星际线上娱乐

>

Quy?t ??nh: V/v giao s? l??ng ?? tài khoa h?c và c?ng ngh? c?p B? n?m 2020.
Th? 6, 03/05/2019

 

 

Hà N?i, ngày  26  tháng  4 n?m 2019

 

THÔNG BÁO

 

Ki?nh g??i:    Ca?c ??i h?c, tr??ng ??i h?c, h?c vi?n, tr??ng cao ??ng, vi?n nghiên c?u tr?c thu?c B? Giáo d?c và ?ào t?o

 

Ngày 26 tháng 4 n?m 2019, B? Giáo d?c và ?ào t?o ?ã ban hành Quy?t ??nh s? 1155/Q?-BGD?T ngày 26/4/2019 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c giao s? l??ng ?? tài khoa h?c và công ngh? c?p b? n?m 2020 cho các t? ch?c tr?c thu?c (??n v?).

Do th?i gian g?p, V? Khoa h?c, Công ngh? và Môi tr??ng h??ng d?n nhanh nh? sau ?ây, v?n b?n h??ng d?n chính th?c s? ???c g?i sau ngh? l? 30 tháng 4 và 1 tháng 5:

1. G?i ?? xu?t ?? tài:

Các ??n v? c?n c? s? l??ng ?? tài ???c giao, xem xét, l?a ch?n, hoàn thi?n và g?i v? B? Giáo d?c và ?ào t?o ?? t? ch?c xác ??nh ?? tài. S? l??ng ?? xu?t không quá 130% s? l??ng ?? tài ???c giao, làm tròn s?.

H? s? g?i v? B? g?m:

- Công v?n c?a ??n v?.

- Danh m?c ?? xu?t.

- Các b?n ?? xu?t.

Th?i h?n: tr??c ngày 09 tháng 5 n?m 2019.

B?n ?i?n t?: g?i email vukhcns@moet.gov.vn ; cc: nvchau@moet.gov.vn; B?n in: g?i qua ???ng b?u chính.

Các ??n v? ??m b?o th?i h?n trên ?ây.

* L?u ý ??i v?i ?? tài thu?c ch??ng trình 562 (Ch??ng trình Hóa h?c, Khoa h?c S? s?ng, Khoa h?c Trái ??t và Khoa h?c Bi?n):

N?m 2020, B? Giáo d?c và ?ào t?o s? d?ng ngân hàng ?? tài thu?c ch??ng trình 562 ?ã ???c xác ??nh t? n?m 2019, giao s? l??ng cho các ??n v? ?? t? ch?c tuy?n ch?n cùng v?i các ?? tài c?p b? khác. Do ?ó, khi g?i ?? xu?t v? B?, các ??n v? l?u ý không g?i các ?? xu?t ?? tài thu?c ch??ng trình 562, ??n v? nào có ?? tài thu?c ch??ng trình 562 ?ã xác ??nh thì tr? ?i s? l??ng này trong s? ?? xu?t g?i v? B?.

Danh sách ??n v? và s? ?? tài thu?c ch??ng trình 562 ?ã ???c xác ??nh nh? sau:

- ??i h?c Hu?: 04 ?? tài.

- ??i h?c Thái Nguyên: 03 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i: 02 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c C?n Th?: 04 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c M? Thành ph? H? Chí Minh: 01 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c Nha Trang: 02 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c Nông Lâm Thành ph? H? Chí Minh: 01 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c S? ph?m Hà N?i: 02 ?? tài.

- Tr??ng ??i h?c S? ph?m Thành ph? H? Chí Minh: 01 ?? tài.

Danh m?c chi ti?t s? thông báo t?i các ??n v? trên sau ngh? l? 30 tháng 4 và 1-5.

2. Nh?ng n?i dung c?n chú ý trong quá trình th?c hi?n: 

- Vi?c xác ??nh, thông báo, tuy?n ch?n, th?m ??nh và phê duy?t ?? tài th?c hi?n theo Thông t? s? 11/2016/TT-BGD?T ngày 11/4/2016 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o ban hành quy ??nh qu?n lý ?? tài khoa h?c và công ngh? c?p B? c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.  

- Ngay sau khi các ??n v? g?i ?? xu?t theo h??ng d?n t?i m?c 1 trên ?ây, B? s? thành l?p và t? ch?c h?p các h?i ??ng t? v?n xác ??nh ?? tài, thông báo k?t qu? xác ??nh ?? tài cho các ??n v?.

- Các ??n v? thông báo nh?ng ?? tài ?ã ???c xác ??nh trên trang thông tin ?i?n t? c?a ??n v? và trên ph??ng ti?n thông tin ??i chúng ?? các t? ch?c, cá nhân tham gia tuy?n ch?n và th?c hi?n các b??c ti?p theo nh? quy ??nh trong Thông t? s? 11, ??m b?o tuy?n ch?n công b?ng, r?ng rãi, ??t ch?t l??ng t?t nh?t.

Thông tin chi ti?t liên h?: Ông Nguy?n V?n Châu, chuyên viên V? Khoa h?c, Công ngh?, B? Giáo d?c và ?ào t?o, ?i?n tho?i: 1912337219, email: nvchau@moet.gov.vn.

Trân tr?ng ?? ngh? các ??n v? kh?n tr??ng th?c hi?n./.

                                      V? KHOA H?C, CÔNG NGH? VÀ MÔI TR??NG

星际线上娱乐File g?i kèm: Quy?t ??nh s? 1155/Q?-BGD?T ngày 26/4/2019.

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.