星际线上娱乐

>

T?a ?àm - Tri?n l?m K?t qu? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng
Th? 5, 18/10/2018

 

Th?c hi?n k? ho?ch ho?t ??ng c?a Câu l?c b? Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng tr?c thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam, ti?p n?i thành công c?a H?i th?o l?n th? nh?t t?i Hà N?i, l?n th? hai t?i Thành ph? H? Chí Minh, v?i s? ch? ??o c?a Hi?p h?i và s? h?p tác, ??ng cai t? ch?c c?a Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc ?à N?ng, ngày 18 tháng 10 n?m 2018, Câu l?c b? Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng ?ã t? ch?c ch??ng trình: “T?a ?àm, trao ??i và Tr?ng bày tri?n lãm k?t qu? ?ào t?o ngành thi?t k? ?? h?a, N?i th?t, Th?i trang và T?o dáng công nghi?p”. Bu?i t?a ?àm ???c th?c hi?n nh?m duy trì và nâng cao k?t qu? ho?t ??ng c?a Câu l?c b? Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng t?i Vi?t Nam, ??ng th?i mong mu?n ??y m?nh ch?t l??ng ?ào t?o, t?o c? h?i giao l?u h?c h?i gi?a các tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng.

Ch??ng trình T?a ?àm - Tri?n lãm có s? hi?n di?n c?a: PGS.TS Tr?n Xuân Nh? - Phó Ch? t?ch Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng Vi?t Nam, nguyên Th? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o; cùng ?oàn lãnh ??o c?a Hi?p h?i: ThS. Nguy?n ??ng Khoa - Chánh V?n phòng; TS. ??ng V?n ??nh - Tr??ng ban Nghiên c?u và Phân tích chính sách; ThS. Ph?m Ng?c Lan - Phó ban T? ch?c.

V? phía Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc ?à N?ng có s? hi?n di?n c?a PGS.TS Ph?m Công Toàn - Phó Hi?u tr??ng cùng lãnh ??o các khoa, b? môn và các gi?ng viên c?a tr??ng.

??c bi?t, tham d? ch??ng trình còn có ??i di?n c?a 14 tr??ng ??i h?c, 03 doanh nghi?p v?i g?n 100 ??i bi?u là các ??ng chí lãnh ??o tr??ng, các h?a s? gi?ng viên, sinh viên và giám ??c các doanh nghi?p…

Ban Ch? nhi?m Câu l?c b? Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng ?i?u hành ch??ng trình T?a ?àm - Tri?n lãm g?m có: PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh?, nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p - Ch? nhi?m; TS ?? L?nh Hùng Tú, Tr??ng khoa Design Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn - Phó Ch? nhi?m; ThS Lê Th? Thu H??ng, Phó tr??ng khoa Ki?n trúc Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc ?à N?ng - Phó Ch? nhi?m; PGS.TS Cung D??ng H?ng - Tr??ng khoa M? thu?t ?ng d?ng Tr??ng ??i h?c M? thu?t Thành ph? H? Chí Minh - ?y viên; PGS.TS Nguy?n Lan H??ng, Tr??ng khoa T?o dáng Công nghi?p Vi?n ??i h?c M? - ?y viên.

Sau l? c?t b?ng khai m?c gian Tr?ng bày tri?n lãm v?i h?n 130 pano gi?i thi?u k?t qu? ?ào t?o c?a các tr??ng tham gia, ??c bi?t là Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc ?à N?ng, ch??ng trình T?a ?àm di?n ra sôi n?i v?i 15 tham lu?n c?a các ??i bi?u là các nhà khoa h?c, lãnh ??o các tr??ng, các h?a s? thi?t k?, gi?ng viên, các doanh nghi?p. N?i dung các tham lu?n t?p trung vào các v?n ??: Ch??ng trình ?ào t?o, công tác tuy?n sinh, ??i ng? gi?ng viên, c? s? v?t ch?t ph?c v? ?ào t?o, nh?ng thu?n l?i, khó kh?n trong ?ào t?o h?a s? m? thu?t ?ng d?ng hi?n nay, m?i liên k?t gi?a nhà tr??ng v?i doanh nghi?p v.v…

Sau g?n 4 ti?ng di?n ra, ch??ng trình T?a ?àm, trao ??i và Tr?ng bày tri?n lãm k?t qu? ?ào t?o ngành thi?t k? ?? h?a, N?i th?t, Th?i trang và T?o dáng công nghi?p ?ã thành công t?t ??p.

Ban t? ch?c c?ng ?ã th?ng nh?t ch??ng trình H?i th?o l?n th? t? c?a Câu l?c b? Kh?i tr??ng ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng s? ???c t? ch?c t?i Vi?n ??i h?c M? Hà N?i vào trung tu?n tháng 4/2019, d? ki?n ch? ??:  ?ào t?o h?a s? m? thu?t ?ng d?ng g?n li?n v?i th?c ti?n xã h?i”.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i t?a ?àm, trao ??i và tr?ng bày tri?n lãm k?t qu? ?ào t?o:

 Hình ?nh lãnh ??o Hi?p h?i và lãnh ??o các tr??ng ch?p ?nh k? ni?m

 

 

Hình ?nh các ??i bi?u tham d? Tri?n lãm k?t qu? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng

 

 

Hình ?nh PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh? - Ch? nhi?m CLB khai m?c Tri?n lãm k?t qu? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng

 

Hình ?nh l? c?t b?ng khai m?c Tri?n lãm k?t qu? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng

 

 

 Hình ?nh lãnh ??o Hi?p h?i và lãnh ??o Tr??ng ?H Ki?n trúc ?à N?ng ch?p ?nh k? ni?m v?i Ban Ch? nhi?m CLB

 

 

Hình ?nh PGS.TS.NG?T Nguy?n Xuân Ngh? - Ch? nhi?m CLB khai m?c ch??ng trình T?a ?àm

 

 Hình ?nh toàn c?nh bu?i t?a ?àm

 

Hình ?nh ?oàn ??i bi?u Tr??ng ?H M? thu?t Công nghi?p tr??c gian tr?ng bày k?t qu? ?ào t?o c?a Tr??ng

 

 Hình ?nh gian tr?ng bày k?t qu? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng

 

 

Hình ?nh gian tr?ng bày k?t qu? ?ào t?o M? thu?t ?ng d?ng

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.