星际线上娱乐

>

L? phát ??ng cu?c thi thi?t k? tranh t??ng ngh? thu?t “Piaggio – Bi?u t??ng Y trong ??i s?ng Vi?t”
Th? 5, 10/10/2019

 

Chi?u ngày 9 tháng 10 n?m 2019, t?i tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?ã di?n ra l? phát ??ng cu?c thi thi?t k? tranh t??ng ngh? thu?t “Piaggio – Bi?u t??ng Ý trong ??i s?ng Vi?t”. Cu?c thi h??ng t?i v?i ch? ??: Góc nhìn ??c ?áo và thú v? v? Piaggio – m?t th??ng hi?u bi?u t??ng c?a Ý (g?m xe máy Vespa và xe máy Piaggio) trong ??i s?ng c?a ng??i Vi?t – S? pha tr?n v?n hoá ??c s?c gi?a ph??ng Tây và ph??ng ?ông.

Tham d? l? phát ??ng, v? phía tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có s? hi?n di?n c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng; ThS Tr?n M?nh Linh – Ch? t?ch Công ?oàn tr??ng; ThS Ngô Bá Th?o – nguyên ch? nhi?m khoa M? thu?t C? s?; ThS Hoàng Kh?c Biên – Bí th? ?oàn Thanh niên cùng ?ông ??o các cán b?, gi?ng viên và sinh viên c?a tr??ng.

V? phía công ty Piaggio Vi?t Nam có s? hi?n di?n c?a: Ông Gianluca Fiume – Phó ch? t?ch T?p ?oàn Piaggio khu v?c Châu Á - Thái Bình D??ng kiêm T?ng giám ??c Piaggio Vi?t Nam; Bà Julie Maya Taieb Doutriaux – Giám ??c phòng Ti?p th? Piaggio khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng; Ông Matteo Ballini – Giám ??c phòng Ti?p th? s?n ph?m Piaggio khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng; Ông Daniele Landini – Giám ??c phòng s?n xu?t Piaggio khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng; Ông Antonio Cioppa – Giám ??c phòng mua hàng Piaggio khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng.

V? phía tr??ng ??i h?c Ki?n trúc Hà N?i, có s? xu?t hi?n c?a ông Ph?m Thái Bình - Phó tr??ng khoa N?i th?t và M? thu?t công nghi?p, tr??ng ngành ?iêu kh?c.

??i di?n tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng ?ã có bài phát bi?u chào m?ng công ty Piaggio và ?ánh giá cao ý ngh?a v?n hóa, ngh? thu?t c?a cu?c thi thi?t k? tranh t??ng ngh? thu?t “Piaggio – Bi?u t??ng Ý trong ??i s?ng Vi?t”. Bà hy v?ng cu?c thi s? nh?n ???c ?ông ??o s? tham gia c?a các h?a s?, nhà thi?t k? và các b?n sinh viên ngh? thu?t c?ng nh? ??t ???c k?t qu? cao trong ch?t l??ng các bài d? thi.

Thay m?t T?p ?oàn Piaggio khu v?c Châu Á - Thái Bình D??ng, ông Gianluca Fiume ?ã có bài gi?i thi?u ?n t??ng v? công ty Piaggio: các s?n ph?m do công ty thi?t k?, s?n xu?t; phong cách, tinh th?n hi?n ??i, t? do, phóng khoáng trong các thi?t k? s?n ph?m xe máy c?a công ty.

Ông Antonio Cioppa – Giám ??c phòng mua hàng Piaggio khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng gi?i thi?u súc tích v? n?i dung và ý ngh?a cu?c thi, ??i t??ng tham gia, th?i gian d? ki?n, cách th?c tham d? cu?c thi, quy ??nh chung v? bài d? thi, c? c?u gi?i th??ng, ban giám kh?o và tiêu chí ch?m ?i?m.

Hy v?ng cu?c thi s? kh?i ngu?n c?m h?ng ?? các tác ph?m ngh? thu?t ra ??i và ti?p t?c g?n bó v?i ??i s?ng làm vi?c, sinh ho?t v?n hóa ngh? thu?t c?a con ng??i Vi?t Nam. M?i tác ph?m h?a h?n s? mang ??n góc nhìn ??c ?áo, thú v? c?a mình v? s? hi?n di?n c?a chi?c xe máy v?n ???c coi là m?t th??ng hi?u bi?u t??ng c?a Ý – n?n v?n hóa ph??ng Tây trong nh?p s?ng ?a s?c màu c?a ng??i dân Vi?t Nam – ??t n??c mang ??m b?n s?c c?a n?n v?n hóa ph??ng ?ông.

M?i thông tin chi ti?t v? cu?c thi, xin m?i vui lòng truy c?p link:  

M?t s? hình ?nh tiêu bi?u c?a l? phát ??ng cu?c thi:

 

 

Ông Gianluca Fiume – Phó ch? t?ch T?p ?oàn Piaggio khu v?c Châu Á - Thái Bình D??ng kiêm T?ng giám ??c Piaggio Vi?t Nam trao quà k? ni?m cho bà PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách Nhà tr??ng 

 

 

 

??i di?n tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p và T?p ?oàn Piaggio khu v?c Châu Á - Thái Bình D??ng g?p g? và trao ??i v? cu?c thi thi?t k? tranh t??ng ngh? thu?t

 

 

PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u t?i bu?i l? phát ??ng cu?c thi

 

 

Ông Gianluca Fiume – Phó ch? t?ch T?p ?oàn Piaggio khu v?c Châu Á - Thái Bình D??ng kiêm T?ng giám ??c Piaggio Vi?t Nam ?ã có bài gi?i thi?u ?n t??ng v? công ty Piaggio

 

 

Ông Antonio Cioppa – Giám ??c phòng mua hàng Piaggio khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng gi?i thi?u v? cu?c thi

 

 

??i di?n tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p và T?p ?oàn Piaggio khu v?c Châu Á - Thái Bình D??ng ch?p ?nh l?u ni?m

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.