星际线上娱乐

>

T?a ?àm: Vai trò và chi?n l??c thi?t k? nh?m phát tri?n C?ng nghi?p Vi?t Nam
Th? 6, 20/09/2019

 

N?m trong khuôn kh? h?p tác ?ào t?o qu?c t? gi?a Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p- Vi?t Nam v?i Vi?n Thi?t k? Busan (nay ??i tên là Vi?n Ch?n h?ng Thi?t k? Busan)- Hàn Qu?c, sáng ngày 17 tháng 9 n?m 2019, t?i Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c t?a ?àm: Vai trò và chi?n l??c thi?t k? nh?m phát tri?n Công nghi?p Vi?t Nam.

Tham d? t?a ?àm, v? phía khách m?i qu?c t? có s? hi?n di?n c?a: TS. Kang Kyungtae - Vi?n tr??ng Vi?n Ch?n h?ng thi?t k? Busan (Hàn Qu?c);TS Park Jeahyn - Phó vi?n tr??ng Vi?n tr??ng vi?n Chi?n l??c thi?t k? Busan (Hàn Qu?c); TS Yoon Jang Wun - Ch? t?ch Hi?p h?i thi?t k? Sedia ( Hi?p h?i thi?t k? công nghi?p DONGNAM).

V? phía tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p có s? tham d? c?a: PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách Nhà tr??ng; ThS Tr?n Bá T?ng - Phó Bí th? ??ng ?y cùng các thày cô tr??ng các phòng, khoa, ban, các cán b?, gi?ng viên, sinh viên và các tác gi? có bài vi?t tham lu?n trong và ngoài tr??ng.

T?a ?àm ???c t? ch?c v?i m?c ?ích trao ??i công tác giáo d?c trao ??i v? vai trò c?a các ngành thi?t k? m? thu?t công nghi?p c?ng nh? ??a ra chi?n l??c phát tri?n cho ngành thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng h??ng ??n s? phát tri?n c?a n?n công nghi?p Vi?t Nam.

T?a ?àm ?ã nh?n v? nhi?u bài tham lu?n c?a các di?n gi? Hàn Qu?c và các  nhà giáo, nhà nghiên c?u v? các v?n ?? thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng: ?ào t?o h?a s? thi?t k? m? thu?t ?ng d?ng, thi?t k? th?i trang, ?iêu kh?c, thi?t k? s?n mài, thi?t k? g?m, thi?t k? n?i th?t, thi?t k? công nghi?p, thi?t k? ?? h?a. T?i bu?i t?a ?àm, v?i 4 tham lu?n ???c trình bày:

-         Tham lu?n: Cách m?ng công nghi?p 4.0 - Chi?n l??c phát tri?n dung h?p thi?t k? và k? thu?t c?a TS. Kang Kyungtae - Vi?n tr??ng Vi?n Ch?n h?ng thi?t k? Busan, Hàn Qu?c.

-         Gi?i thi?u v? Hi?p h?i thi?t k? Sedia và tham lu?n: Ví d? v? phát tri?n g?y thông minh b?ng ?ng d?ng công ngh? ICT c?a TS Yoon Jang Wun - Ch? t?ch Hi?p h?i thi?t k? Sedia (Hi?p h?i thi?t k? công nghi?p DONGNAM), Hàn Qu?c.

-         Tham lu?n: Xu h??ng t?t y?u c?a ngành thi?t k? n?i th?t d??i s? tác ??ng c?a cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0 c?a ThS.GVC L?u Vi?t Th?ng  Phó Tr??ng khoa ph? trách khoa Trang trí N?i ngo?i th?t.

-         Tham lu?n: D? báo cho thi?t k? ki?u dáng s?n ph?m – H??ng ?i nào trong giai ?o?n hi?n nay c?a ThS. Nguy?n Anh Tu?n - Tr??ng khoa T?o dáng Công nghi?p.

Các b?n tham lu?n ??u có s? thông nh?t trong quan ?i?m v? vai trò quan tr?ng c?a thi?t k? m? thu?t công nghi?p trong th?i k? h?i nh?p qu?c t?, nh?ng h? tr? c?a khoa h?c k? thu?t, ph?n m?m thi?t k? chuyên ngành… góp ph?n vào phát tri?n công nghi?p hóa hi?n nay. S? phát tri?n c?a các s?n ph?m m? thu?t ?ng d?ng phát tri?n ?ã mang ??n nh?ng giá tr? th?m m? và công n?ng m?i m?, phong phú cho ??i s?ng con ng??i, góp ph?n xây d?ng nên nh?ng giá tr? v?n hóa m?i, thúc ??y s? phát tri?n n?n công nghi?p n??c nhà. Các b?n tham lu?n c?ng ??a ra nh?ng ?ánh giá, d? báo v? các xu h??ng phát tri?n c?a các s?n ph?m thi?t k? m? thu?t trong th?i gian t?i và nh?ng h??ng ?i cho phát tri?n các s?n ph?m M? thu?t ?ng d?ng.

 

Cu?c t?a ?àm c?ng ?ã kh?ng ??nh vi?c phát tri?n h?p tác ???c ký k?t gi?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p, Vi?t Nam v?i Vi?n Ch?n H?ng thi?t k? Busan, Hàn Qu?c th?c s? có giá tr? v? chuyên môn h?c thu?t và hai bên s? cùng th?ng nh?t h??ng ??n nh?ng liên k?t, trao ??i sâu h?n v? các chuyên ngành ?ào t?o trong l?nh v?c M? thu?t ?ng d?ng. Bu?i t?a ?àm ?ã di?n ra t?t ??p, c?i m? và ??t ???c nh?ng m?c ?ích v? h?p tác liên k?t ?ào t?o.

 

 

 

PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng ??i h?c

M? thu?t Công nghi?p phát bi?u khai m?c bu?i t?a ?àm.

 

TS. Kang Kyungtae - Vi?n tr??ng Vi?n Ch?n h?ng thi?t k? Busan (Hàn Qu?c)

phát bi?u trong bu?i t?a ?àm.

 

 

 Quang c?nh bu?i t?a ?àm.

 

 

TS Yoon Jang Wun - Ch? t?ch Hi?p h?i thi?t k? Sedia.

PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách tr??ng. 

TS. Kang Kyungtae - Vi?n tr??ng Vi?n Ch?n h?ng thi?t k? Busan.

 

ThS. GVC.L?u Vi?t Th?ng-Phó tr??ng khoa Ph? trách khoa TTNNT.

Tham lu?n:Xu h??ng t?t y?u c?a ngành thi?t k? n?i th?t d??i s? tác ??ng c?a cu?c cách m?ng công nghi?p 4.0.

 

Ch?p ?nh l?u ni?m k?t thúc bu?i t?a ?àm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星际线上娱乐   

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.