星际线上娱乐

>

Th? l? và quy ch? cu?c thi tìm ki?m y t??ng ki?n t?o kh?ng gian s?ng" Phù th?y kh?ng gian"
Th? 6, 23/08/2019

 

TH? L? VÀ QUY CH? CU?C THI TÌM KI?M Ý T??NG KI?N T?O

KHÔNG GIAN S?NG  “PHÙ TH?Y KHÔNG GIAN”

I.                   ??i t??ng d? thi

??i t??ng tham gia d? thi: công dân Vi?t Nam & ng??i n??c ngoài,

?? tu?i: 7 tu?i tr? lên

Hình th?c tham d?: Cá nhân & Nhóm

II.                Cách th?c tham gia

VÒNG LO?I

B?n hãy g?i nh?ng ý t??ng c?i t?o/ chuy?n ??i không gian s?ng (n?i ngo?i th?t) nh? các chung c?, nhà t?p th? c?; nhà ? xã h?i; bi?t th? c?; tr??ng h?c… b?ng b?n v? 3D, 2D ho?c b?n v? tay, ?nh ch?p, video cùng thuy?t minh / l?i gi?i thích.

-          L?u ý: T?t c? các tác ph?m d? thi c?n s? d?ng m?u s?n ph?m t? th? vi?n hình ?nh mi?n phí c?a AnPro trong thi?t k?.

-          (ICON) T?i t?i ?ây

??a ch? nh?n tác ph?m d? thi: phuthuykhonggian@gmail.com

VÒNG CHUNG KH?O

-          Các h? s? h?p l? và ?úng yêu c?u s? l?t qua vòng lo?i.

-          Ban Giám kh?o s? làm vi?c liên t?c ?? l?a ch?n ra 03 gi?i ph? Phù Th?y T?ng T?c (gi?i ph?) c?a 3 tu?n nh?n h? s?.

-          V?i nh?ng ý t??ng ch?a ???c hoàn thi?n b?ng b?n v? 3D, 2D nh?ng có tính ki?n t?o không gian và kh? thi cao, BGK s? trách nhi?m k?t n?i v?i thi sinh ?? t? v?n và h? tr? v? k? thu?t ?? phát tri?n và làm rõ ý t??ng.

 

III.             Tiêu chí ch?m gi?i:

-          Ban Giám kh?o g?m các ki?n trúc s? và chuyên gia có uy tín s? quy?t ??nh ý t??ng th?ng cu?c theo thang ?i?m 10 d?a vào 5 tiêu chí: (1) s? l??t bình ch?n; (2) b?n v? 3D; (3) thuy?t minh; (4) s? sáng t?o và (5) tính kh? thi c?a ý t??ng v?i không gian.

-          BTC và H?i ??ng gi?m kh?o s? liên h? v?i các thí sinh yêu c?u h? tr? ?? phát tri?n và hoàn thi?n ý t??ng b?ng b?n v? 3D

-          Trung th?c, khách quan, chính xác, công b?ng, công khai t? l? b?ng thang ?i?m ch?m thi

-          ?úng th? l? cu?c thi và thang ?i?m do BTC công b?

-          ?? cao trách nhi?m cá nhân c?a các thành viên H?i ??ng Giám kh?o trong quá trình ch?m thi

-          Quy?t ??nh c?a Ban Giám kh?o là k?t qu? cu?i cùng.

IV.              Ph?m vi trách nhi?m

1. Trách nhi?m c?a Ch? t?ch H?i ??ng giám kh?o

-          T? ch?c vi?c ch?m thi; s?p x?p và b? trí các thành viên thu?c h?i ??ng BGK theo ?úng quy ??nh

-          Theo dõi, ch? ??o, ??n ??c vi?c ch?m thi; gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh, khi?u n?i liên quan ??n k?t qu? ch?m các h? s? ý t??ng

-          ?? ngh? BTC lo?i b? các h? s? vi ph?m quy ch? mà trong quá trình ch?m h? s? ???c H?i ??ng giám kh?o phát hi?n sai ph?m, không h?p l?

-          Ch?u trách nhi?m ?i?u hành, ?i?u ph?i công tác ch?m thi; ?n ??nh các ngày công b? các gi?i th??ng; c? c?u gi?i th??ng c?ng nh? trao gi?i

-          Ch?u trách nhi?m v? ti?n ?? ch?m gi?i v?i BTC

2. Trách nhi?m các thành viên BGK

-          Ti?p nh?n các h? s? d? thi, ch?m thi theo phân công c?a Ch? t?ch H?i ??ng BGK

-          Phát hi?n các h? s? sai ph?m, không h?p l? và ki?n ngh? Ch? t?ch H?i ??ng BGK x? lý ?úng quy ??nh

-          Châm thi ?úng theo th? l? và quy ch?

-          ??m b?o ti?n ?? ch?m thi theo ?úng s? phân công và quy ??nh

-          Thành viên giám kh?o không tham gia ???c ph?i báo tr??c v?i ch? t?ch H?i ??ng tr??c 2 tu?n

-          H??ng ch? ?? thù lao theo h?p ??ng và quy ??nh pháp lu?t

 

V.                Quy?n l?i và trách nhi?m c?a thí sinh

-          G?i h? s? ý t??ng ??n ?úng ??a ch? (email: phuthuykhonggian@gmail.com)

-          Các thí sinh ???c BTC h? tr? hoàn thi?n ý t??ng b?i h?i ??ng t? v?n thi?t k? b?ng công c? 3D

-          Các thí sinh có trách nhi?m phát tri?n và làm rõ ý t??ng c?a mình b?ng cách h?p tác v?i các ki?n trúc s? (Ban C? v?n) do BTC h? tr? ?? th? hi?n g?n ?úng nh?t ý t??ng và hình dung c?a tác gi?.

-          Ý t??ng c?i t?o xu?t s?c và có tính kh? thi nh?t s? có th? ???c th?c hi?n trên không gian th?c t? v?i s? ch?p thu?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c ch? s? h?u công trình.

• (Nhóm) Tác gi? t? ch?u trách nhi?m v? b?n quy?n tác ph?m d? thi c?a mình theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Ban T? ch?c s? h?y b? k?t qu? và thu h?i gi?i th??ng ??i v?i tác ph?m b? phát hi?n vi ph?m, ho?c v?i các tác gi? không ch?u trách nhi?m khi b? bên th? ba tranh ch?p b?n quy?n.

• Ch?p nh?n công khai ý t??ng c?a mình v?i Ban C? v?n;

VI.             C? c?u Gi?i th??ng

• 03 gi?i ph? “Phù Th?y T?ng T?c”: 20 tri?u ??ng/gi?i

• 01 gi?i Phù Th?y Không Gian: 200 tri?u ??ng

• 01 gi?i Nh?t: 150 tri?u ??ng

• 02 gi?i Nhì: 100 tri?u ??ng/gi?i

• 03 gi?i Ba: 60 tri?u/gi?i

• 01 gi?i bình ch?n trên Fanpage: 30 tri?u ??ng

• 05 gi?i Khuy?n khích: 20 tri?u ??ng/gi?i

*Gi?i th??ng bao g?m ti?n m?t và các hi?n v?t khác

 

VII.          Quy?n l?i và trách nhi?m c?a BTC

-          Ti?p nh?n h? s?, l?c các h? s? h?p l? vào vòng lo?i và bàn giao l?i cho H?i ??ng BGK ch?m thi tìm ra các gi?i ph? và h?ng m?c gi?i th??ng chính

-          Ph?i h?p cùng BGK t? ch?c ch?m thi, k?t n?i h?i ??ng chuyên môn giúp các thí sinh hoàn thi?n h? s? ý t??ng b?ng b?n v? 3D

-          Ph?i h?p ch?t ch? cùng H?i ??ng chuyên môn, BGK ch?m thi công b?ng, nghiêm túc, khách quan; công b? gi?i th??ng, trao gi?i ?úng nh? th? l? và quy ch?.

-          Ph?i h?p v?i H?i ??ng chuyên môn, BGK gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh, khi?u n?i, tranh ch?p b?n quy?n.

-          BTC không gi?i quy?t các khi?u n?i liên quan ??n vi?c có s? chênh l?ch gi?a ý t??ng và b?n v? nh?n h? tr? c?a ki?n trúc s? t? BTC d?a trên các nguyên t?c: ??c thù c?a ngh? thu?t là s? luônluôn có kho?ng cách l?n gi?a ý t??ng và s?n ph?m; Tác gi? ?ã???c ch?n t? th? hi?n ho?c ???c nh?n h? tr?. Trách nhi?m ??m b?o tác ph?m th? hi?n ?úng ý t??ng c?a mình hoàn toàn thu?c v? tác gi?.

-          T?t c? các b?c ?nh và ý t??ng d? thi ??t gi?i s? thu?c quy?n s?d?ng c?a Ban T? ch?c và công ty AnPro. AnPro và Ban T? ch?c ???c quy?n s? d?ng các ý t??ng ?o?t gi?i ?? ph?c v? cho b?t k?m?c ?ích nào trong và sau cu?c thi (k? c? m?c ?ích th??ng m?i) mà không ph?i tr? thêm b?t kì m?t kho?n thù lao nào khác.

VIII.       Th?i gian / L?ch trình:

-          H?p báo phát ??ng: 4/8 – 11/8

-          Ngày nh?n bài: Sau 2 tu?n k? t? ngày phát ??ng

-          Th?i gian nh?n bài: 3 tu?n

-          H?i ??ng giám kh?o ti?p nh?n h? s? và ch?m gi?i su?t 3 tu?n nh?n bài ?? tìm ra gi?i ph? và gi?i chính

-          Công b? gi?i ph? vào m?i tu?n và các h?ng m?c gi?i th??ng chính sau khi k?t thúc ch?m gi?i

-          Cu?i tháng 9: Công b? k?t qu?

-          ??u tháng 10: L? trao gi?i cùng Tri?n lãm các ý t??ng ?o?t gi?i v?i t?a ?àm v? ch? ?? chuy?n ??i không gian s?ng s? di?n ra t?i Hà N?i. 

IX. Ban Giám kh?o kiêm C? v?n:

1. Nhà báo, KTS Lê Vi?t Hà – Ch? t?ch Ashui.com, Giám ??c Trung tâm Sáng ki?n ?ô th? (UIHub) – Ch? t?ch H?i ??ng BGK

2. KTS L?u Vi?t Th?ng – Quy?n Tr??ng khoa N?i th?t ?H M? thu?t công nghi?p – Sáng l?p Di?n ?àn sinh viên n?i th?t toàn qu?c- Thu?c Ban ch?p hành Hi?p h?i Thi?t k? Vi?t Nam

3. KTS V? Lan Anh- Khoa Quy ho?ch Tr??ng ?H Ki?n trúc

4. Ông Mai V?n ?ông – T?ng Giám ??c Công ty CP V?t li?u Xây d?ng Công ngh? cao An C??ng (AnPro)

5. Ban C? v?n

 

IX.             B?n quy?n

Nh?ng tác ph?m ??t gi?i s? ???c ??ng t?i r?ng rãi trên kênh thông tin – báo chí và các ho?t ??ng truy?n thông c?a BTC và Nhà tài tr? AnPro (social media, PR, qu?ng cáo…).

Ban t? ch?c có quy?n s? d?ng các tác ph?m ?o?t gi?i và hình ?nh, thông tin c?a ng??i trúng gi?i cho m?c ?ích truy?n thông v? cu?c thi trên các báo c?ng nh? các trang thông tin c?a AnPro mà không c?n báo tr??c và không ph?i tr? thêm b?t k? chi phí nào.

Ng??i g?i bài d? thi cam k?t và ch?u trách nhi?m v? b?n quy?n bài c?a mình. N?u có khi?u ki?n v? b?n quy?n s? m?t quy?n d? thi. Bài g?i cho BTC là bài ch?a t?ng d? thi ho?c ch?a t?ng ??ng trên báo chí trong và ngoài n??c. Ban t? ch?c không nh?n tác ph?m ?ã ?o?t gi?i ho?c tr?ng bày, gi?i thi?u ? các cu?c thi khác.

Ng??i tham gia ph?i ch?u trách nhi?m v? tính xác th?c c?a thông tin. N?u cung c?p thông tin không ?úng s? th?t cho BTC, ng??i tham gia s? b? lo?i ho?c t??c gi?i th??ng ? b?t k? giai ?o?n nào, k? c? sau khi ?ã trao th??ng.

X.                Quy ??nh chung

Ng??i tham gia ch??ng trình b?t bu?c ph?i ??c k?, hi?u và tuân th? toàn b? các ?i?u kho?n trong th? l? ch??ng trình.

V?i gi?i th??ng bình ch?n, tài kho?n tham gia d? thi và tài kho?n bình ch?n ph?i c?a ng??i dùng th?t, có h?n 100 b?n trong danh sách b?n bè. N?u ban t? ch?c phát hi?n thí sinh s? d?ng các ph?n m?m hay s? d?ng nh?ng tài kho?n ?o ?? tham gia bình ch?n, s? không tính ?i?m bình ch?n cho bài d? thi, tùy c?p ?? vi ph?m có th? h?y b? k?t qu? c?a thí sinh.

Bài d? thi ph?i ??m b?o không vi ph?m v?n ?? b?n quy?n. Nh?ng bài d? thi vi ph?m s? không ???c ch?n và Ban t? ch?c không ch?u trách nhi?m v? các v?n ?? có liên quan. Ban t? ch?c có quy?n h?y k?t qu? n?u phát hi?n các hành vi gian d?i, vi ph?m b?n quy?n. Sau 3 ngày công b? k?t qu?, Ban t? ch?c s? không gi?i quy?t b?t k? khi?u n?i hay th?c m?c nào c?a ng??i tham gia.

Sau th?i gian thông báo trao gi?i m?t tu?n, n?u không liên l?c ???c v?i ng??i trúng gi?i theo thông tin cá nhân ?ã cung c?p, Ban t? ch?c có quy?n h?y gi?i th??ng. Ng??i tham gia ph?i ch?u hoàn toàn chi phí v?n chuy?n (n?u có) cho gi?i th??ng mình nh?n ???c.

Ban t? ch?c ???c toàn quy?n s? d?ng t?t c? nh?ng thông tin, hình ?nh, video c?a ng??i ?o?t gi?i ?? ph?c v? chi?n d?ch truy?n thông mà không ph?i thông báo hay chi tr? thêm b?t k? kho?n chi phí nào cho ng??i ch?i. Ng??i tham gia ph?i cam k?t cung c?p các thông tin, hình ?nh, video ph?i thu?c s? h?u c?a ng??i tham gia.

Ban t? ch?c có quy?n thay ??i gi?i th??ng có giá tr? t??ng ???ng trong tr??ng h?p phát sinh ngoài ý mu?n. Trong tr??ng h?p phát sinh các kho?n thu? liên quan ??n ph?n th??ng c?a cu?c thi, ng??i trúng gi?i ch? ??ng ?óng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Ng??i d? thi t? ch?u trách nhi?m v? m?i tranh ch?p, khi?u n?i, khi?u ki?n, ?òi b?i th??ng liên quan ??n b?n quy?n, quy?n s? h?u c?a bài và s?n ph?m d? thi.

Tr??ng h?p b?t kh? kháng do thiên tai, l? l?t, sét ?ánh, kh?ng b? t?n công máy ch? làm th?t thoát d? li?u ??ng ký c?a thí sinh, ban t? ch?c gi? quy?n quy?t ??nh thay ??i ho?c h?y b? ch??ng trình và thông báo v?i thí sinh d? thi trong th?i gian s?m nh?t.

M?i yêu c?u cung c?p và h? tr? thông tin, vui lòng liên h?:

LIÊN H? BAN T? CH?C

Website cu?c thi:

Email: phuthuykhonggian@gmail.com

Mrs C?m Th? – Ban T? ch?c

S?T: …………………

Ms Minh Châu – Ph? trách truy?n thông

S?T: …………………

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.