星际线上娱乐

>

L? k? ni?m 70 n?m thành l?p Tr??ng ??i h?c M? thu?t C?ng nghi?p
Th? 2, 18/11/2019

 

 

Ho?a chung không khi? ca? n???c t??ng b??ng h???ng t??i ?a?i hô?i ?a?ng ca?c câ?p va? ?a?i hô?i ?a?ng toa?n quô?c lâ?n th?? 13, cha?o m??ng 37 n?m nga?y Hiê?n ch??ng ca?c nha? gia?o Viê?t Nam (20/11/1982-20/11/2019), nga?y 14/11/2019, tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p long tro?ng tô? ch??c Lê? ky? niê?m 70 n?m tha?nh lâ?p Tr??ng. ?ây la? s?? kiê?n tro?ng ??i ghi dâ?u mô?t ch??ng ????ng li?ch s?? xây d??ng, tr??ng thành va? pha?t triê?n s?? nghiê?p gia?o du?c c?a Nhà tr??ng.

Vê? phi?a kha?ch m??i, t??i d?? buô?i Lê? k? ni?m 70 n?m tha?nh lâ?p co? s?? hiê?n diê?n cu?a:

-   PGS. TS Triê?u Th? Hu?ng – ??i bi?u Qu?c khóa XIV, Pho? chu? nhiê?m ?y ban V?n ho?a gia?o du?c Thanh thiê?u niên ho?c sinh & nhi ?ô?ng cu?a Quô?c hô?i

-   GS. TS Trâ?n Xuân Nhi? – Pho? chu? t?ch Hiê?p hô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, Cao ???ng Vi?t Nam; nguyên th?? tr???ng Bô? Gia?o du?c & ?a?o ta?o

-   GS. TS Lê Thi? Thanh Nha?n – ?y viên ban ca?n s?? ?a?ng, Vu? tr???ng vu? tô? ch??c ca?n bô? - Bô? Gia?o du?c & ?a?o ta?o

-   TS Nguyê?n Thanh S?n – Pho? Bi? th? ?a?ng u?y khô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, Cao ???ng Hà N?i

-   TS Nguyê?n Ngo?c Ân – Pho? chu? ti?ch Công ?oa?n nga?nh Gia?o du?c Viê?t Nam

-   H?a s? Trâ?n Kha?nh Ch??ng – Chu? ti?ch Hô?i My? thuâ?t Viê?t Nam

-   Ông L?u Duy Dâ?n – Chu? ti?ch Hiê?p hô?i La?ng nghê? Viê?t Nam

-   Ông Tô Ha?i Nam – Pho? chu? ti?ch, Pho? Tô?ng gia?m ?ô?c th???ng tr??c tâ?p ?oa?n Tuâ?n Châu

-   Ông Nguyê?n Vo? Huyê?n D??ng – Tô?ng Gia?m ?ô?c công ty TNHH N&V Bridge

-   Ông Matsimoto – Tô?ng Gia?m ?ô?c Công ty Chime (Nhâ?t Ba?n)

Cu?ng ca?c ?ô?ng chi? la?nh ?a?o ?a?i diê?n ca?c c? quan: Quô?c hô?i; ca?c Cu?c, Vu?, Viê?n, Bô? Gia?o du?c & ?a?o ta?o; Bô? V?n ho?a, Thê? thao & Du li?ch; Trung ??ng ?oa?n Thanh niên Cô?ng sa?n Hô? Chi? Minh; Tha?nh u?y, UBND TP Ha? Nô?i; UBKT Tha?nh u?y, Ban Tuyên gia?o Tha?nh u?y; Công an TP Ha? Nô?i; Công ?oa?n gia?o du?c Viê?t Nam; ?a?ng u?y khô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c & Cao ???ng Ha? Nô?i; Tha?nh ?oa?n Ha? Nô?i; Quâ?n ??ng ?a, Ph???ng Ô Ch?? D??a; ca?c ?a?i s?? qua?n, c? quan ngoa?i giao; c? quan truy?n thông; Nha? xuâ?t ba?n; Ba?o ta?ng; Ca?c Hô?i, Hiê?p hô?i, ca?c doanh nghiê?p, tô? ch??c trong va? ngoa?i n???c, ?a?i diê?n lãnh ??o ca?c tr???ng ?a?i ho?c, ca?c ca? nhân kha?ch m??i cu?a Nha? tr???ng, các báo ?ài truy?n hình.

Buô?i lê? vinh d?? ????c ?o?n tiê?p ca?c ?ô?ng chi? nguyên la? la?nh ?a?o nha? tr???ng qua ca?c th??i ky?:

-   Nha? gia?o Trâ?n Ngo?c Canh – Nguyên Hiê?u tr???ng

-   Nha? gia?o Trâ?n Tuyên – Nguyên Bi? th? ?a?ng u?y

-   Nha? gia?o Nguyê?n Gia? – Nguyên Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng

-   PGS. TS.NG?T Lê Huyên – Nguyên Bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng

-   H?a s? Lê Huy V?n – Nguyên Phó Hi?u tr??ng

-   Ho?a sy? Trâ?n T?? Tha?nh – Nguyên Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng

-   Tiê?n sy? Nguyê?n Long Tuyê?n – Nguyên Pho? Hiê?u tr???ng

-   Ho?a sy? ???ng ?i?nh Du?ng – Nguyên Pho? Hiê?u tr???ng

-   Ho?a sy? Bu?i Quang Ha?i – Nguyên quyê?n Hiê?u tr???ng Nha? tr???ng

-   PGS. TS  Nguyê?n V?n ?i?nh – Nguyên Pho? Bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng

-   Ths. GVC Khu?c V?n Thông – Nguyên Bi? th? ?a?ng u?y, Pho? Hiê?u tr???ng

-   PGS. TS.NG?T Nguyê?n Xuân Nghi? – Nguyên Pho? bi? th? ?a?ng u?y, Hiê?u tr???ng

-   Tiê?n sy? Ngô Anh C? – Nguyên Pho? Hiê?u tr???ng

V? d? d? L? k? ni?m còn có s? có m?t ?ông ?? c?a ca?c ?ô?ng chi? nguyên la? la?nh ?a?o ?a?ng u?y, Công ?oàn, ?oàn Thanh niên, la?nh ?a?o ca?c ??n vi?  pho?ng, khoa, ban, trung tâm, x???ng, ca?c tô? ch??c ?oa?n thê?, ca?c ?ô?ng chi? nguyên la? ca?n bô? và gi?ng, các c?u h?c viên, sinh viên cu?a Nha? tr???ng các th?i k? l?ch s?.

Vê? phi?a tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p hiê?n nay, buô?i Lê? co? s?? hiê?n diê?n cu?a:

-   ThS. GVC Trâ?n Ba? T?ng – Pho? Bi? th? ?a?ng u?y, tr???ng pho?ng Tô? ch??c Ha?nh chi?nh

-   PGS. TS.GVCC ???ng Mai Anh – ?a?ng u?y viên, Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch

Cu?ng ca?c ?ô?ng chi? Ban châ?p ha?nh ?a?ng bô?, Công ?oa?n, ?oa?n Thanh niên, hô?i Sinh viên, ca?c la?nh ?a?o pho?ng, khoa, bô? môn cu?a Nha? tr???ng, toa?n thê? ca?c ca?n bô?, gia?ng viên va?  ho?c viên, sinh viên ca?c kho?a hê? c?a Nhà tr??ng.

Thay m?t Ban t? ch?c L? h?i, PGS. TS. GVCC ???ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng, Tr??ng Ban T? ch?c L? k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?o?c diê?n v?n truy?n th?ng. Bài di?n v?n chia s? ni?m t? hào v? l?ch s? 70 n?m hình thành, xây d?ng, phát tri?n c?a Nhà tr??ng g?n v?i ch?ng ???ng l?ch s? c?a dân t?c. Nh?ng trang s? ghi d?u s? k? th?a và phát huy truy?n th?ng t?t ??p c?a nhi?u th? h? cán b? gi?ng viên, h?c viên, sinh viên cùng ?oàn k?t hoàn thành xu?t s?c nh?ng nhi?m v? ???c giao, không ng?ng ph?n ??u làm nên nhi?u thành tích ?óng góp cho xã h?i và s? nghi?p phát tri?n chung c?a ??t n??c, kh?ng ??nh v? trí hàng ??u v? ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c trong l?nh v?c M? thu?t ?ng d?ng uy tín ? Vi?t Nam

Bài di?n v?n c?ng khái quát v? ch?ng ???ng l?ch s? phát tri?n c?a Nhà tr??ng qua các th?i k? gps ph?n vào phát tri?n chính tr? - kinh t? - v?n hóa - xã h?i c?a ??t n??c. 

- Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p (MTCN) ???c thành l?p ngày 8 tháng 7 n?m 1949 v?i tên tr??ng: Qu?c gia M? ngh? - là tr??ng s? c?p, ???c B? ch? qu?n là B? Công th??ng (Sau này là b? N?i th??ng và Công nghi?p) ti?p qu?n vào n?m 1954, Tr??ng là n?i ?ào t?o ngh? nhân cho m?t s? ngh? th? công M? ngh? nh?: s?n mài, ch?m kim, d?t th?m len, ngh? m?c… Tháng 12 n?m 1954 tr??ng ???c chuy?n v? B? Tuyên truy?n-V?n ngh? ( B? V?n hoá - Thông tin sau này) v?i tên g?i m?i là “Tr??ng M? ngh? Vi?t Nam”.

- N?m 1956 l?n ??u tiên sau ngày ti?p qu?n tr??ng t? ch?c tuy?n sinh. Bên c?nh ?ó Nhà tr??ng ??a ra ch? tr??ng chu?n b? v? m?i m?t ?? nâng c?p tr??ng lên thành tr??ng trung c?p. Vì v?y th?i gian này ?ã b??c vào ki?n toàn nhân s?, rà soát l?i m?c tiêu, ch??ng trình ?ào t?o, m? x??ng s?n xu?t, c?ng c? c? s? v?t ch?t…  

- Trong n?m 1958 -  M?t s? ki?n quan tr?ng và là ni?m vinh d?, t? hào ??i v?i nhà tr??ng, ngày 25 tháng 10 n?m 1958 ???c ?ón Ch? t?ch H? Chí Minh v? th?m. Bác v? th?m và ch? ??o, ??nh h??ng phát tri?n, làm c? s? ?? tr??ng ph?n ??u xây d?ng nh?ng n?m ti?p theo.

Th?c hi?n s? ch? ??o và l?i d?y c?a Ng??i v? ??nh h??ng phát tri?n, vào th?i ?i?m này Nhà tr??ng ?ã xác ??nh ???c nhi?m v? chính tr? và m?c tiêu ?ào t?o là ?ào t?o ra các cán b? làm nhi?m v? sáng tác và th? hi?n các m?u hàng hoá m? ngh? ph?c ph? cho s?n xu?t nh?m ?áp ?ng nhu c?u hàng hoá ph?c v? nhân dân. Vì v?y ?ã tích c?c chu?n b? v? m?i m?t nh? con ng??i, ch??ng trình, k? ho?ch, m? r?ng quy mô ?ào t?o, c? s? v?t ch?t…

 - V?i nh?ng thành tích ?ã ??t ???c c?a Tr??ng v? m?i m?t, B? V?n hoá ra quy?t ??nh s? 165 VH/Q? ngày 22 tháng 10 n?m 1959 quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? V?n hóa nâng c?p tr??ng “S? c?p M? ngh? Vi?t Nam lên trình ?? Trung c?p M? ngh?”. Vào th?i gian này, nhà tr??ng ?ã m? ra nh?ng ngành ?ào t?o m?i nh?: g?m, s?, trang trí v?i l?a, ?? ch?i tr? em, thi?t k? ?? g?, thi?t k? song mây tre, ?iêu kh?c ?á và g?. Vi?c tr??ng ???c nâng c?p lên h? Trung c?p ?ã kh?ng ??nh vai trò, v? trí c?a tr??ng là ?ào t?o Trang trí - M? ngh?, d?n d?n ??a ?ào t?o ngành ngh? có tính ?ng d?ng rõ nét h?n bên c?nh nh?ng truy?n th?ng v?n có.

- Vào ??u nh?ng n?m 60 c?a th? k? XX, Nhà tr??ng ti?p t?c ph?n ??u ?? phát tri?n, ?ã xác ??nh ???c m?c tiêu ti?p theo là ?em th?m m? vào s?n xu?t, làm ??p s?n ph?m, ph?c v? tiêu dùng, ph?c v? phát tri?n công nghi?p c?a ??t n??c. Nh? v?y m?c tiêu MTCN ra ??i và rõ ràng h?n. M?t khác chu?n b? k? v? con ng??i, c? ng??i ?i h?c, th?c t?p ng?n h?n ? n??c ngoài v? l?nh v?c MTCN và ?ào t?o MTCN, m?i các giáo s? n??c ngoài sang trao ??i, gi?ng d?y v? m?t s? chuyên ngành MT?D, xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o và k? ho?ch gi?ng d?y theo h??ng MTCN, quan tâm ??n s?n xu?t, ?ng d?ng, chu?n b? c? s? v?t ch?t, phát tri?n v? quy mô… Ngày 6 tháng 6 n?m 1962, B? V?n hoá ra Quy?t ??nh s? 218 VH/Q? tr??ng ???c ??i tên thành tr??ng “Trung c?p M? thu?t Công nghi?p”. C?ng trong n?m 1962 tr??ng ?ã ???c Nhà n??c t?ng th??ng Huân ch??ng lao ??ng h?ng ba và là tr??ng tiên ti?n c?a ngànhV?n hoá.   

- Th?c hi?n quy?t ??nh s? 185/CP, ngày 3 tháng 9 n?m 1965 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c m? h? Cao ??ng t?i tr??ng trung h?c chuyên nghi?p và ??i tên tr??ng “Trung c?p M? thu?t Công nghi?p” thành tr??ng “Cao ??ng M? thu?t Công nghi?p” (C?MTCN).

Sau khi có quy?t ??nh, nhà tr??ng tuy?n sinh khoá Cao ??ng ??u tiên, c?ng vào th?i ?i?m này Nhà tr??ng ph?i r?i Hà N?i ?i s? tán lên Hà B?c (nh?ng n?m1965-1967 và 1967- 1971 - l?n th? nh?t), và n?m 1972 s? tán lên ?oan Hùng (V?nh Phú - l?n th? hai) - ?ây là giai ?o?n th?c hi?n ch? ??o c?a B? V?n hóa Nhà tr??ng ??n n?i s? tán ??m b?o nhi?m v? v?a h?c t?p, v?a 3 s?n sàng. ?ây là th?i k? ?i sâu vào ký ?c c?a cán b?, giáo viên, h?c sinh, sinh viên c?a th?i k? này th?t ?m tình c?a nh?ng ng??i dân ??a ph??ng c?u mang, nh??ng ??t, d?ng nhà ? ?? Nhà tr??ng ??m b?o duy trì và hoàn thành nhi?m v? h?c t?p t?t, ??m b?o s?n sàng chi?n ??u.

- Theo Quy?t ??nh s? 101/TTg, ngày 14/4/1972 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c chuy?n giao tr??ng Cao ??ng M? thu?t Công nghi?p t? B? V?n hoá sang B? Công nghi?p nh?. ??ng th?i, B? Công nghi?p nh? ?ã ký Quy?t ??nh s? 569/CNN-TCQL, ngày 26/8/1973 chính th?c ti?p nh?n tr??ng Cao ??ng M? thu?t Công nghi?p t? B? V?n hoá sang B? Công nghi?p nh?.

- T? n?m 1965, song song v?i vi?c ?ào t?o ? b?c h?c trung c?p, Nhà tr??ng ???c giao nhi?m v? ?ào t?o h? Cao ??ng chính quy ngành M? thu?t công nghi?p. ?ây là th?i gian Tr??ng ???c ký quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? Công nh? ???c phép ?ào t?o h? Trung h?c sang 4 n?m.  

- Theo quy?t ??nh 206/CT ngày 26/7/1982 c?a Ch? t?ch H?i ??ng B? tr??ng v? vi?c chuy?n giao tr??ng Cao ??ng M? thu?t Công nghi?p t? B? Công nghi?p nh? sang B? ??i h?c và Trung h?c chuyên nghi?p (nay là B? Giáo d?c và ?ào t?o).

- Ngày 16/11/1984 H?i ??ng b? tr??ng (nay là Th? t??ng Chính ph?) ra quy?t ??nh s? 148/H?BT ??i tên tr??ng Cao ??ng M? thu?t Công nghi?p thành tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p Hà N?i. v?i 13 chuyên ngành ?ào t?o.

- N?m 1984 tr??ng ?ã ???c nhà n??c t?ng th??ng Huân ch??ng Lao ??ng h?ng Ba. Tr??ng ?HMTCN vinh d? nhi?u l?n ???c ?ón các ??ng chí lãnh ??o ??ng và nhà n??c v? th?m tr??ng. Ph?i k? ??n ??ng chí Tr??ng Chinh, ??ng chí Ph?m V?n ??ng, ??ng chí Võ Nguyên Giáp…

- Sau khi ???c ??i tên và nâng c?p t? ?ào t?o trình ?? Cao ??ng lên trình ?? ??i h?c, Nhà tr??ng ti?p t?c là n?i ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho xã h?i v?i 14 chuyên ngành thu?c h? ?ào t?o ??i h?c ( ??i h?c chính qui, Song b?ng, V?n b?ng 2, V?a làm v?a h?c) thu?c l?nh v?c M? thu?t Công nghi?p.

N?m 2000 Tr??ng ???c B? giáo d?c và ?ào t?o cho phép m? h? Cao h?c v?i hai chuyên ngành: Thi?t k? Công nghi?p và Lý lu?n & L?ch s? M? thu?t Công nghi?p 

B??c vào ch?ng ???ng m?i c?a th?i k? h?i nh?p qu?c t?, th?c hi?n ch? tr??ng c?a ??ng, Nhà n??c, B? Giáo d?c và ?ào t?o ??i m?i toàn di?n, nâng cao ch?t l??ng giáo d?c và ?ào t?o. Ho?t ??ng gi?ng d?y, h?c t?p c?a tr??ng ?ã và ?ang t?ng b??c ???c ??i m?i pháp gi?ng d?y, nâng cao ch?t l??ng chuyên môn, nghiên c?u khoa h?c- công ngh?, t?ng b??c th?c hi?n ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o; T?ng c??ng công tác t? v?n và các gi?i pháp trong công tác tuy?n sinh, xác là nhi?m v? quan tr?ng c?n ???c t?p trung th?c hi?n.  B?ng nhi?u gi?i pháp ch? ??ng, tích c?c quy mô tuy?n sinh c?a tr??ng nh?ng n?m g?n ?ây ???c ?n ??nh, s? l??ng thí sinh ??ng ký thi tuy?n cao g?p 3 - 4 l?n só v?i ch? tiêu, ch?t l??ng ??u vào ???c nâng cao; Bên c?nh ?ó Nhà tr??ng c?ng t?ng c??ng các ho?t ??ng liên k?t ?ào t?o, ký k?t các h?p tác ghi nh? qu?c t? v?i m?t s? tr??ng ??i h?c và doanh nghi?p c?a Nh?t B?n, Hàn qu?c, Thái Lan, Lào… ?ây là nh?ng ??i m?i ?áng k? t?o cho sinh viên Nhà tr??ng ???c ti?p c?n v?i các chuyên gia n??c ngoài gi?ng d?y và ?ào t?o ngay t?i Nhà tr??ng, sau ?ó t?o công vi?c cho sinh viên ngay khi còn ng?i trên gh? Nhà tr??ng và ??u ra khi t?t nghi?p v?i nh?ng m?c l??ng x?ng ?áng t?i các công ty n??c ngoài ? Vi?t Nam;

- T? ch?c các tri?n lãm và Workshop trong và ngoài n??c. ??c bi?t n?m 2018, s? ki?n Mach Coneccting ???c B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch ?ánh giá là m?t trong m??i s? ki?n v?n hóa tiêu bi?u c?a Vi?t Nam. K? ti?p s? ki?n này Hanoi Art Coneccting 2019 v?i s? tham gia c?a 160 h?a s?, nhà ?iêu kh?c c?a 24 n??c trên th? gi?i ?ã t?o nên m?t sân ch?i trao ??i chuyên môn, ngh? thu?t và là nh?ng th? ph?m thi?t th?c nh?t ?? sinh viên Nhà tr??ng cùng tham gia, h?c h?i trên nhi?u ph??ng di?n: h?c t?p chuyên môn, ngo?i ng? và tinh th?n qu?c t? h?u ngh?.

- Vi?c t?p trung th?c hi?n t?t các nhi?m v? chuyên môn nh?m nâng cao ch?t l??ng gi?ng, t?o ngu?n cán b?… c? ?i ?ào t?o, b?i d??ng nâng cao trình ?? chuyên môn, nghi?p v?, lý lu?n, t?ng c??ng quan tâm ??i ng? cán b? tr?, cán b? n?; ??u t? xây d?ng, mua s?m, b? sung trang thi?t b? hi?n ??i t?ng b??c ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p, gi?ng d?y, nghiên c?u và qu?n lý; Bên c?nh ?ó công tác an ninh chính tr? n?i b?, qu?c phòng, quân s? ??a ph??ng, luôn ???c nhà tr??ng quan tâm ch? ??o th?c hi?n.

- Nhà tr??ng luôn coi tr?ng và ?? cao vai trò lãnh ??o c?a t? ch?c ??ng, s? tham gia ?óng góp c?a các t? ch?c qu?n chúng Công ?oàn, ?oàn thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh, H?i sinh viên nh?m t?o nên s? ??ng thu?n, ?ng h? trong trong ??nh h??ng l?n c?a Nhà tr??ng.

- Hi?n nay, tr??ng có ??i ng? cán b?, gi?ng viên là 155 ng??i là viên ch?c ?ã qua tuy?n d?ng, 03 ng??i th?c hi?n h?p ??ng lao ??ng theo Ngh? ??nh 68, 22 ng??i th?c hi?n theo ch? ?? các lo?i h?p ??ng lao ??ng. Hi?n t?i có  125 gi?ng viên, còn l?i là 55 chuyên viên hành chính và nhân viên h? tr? ph?c v? ?ào t?o. Là nh?ng ng??i có tâm huy?t v?i ngh?. ??i ng? cán b?, gi?ng viên c?a Nhà tr??ng trong giai ?o?n này không ng?ng h?c t?p ph?n ??u nâng cao trình ?? ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u ngày càng cao c?a nhi?m v? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c - công ngh? và chu?n ngh? nghi?p.

Trong di?n v?n L? k? ni?m PGS. TS. GVCC ??ng Mai Anh c?ng ?ã nh?n m?nh bên c?nh nh?ng thu?n l?i, Nhà tr??ng còn nh?ng khó kh?n, h?n ch? nh?t ??nh c?n kh?c ph?c: Xây d?ng các v?n b?n thi?t ch? qu?n lý k?p th?i, ??ng b? v?i các v?n b?n c?p trên ban hành; Th?c hi?n công tác ?ánh giá ??m b?o trong công tác ?ào t?o; ??nh h??ng v? xây d?ng ?ào t?o tín ch?, rút ng?n th?i gian ?ào t?o, xây d?ng khung ch??ng trình ?? c??ng chi ti?t ti?n t?i xây d?ng chu?n giáo trình ?ào t?o; ti?p t?c t?ng c??ng ??u t? c? s? v?t ch?t; M? r?ng h?p lý quy mô và các lo?i hình ?ào t?o theo nhu c?u xã h?i, t? v?n d?ch v? ?ào t?o m? thu?t công nghi?p và thi?t k? các công trình m? thu?t ?ng d?ng nh?m t?ng c??ng ho?t ??ng th?c ti?n cho cán b? gi?ng viên sinh viên, ??ng th?i t?ng thu nh?p chính ?áng t? ngh? nghi?p, t?ng c??ng ngu?n chi cho công tác xây d?ng và th?c hi?n k? ho?ch phát tri?n ??i ng? cán b? gi?ng viên chu?n v? s? l??ng, ch?t l??ng; Rà soát, quy ho?ch ??i ng? cán b? chuyên môn qu?n lý, xây d?ng quy trình, quy chu?n, ?i?u ki?n ?? l?a ch?n, b? trí cán b? qu?n lý  ??i m?i, th?c hi?n t? ch?, t? ch?u trách nhi?m…

Bài di?n v?n khai m?c kh?ng ??nh, trong quá trình phát tri?n, Tr??ng luôn th?c hi?n nh?ng ch? ??o, ??nh h??ng phát tri?n c?a ??ng và Nhà n??c. Nhà tr??ng luôn ph?n ??u, không ng?ng ??i m?i, xác ??nh phát tri?n theo ?úng nh?ng m?c tiêu và ??nh h??ng, t?ng v? s? l??ng, ch?t l??ng, quy mô ?ào t?o, phát tri?n toàn di?n và ghi nhi?u thành t?u v? m?i m?t, ??c bi?t là trong l?nh v?c M? thu?t ?ng d?ng vào ??i s?ng xã h?i. Trong l?ch s? xây d?ng và phát tri?n, Nhà tr??ng c?ng luôn nh?n ???c s? quan tâm, ch? ??o c?a lãnh ??o ??ng, Nhà n??c, lãnh ??o, các c?p, B?, Ban, Ngành: B? Giáo d?c & ?ào t?o; ??ng ?y kh?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Hà N?i; Công ?oàn ngành Giáo d?c Vi?t Nam, Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c Cao ??ng Vi?t Nam cùng s? chia s?, ?ng h? c?a các cán b?, gi?ng viên, h?c viên và sinh viên Nhà tr??ng và c?a nhân dân qua các th?i k? khó kh?n c?a th?i chi?n c?ng nh? th?i bình.

V?i l?ch s? xây d?ng, tr??ng thành và phát tri?n trong su?t 70 n?m qua, L? k? ni?m thành l?p 70 n?m thành l?p Tr??ng là m?c son ghi d?u v? trí quan tr?ng c?a Nhà tr??ng trong s? phát tri?n ??i s?ng kinh t?, v?n hoá, xã h?i và ngh? thu?t c?ng nh? m? thu?t ?ng d?ng c?a ??t n??c, kh?ng ??nh rõ vai trò là m?t trung tâm ?ào t?o và nghiên c?u m? thu?t ?ng d?ng uy tín hàng ??u c? n??c.

T?i bu?i L? k? ni?m ca?c vi? ?a?i biê?u tham d?? theo do?i phim pho?ng s?? vô cùng xúc ??ng vê? li?ch s?? cây d?ng, tr???ng tha?nh và pha?t triê?n trong 70 n?m cu?a Tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p do pho?ng V?n ho?á Nghê? thuâ?t, Ban V?n nghê? ?a?i truyê?n hi?nh Viê?t Nam th??c hiê?n. Bô? phim ghi nhâ?n nh??ng công lao ?o?ng go?p xây d??ng va? pha?t triê?n tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p cu?a các thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên va? sinh viên Nhà tr??ng t? nh?ng ngày ??u thành l?p, tr?i qua nh?ng n?m tháng chi?n tranh ch?ng M? c?u n??c, ??n ngày nay v?i s? c? g?ng n? l?c c?a thày và trò Nhà tr??ng.

T?i bu?i L?, Nhà tr??ng c?ng vinh d? ???c nh?n l?ng hoa chúc m?ng c?a r?t nhi?u các ??n v? ban, b?, ngành Trung ??ng và ??a ph??ng, ??ng các c?p, các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, các Hi?p h?i, các ??n v? t? ch?c và cá nhân… ??c bi?t Nhà tr??ng vinh d? ???c ?ón l?ng hoa và l?i chúc m?ng c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

Cu?ng chung niê?m vui m??ng 70 n?m tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p, Nha? tr???ng vinh d?? nhâ?n ????c B??ng khen cu?a Hiê?p hô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, cao ???ng Viê?t Nam do PGS. TS Trâ?n Xuân Nhi? – Pho? chu? ti?ch Hiê?p hô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, Cao ???ng Vi?t Nam, nguyên th?? tr???ng Bô? Gia?o du?c & ?a?o ta?o trao t??ng va? C?? thi ?ua cu?a Công ?oa?n nga?nh Gia?o du?c Viê?t Nam do TS Nguyê?n Ngo?c Ân - Pho? chu? ti?ch Công ?oa?n nga?nh Gia?o du?c Viê?t Nam trao t??ng. ?ây la? niê?m vinh d?? va? khi?ch l? to l??n cho ca?c ca?n bô?, gia?ng viên Nha? tr???ng nô? l??c h?n n??a ?ê? tiê?p tu?c hoa?n tha?nh xuâ?t s??c nhiê?m vu?.

Pha?t biê?u ta?i L? k? ni?m PGS.TS Triê?u Thê? Hu?ng – ??i bi?u Qu?c h?i khóa XIV, Pho? chu? nhiê?m ?y ban V?n ho?a Gia?o du?c Thanh thiê?u niên ho?c sinh & Nhi ?ô?ng cu?a Quô?c hô?i ??ng th?i là c?u sinh viên, h?c viên c?a Nhà tr??ng ?a? có l??i chu?c m??ng Lê? ky? niê?m 70 n?m tha?nh lâ?p Tr???ng t??i ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên va? sinh viên Nha? tr???ng. Trong bài phát bi?u, PGS.TS Triê?u Thê? Hu?ng ghi nhâ?n nh??ng ?o?ng go?p cu?a Nha? tr???ng trong s?? nghiê?p ?a?o ta?o 70 n?m qua, ??ng th?i cu?ng ??a ra y? kiê?n chi? ?a?o: ?? ngh? Nhà tr??ng không ng?ng phát tri?n s? nghi?p ?ào t?o l?nh v?c m? thu?t ?ng d?ng, gi? v?ng v? th? ?ào t?o và nghiên c?u hàng ??u v? M? thu?t ?ng d?ng Vi?t Nam, ??i m?i toàn di?n trong ?ào t?o theo ??nh h??ng c?a ??ng, Nhà n??c và B? Giáo d?c & ?ào t?o ?? ?áp ?ng nh?ng c?nh tranh và ?òi h?i v? ngu?n nhân l?c ch?t lu?ng cao.

T?i bu?i L? Nhà tr??ng cùng ?ã nh?n ???c s? tài tr? c?a r?t nhi?u các ??n v? tài tr? v? c? s? v?t ch?t vô cùng ý ngh?a, ??i di?n các nhà tài tr? ?ã lên trao t?ng: Công ty TNHH Minh Long;  Công ty cô? phâ?n vâ?t liê?u xây d??ng công nghê? cao An C???ng (Anpro) – Tâ?p ?oa?n An pha?t;  Công ty cô? phâ?n Quô?c tê? Gô?m s?? Viê?t - Vietceramic;  Công ty Chime, công ty TNHH N&V Bridge, công ty liên doanh DIG;  Công ty Foresta;  Công ty ?ông D??ng….

Tri ân nh?ng ?o?ng go?p quy? ba?u va?o s?? kiê?n cha?o m??ng 70 n?m tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p, ??i di?n ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nha? tr???ng g?i ??n 36 ??n v? ta?i tr?? nh?ng bó hoa t??i th?m, gi?y ch?ng nh?n, cùng l?i c?m ?n sâu s?c.

Pha?t biê?u bê? ma?c ta?i buô?i Lê?, PGS. TS. GVCC  ???ng Mai Anh ?ã no?i l??i ca?m ?n sâu s??c ?ê?n ca?c câ?p la?nh ?a?o va? ??n vi? h??u quan, tri ân nh??ng ?o?ng go?p to l??n cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p va?o s?? nghiê?p xây d??ng va? pha?t triê?n Nha? tr???ng. Thay m??t Ban gia?m hiê?u, ?a?ng u?y nha? tr???ng, PGS.TS ???ng Mai Anh cu?ng no?i l??i h??a se? nô? l??c không ng??ng ?ê? pha?t triê?n s?? nghiê?p gia?o du?c, nâng cao châ?t l???ng ?a?o ta?o, nghiên c??u My? thuâ?t ??ng du?ng cu?a Nha? tr???ng.

Buô?i lê? ?a? tha?nh công tô?t ?e?p!

 

Mô?t sô? hi?nh a?nh ta?i buô?i lê?: 

 

 

 

L? chào c? trong bu?i L? k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p  

 

   

PGS. TS. GVCC ???ng Mai Anh - Pho? Hiê?u tr???ng phu? tra?ch Nha? tr???ng pha?t biê?u di?n v?n khai m?c truy?n th?ng buô?i Lê?  

 

  

Quang c?nh bu?i L? k? ni?m 70 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p

  

 

GS. TS Lê Thi? Thanh Nha?n – u?y viên ban ca?n s?? ?a?ng, Vu? tr???ng Vu? Tô? ch??c ca?n bô? - Bô? Gia?o du?c & ?a?o ta?o thay m??t Bô? tr???ng Bô? tr??ng Gia?o du?c & ?a?o ta?o t??ng l??ng hoa chu?c m??ng c?a B? tr??ng Phùng Xuân Nh? - B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o chúc m?ng Nha? tr???ng

 

 

PGS. TS Trâ?n Xuân Nhi? – Pho? chu? ti?ch Hiê?p hô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, Cao ???ng Vi?t Nam, nguyên Th?? tr???ng Bô? Gia?o du?c & ?a?o ta?o trao t??ng Nha? tr???ng B??ng khen cu?a Hiê?p hô?i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, Cao ???ng Viê?t Nam v? s? tham gia ho?t ??ng công tác ?ào t?o.

 

 

 TS Nguyê?n Ngo?c Ân - Pho? chu? ti?ch Công ?oa?n nga?nh Gia?o du?c Viê?t Nam trao t??ng Công ?oa?n tr???ng c?? thi ?ua cu?a Công ?oa?n nga?nh Gia?o du?c Viê?t Nam

 

 

 

PGS. TS Triê?u Thê? Hu?ng – ??i bi?u Qu?c h?i khóa XIV, Pho? chu? nhiê?m ?y ban V?n ho?a Gia?o du?c Thanh thiê?u niên ho?c sinh & Nhi ?ô?ng cu?a Quô?c hô?i pha?t biê?u ta?i lê? ky? niê?m

 

  

?a?i diê?n công ty TNHH Minh Long trao t??ng ta?i tr?? lê? ky? niê?m  

星际线上娱乐  

 

?a?i diê?n công ty Anpro  ta?i tr?? lê? ky? niê?m

 

 

 

?a?i diê?n công ty cô? phâ?n Quô?c tê? Gô?m s?? Viê?t – Vietceramic trao t??ng ta?i tr?? lê? ky? niê?m

 

 

?a?i diê?n công ty cô? phâ?n g? An C???ng  trao t??ng ta?i tr?? lê? ky? niê?m

 

 

?a?i diê?n công ty Chime, công ty TNHH N&V Bridge, công ty liên doanh DIG trao t??ng ta?i tr?? lê? ky? niê?m

 

  

?a?ng u?y, Ban gia?m hiê?u Nha? tr???ng trao t??ng hoa và gi?y ch?ng nh?n tri ân ca?c nha? ta?i tr??

 

 

 

 ?a?ng u?y, Ban gia?m hiê?u Nha? tr???ng trao t??ng bo? hoa tri ân ca?c nha? ta?i tr??  

 

星际线上娱乐  

A?nh chu?p l?u niê?m cu?a ca?c ?a?i biê?u, ca?c vi? kha?ch m??i tham d?? lê? ky? niê?m  

  

     

Quang c?nh l? k? ni?m 70 tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p v??i s?? tr?? vê? ?ông vui cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên Nha? tr???ng   

  

 

   Quang c?nh l? k? ni?m 70 tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p v??i s?? tr?? vê? ?ông vui cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên Nha? tr???ng

 

  

Quang c?nh l? k? ni?m 70 tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p v??i s?? tr?? vê? ?ông vui cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên Nha? tr???ng

 

 

   Quang c?nh l? k? ni?m 70 tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p v??i s?? tr?? vê? ?ông vui cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên Nha? tr???ng

 

 

星际线上娱乐Quang c?nh l? k? ni?m 70 tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p v??i s?? tr?? vê? ?ông vui cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên Nha? tr???ng

 

 

 

Quang c?nh l? k? ni?m 70 tha?nh lâ?p tr???ng ?a?i ho?c My? thuâ?t Công nghiê?p v??i s?? tr?? vê? ?ông vui cu?a ca?c thê? hê? ca?n bô?, gia?ng viên, ho?c viên, sinh viên Nha? tr???ng 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.