星际线上娱乐

>

L? trao b?ng t?t nghi?p l?p th?c s? khóa 15 & 16
Th? 6, 18/05/2018

           

 

         Theo k? ho?ch ?ào t?o và theo Quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, chi?u ngày 18 tháng 5 n?m 2018, tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p long tr?ng t? ch?c bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p l?p Th?c s? khóa 15 & 16. ?ây là s? ki?n quan tr?ng ghi nh?n nh?ng thành công trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a th?y và trò khoa Sau ??i h?c.

 Bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p di?n ra tr?ng th? v?i s? tham gia c?a: ??ng ?y, Ban Giám hi?u Nhà tr??ng, khoa Sau ??i h?c cùng các gi?ng viên tham gia gi?ng d?y, các gi?ng viên tham gia h??ng d?n lu?n v?n & ?? án t?t nghi?p và toàn th? h?c viên h? ?ào t?o trình ?? Th?c s? khóa 15 & 16 thu?c hai chuyên ngành: Lý lu?n & L?ch s? m? thu?t ?ng d?ng và M? thu?t ?ng d?ng.

Phát bi?u t?i bu?i l?, thay m?t ??ng ?y, Ban giám hi?u tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, PGS. TS Nguy?n Xuân Ngh? - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã nói l?i chúc m?ng h?c viên l?p th?c s? K15&16 ?ã hoàn thành ch??ng trình h?c theo ?úng ti?n ?? và quy ??nh c?a B? giáo d?c ?ào t?o. Ông nh?n ??nh: L? trao b?ng t?t nghi?p Th?c s? không ch? là s? ghi nh?n nh?ng n? l?c, thành qu? trong h?c t?p c?a t?ng h?c viên mà còn là d?p ??c bi?t tri ân nh?ng ?óng góp quý giá c?a các gi?ng viên trong và ngoài tr??ng v?i công tác ?ào t?o c?a h? ?ào t?o trình ?? th?c s? c?a khoa Sau ??i h?c  nói riêng c?ng nh? s? nghi?p phát tri?n giáo d?c ?ào t?o c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p. PGS. TS Nguy?n Xuân Ngh? hy v?ng: B?ng nh?ng tri th?c và tinh th?n làm vi?c nghiêm túc c?a mình, các tân Th?c s? s? thành công h?n n?a trên con ???ng s? nghi?p, ?óng góp hi?u qu? cho s? phát tri?n c?a n?n kinh t? - v?n hóa - xã h?i. Ông c?ng  chia s? mong mu?n khoa Sau ??i h?c s? ti?p t?c nâng cao ch?t l??ng gi?ng d?y, ??m b?m ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho ngành m? thu?t ?ng d?ng c?a ??t n??c.

PSG. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng, tr??ng khoa Sau ??i h?c c?ng nói l?i chúc m?ng nh?ng thành công c?a th?y và trò l?p th?c s? khóa 15 & 16, ??ng th?i kh?ng ??nh h? ?ào t?o trình ?? th?c s? s? n? l?c h?n n?a, ti?p t?c nâng cao trình ?? d?y và h?c trong ?ào t?o.

 

          M?t s? hình ?nh t?i l? trao b?ng t?t nghi?p l?p th?c s? khóa 15 & 16:       

 

 

 

Nghi l? chào c? c?a bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p  

 

 

 PGS. TS Nguy?n Xuân Ngh? phát bi?u t?i bu?i l?

 

 

 PGS. TS ??ng Mai Anh phát bi?u t?i bu?i l?

 

 

 PGS. TS Nguy?n Xuân Ngh? trao b?ng t?t nghi?p cho các tân Th?c s?

 

 

PGS. TS Nguy?n Xuân Ngh? trao b?ng t?t nghi?p cho các tân Th?c s?

 

 

?nh l?u ni?m c?a th?y và trò h? ?ào t?o trình ?? Th?c s? khóa 15 & 16

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.