôn ng? chung là ngh? thu?t th? giác. Hanoi Art Connecting l?n th? 4 ???c t? ch?c là s? ki?n ý ngh?a h??ng ??n L? k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

C?ng t?i bu?i l?, H?a s? Vi Ki?n Thành – C?c tr??ng C?c M? thu?t, Nhi?p ?nh & Tri?n lãm; h?a s? L??ng Xuân ?oàn - Phó ch? t?ch th??ng tr?c H?i M? thu?t Vi?t Nam phát bi?u ghi nh?n nh?ng thành công Hanoi Art Connecting ??t ???c ? c? khía c?nh chuyên môn và hi?u ?ng xã h?i c?a ba l?n t? ch?c tr??c. ??ng th?i hai ??i bi?u c?ng hy v?ng s? ki?n Hanoi Art Connecting 2019 l?n này s? ti?p t?c góp ph?n m? ra nh?ng ??i m?i cho n?n m? thu?t Vi?t Nam. Cu?i bài phát bi?u, hai ??i bi?u ?ã g?i ??n các ngh? s? Hanoi Art Connecting 2019 l?i chúc thành công trong sáng t?o ngh? thu?t.

So v?i ba l?n t? ch?c tr??c, l?n t? ch?c th? 4 c?a Hanoi Art Connecting có s? phát tri?n l?n v? quy mô. Ch??ng trình quy t?  80 ngh? s? ??n t? nhi?u t?nh thành trên ??t n??cVi?t Nam và 60 ngh? s? qu?c t? t?i t? 23 qu?c gia: Nepal, Nh?t, Pháp, Ý, ??c, Sri Lanka, Canada, M?, Colombia, Brazil, C?ng hòa Dominican, Malaysia, Hàn Qu?c, Singapore, Indonesia, Thái Lan, ?n ??, Philippines, Brunei, Myanmar, Maroc, Bangladesh, Úc. S? ki?n m?t l?n n?a kh?ng ??nh vai trò g?n k?t, thúc ??y hòa bình – h?p tác – h?u ngh? c?a ngh? thu?t trong ??i s?ng xã h?i.

 

M?t s? hình ?nh t?i l? khai m?c:

 

 

 PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng phát bi?u khai m?c Tri?n lãm & Workshop M? thu?t Qu?c t? Hanoi Art Connecting 4 

 

 

Ông Vi Ki?n Thành – C?c tr??ng C?c M? thu?t, Nhi?p ?nh và Tri?n Lãm phát bi?u t?i l? khai m?c 

 

 

 H?a s? L??ng Xuân ?oàn - Phó ch? t?ch th??ng tr?c H?i M? thu?t Vi?t Nam phát bi?u t?i l? khai m?c

 

 

 H?a s? George Burchett (Úc) phát bi?u t?i l? khai m?c

 

 

 PGS TS ??ng Mai Anh t?ng hoa PGS. TS Lê V?n S?u – Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam và  PGS. TS. KTS Nguy?n Tu?n Anh – Phó Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Ki?n trúc Hà N?i.

 

 

??i di?n ban t? ch?c t?ng hoa tri ân các nhà tài tr? 

 

 

 

 L? c?t b?ng khai m?c Tri?n lãm & Workshop M? thu?t Qu?c t? Hanoi Art Connecting 4 

 

 

Ban t? ch?c ch??ng trình, các v? khách m?i và các ngh? s? tham gia Tri?n lãm & Workshop M? thu?t Qu?c t? Hanoi Art Connecting 4  ch?p ?nh l?u ni?m

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.