星际线上娱乐

>

L? k? ni?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 và Tri?n l?m áp phích “H?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách Ch? t?ch H? Chí Minh”
Th? 5, 22/11/2018

    Sáng ngày 20/11/2018, hoà chung v?i khí th? sôi n?i c?a toàn ngành Giáo d?c & ?ào t?o k? ni?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, ???c s? nh?t trí c?a ??ng ?y - Ban Giám hi?u, Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c k? L? ni?m 36 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Trong ngày l? tr?ng th? này, Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p vinh d? ???c ?ón các v? lãnh ??o c?p trên, các v? khách quí, quý v? ??i bi?u, các th?y cô giáo và ??i di?n h?c viên, sinh viên các l?p trong Nhà tr??ng.

    V? phía khách m?i, Nhà tr??ng vinh d? ???c chào ?ón PGS.TS Nguy?n Th? Thanh Minh - V? phó V? thi ?ua Khen th??ng, B? Giáo d?c và ?ào t?o; ??ng u? Kh?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Hà N?i; PA83 Công an Thành ph? Hà N?i; Qu?n ??ng ?a, Ph??ng Ô Ch? D?a, lãnh ??o B?o tàng Quân s? Qu?c gia; Hi?p h?i Làng ngh? Hà N?i; Vi?n V?n hóa Ngh? thu?t Qu?c gia; các doanh nghi?p, các nhà tài tr?, các t? ch?c… ?ã v? d? c?ng nh? có lãng hoa t??i th?m chúc m?ng ngày l? c?a Nhà giáo Vi?t Nam.

    Bên c?nh ?ó, còn có s? hi?n di?n c?a các ?/c nguyên là lãnh ??o ??ng ?y, Ban Giám hi?u, Công ?oàn, ?oàn Thanh niên Nhà tr??ng qua các th?i k? cùng các ?/c nguyên lãnh ??o các ??n v? phòng ban khoa, trung tâm, x??ng, các ?/c nguyên là cán b?, gi?ng viên c?a Nhà tr??ng.

      V? phía Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p hi?n nay, có s? hi?n di?n c?a ThS Tr?n Bá T?ng- Phó Bí th? ??ng ?y, TP. T? ch?c Hành chính; PGS.TS. Nhà giáo ??ng Mai Anh - ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng ph? trách; cùng BCH ??ng b?, Công ?oàn, ?oàn Thanh niên, H?i sinh viên, các lãnh ??o phòng, khoa, ban, b? môn c?a Nhà tr??ng, các cán b? viên ch?c, gi?ng viên cùng các b?n h?c viên, sinh viên c?ng có m?t ?ông ?? trong bu?i l? mít tinh.

        Sau nh?ng ti?t m?c v?n ngh? chào m?ng ??n t? các b?n sinh viên và các cán b? thu?c các phòng ban c?a Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, Nhà giáo ??ng Mai Anh - ??ng u? viên, Phó hi?u tr??ng Ph? trách Tr??ng ?ã lên ??c di?n v?n truy?n th?ng và chúc m?ng 36 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. Thông qua bài di?n v?n, PGS.TS ??ng Mai Anh ?ã nhi?t li?t bi?u d??ng s? c?ng hi?n không m?t m?i c?a th? h? các th?y cô giáo trong s? nghi?p tr?ng ng??i ??y cao quý c?ng nh? tin t??ng r?ng, truy?n th?ng gi?ng d?y, h?c t?p c?a th?y và trò Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p trong g?n 70 n?m qua và s? ti?p t?c ???c phát huy nhi?u h?n n?a trong t??ng lai nh?m phát huy v? th? là tr??ng ??i h?c ??ng ??u trong l?nh v?c ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng c?a c? n??c.

      C?ng trong L? k? ni?m, PGS.TS Nguy?n Th? Thanh Minh - V? phó V? thi ?ua Khen th??ng thi ?ua thay m?t lãnh ??o B? Giáo d?c và ?ào t?o trao cho 6 ??n v? Thi ?ua Xu?t s?c; 3 cá nhân và 3 t?p th? ???c nh?n b?ng khen c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o có thành tích trong n?m h?c 2017-2018.

     Trong bu?i l?, thay m?t các h?c viên, sinh viên Nhà tr??ng sinh viên D??ng Th? H?ng Loan - l?p DH15A7 ??i di?n cho t?t c? h?c viên, sinh viên lên ??c l?i tri ân ??n các th?y cô và t?ng hoa chúc m?ng.

     T?i bu?i L? k? ni?m ?/c Hoàng Kh?c Biên - ??ng ?y viên, Bí th? ?oàn, ?y viên Th??ng tr?c ban v?n ??ng v? tranh áp phích ?ã t?ng k?t và công b? quy?t ??nh trao gi?i tranh áp phích ch? ??: “H?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách Ch? t?ch H? Chí Minh” do ??ng ?y, Ban Giám hi?u, Công ?oàn, ?oàn TN ?ã phát ??ng và ph?i h?p t? ch?c th?c hi?n.

     Bu?i L? ?ã di?n ra thành công t?t ??p trong không khí ph?n kh?i c?a các cán b?, gi?ng viên các th? h? c?a Nhà tr??ng, ?ây c?ng là nh?ng ho?t ??ng thi?t th?c ??y ý ngh?a trong ngày L? tri ân các Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/2018.

 

 ??i di?n BGH cùng các ??i bi?u tham d? làm l? chào c? tr??c bu?i l? Mít tinh 20/11.

 

 PGS.TS ??ng Mai Anh - PhóHi?u tr??ng ph? trách tr??ng  ??c di?n v?n

ôn l?i truy?n th?ng và chúc m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11.

 

 Sinh viên D??ng Th? H?ng Loan - l?p DH15A7 ??i di?n cho t?t c? h?c viên, sinh viên lên ??c l?i tri ân ??n

các th?y cô và t?ng hoa chúc m?ng.

 

 PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng t?ng hoa ??n

星际线上娱乐các Nguyên lãnh ??o ??ng ?y, Ban Giám hi?u ??i di?n các th? h? nhà giáo c?a Nhà tr??ng.

 

Khai m?c cu?c thi và t?ng k?t cu?c thi v? tranh áp phích

“H?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c và phong cách Ch? t?ch H? Chí Minh”

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.