星际线上娱乐

>

L? phát ??ng cu?c thi sáng tác bi?u tr?ng t?nh H?i D??ng.
Th? 2, 26/11/2018

 

Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p luôn ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng tr??ng hàng ??u v? ?ào t?o h?a s? thi?t k? trong c? n??c, ??c bi?t là ngành Thi?t k? ?? h?a. Trong nhi?u n?m qua Nhà tr??ng luôn ???c l?a ch?n là ??a ch? tin c?y ?? phát ??ng các cu?c thi v? thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng trong n??c và qu?c t?.

Ngày 16/11/2018, t?i H?i tr??ng l?n c?a Tr??ng ?ã di?n ra bu?i l? phát ??ng cu?c thi sáng tác bi?u tr?ng (logo) t?nh H?i D??ng. T?i d? bu?i l? phát ??ng có ??i di?n cho T?nh H?i D??ng là S? V?n hóa Thông tin Du l?ch g?m có: Ti?n s? Nguy?n Th? Vi?t Nga - Giám ??c s? - Phó Ban t? ch?c cu?c thi; Th.S Nguy?n ??c Tu?n - Tr??ng phòng Qu?n lý V?n hóa. V? phía Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có PGS.TS ??ng Mai Anh - ??ng ?y viên, Phó Hi?u tr??ng ph? trách; Th.S Nguy?n ?ình Long - PTP. Tin H?c & Truy?n Thông;Th.S Lê Ph??ng Lan - Phó tr??ng khoa Thi?t k? ?? h?a, cùng các cán b? gi?ng viên khoa ?? h?a và toàn th? sinh viên các khóa trong Tr??ng.

           Phát bi?u t?i bu?i l? Ti?n s? Nguy?n Th? Vi?t Nga - Phó Ban t? ch?c cu?c thi ?ã nh?n m?nh cu?c thi nh?m tìm ki?m m?u bi?u tr?ng (LOGO) có ý ngh?a v? n?i dung và giá tr? ngh? thu?t cao trong các ho?t ??ng thông tin truy?n thông, ph?c v? nhi?m v? chính tr?, phát tri?n kinh t? - v?n hóa - xã h?i c?a t?nh H?i D??ng v?i b?n bè trong n??c và qu?c t?.

         C?ng trong bu?i l? PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách c?m ?n s? tin t??ng c?a t?nh H?i D??ng ch?n Nhà tr??ng là n?i phát ??ng thi logo c?a t?nh, ?ánh giá cao ?ây là ho?t ??ng g?n ho?t ??ng qu?ng bá c?a t?nh H?i D??ng v?i chuyên môn c?a các gi?ng viên và sinh viên Nhà tr??ng. Mong r?ng các gi?ng viên và sinh viên tích c?c tham gia vào cu?c thi ?? ??t ???c c? s? l??ng và ch?t l??ng cao.

          Th? l? cu?c thi ???c Th.S Nguy?n ??c Tu?n - Tr??ng phòng Qu?n lý V?n hóa công b?, ??i t??ng tham gia d? thi g?m các t? ch?c, cá nhân trong và ngoài n??c, v?i ??nh m?c t?i ?a không quá 3 tác ph?m/ tác gi?. Bi?u tr?ng d? thi ph?i khái quát ???c giá tr?, tinh hoa v? l?ch s?, truy?n th?ng v?n hóa c?a vùng ??t x? ?ông v?n hi?n, th? hi?n ???c hình ?nh mang ??m nét ??c tr?ng c?a t?nh H?i D??ng. V? thi?t k?, bi?u tr?ng ph?i có tính th?m m?, khoa h?c, sáng t?o ??c ?áo, ?n t??ng v?i công chúng, d? nh?n bi?t, d? ghi nh?; thu?n ti?n cho vi?c in ?n, phóng to, thu nh?, ??p n?i, gia công ???c trên m?i ch?t li?u mà không b? m?t nét, thu?n ti?n cho vi?c tuyên truy?n và b?o ??m s? d?ng lâu dài. Bi?u tr?ng d? thi không vi ph?m thu?n phong m? t?c Vi?t Nam, không sao chép, trùng l?p v?i b?t k? hình ?nh, bi?u t??ng nào trong và ngoài n??c…

Sau ph?n công b? v? th? l? cu?c thi, b?n sinh viên Bùi Ph??ng Anh - DH16 - ngành Thi?t k? ?? h?a ??i di?n cho toàn b? sinh viên phát bi?u c?m ?n ??n Ban t? ch?c cu?c thi, Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?ã dành cho toàn th? m?i ng??i c? h?i ?? có th? sáng tác các m?u thi?t k? ?ng d?ng ngay trong quá trình h?c trong Tr??ng và mong mu?n trong th?i gian t?i nhà Tr??ng có th? t? ch?c ???c nhi?u cu?c thi nh? th? này ?? có th? thu hút ???c nhi?u thí sinh tham gia h?n n?a.

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.