星际线上娱乐

>

Tri?n l?m k?t qu? th?c t?p n?m h?c 2018-2019 c?a Khoa Trang trí N?i ngo?i th?t.
Th? 3, 15/01/2019

 

Sáng ngày 14/01/2019 t?i s?nh tr?ng bày c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p di?n ra bu?i khai m?c tri?n lãm tr?ng bày “K?t qu? th?c t?p n?m h?c 2018-2019” c?a khoa Trang trí N?i ngo?i th?t. ?ây là s? ki?n báo cáo k?t qu? th?c t?p th??ng niên c?a th?y và trò trong khoa và ??ng th?i ghi d?u quá trình h?p tác ?ào t?o hi?u qu? c?a khoa v?i các c? s?, t? ch?c, xí nghi?p trong ngành s?n xu?t và thi?t k? s?n ph?m n?i, ngo?i th?t.  Tham d? bu?i l?, v? phía nhà tr??ng có s? hi?n di?n c?a PGS.TS ??ng Mai Anh - Phó Hi?u tr??ng ph? trách; Th.S Nguy?n M?nh Vi?t C??ng - Tr??ng khoa Trang trí N?i ngo?i th?t; ??i di?n các Khoa, Phòng, Ban cùng ?ông ??o các b?n sinh viên ?ang theo h?c t?i tr??ng.V? phía khách m?i ??i tác có ??i di?n Công ty TNHH Nippon Vi?t Nam và Công ty TNHH Lixil Vi?t Nam .

          T?i các khu v?c tr?ng bày, các thi?t k? n?i th?t, ?iêu kh?c và h?i h?a hoành tráng ?ã t?o nên m?t không gian tri?n lãm ?a d?ng, s?ng ??ng. Các thi?t k? tr?ng bày t?i tri?n lãm là thành qu? c?a quá trình gi?ng d?y, h?c t?p, k?t h?p hi?u qu? gi?a các bài gi?ng lý thuy?t và k? thu?t th?c hành, hi?n th?c hóa s?n ph?m. Ch??ng trình th?c t?p ?ã t?o c? h?i ?? sinh viên làm quen và ti?p c?n th?c t? v?i chuyên ngành ???c ?ào t?o, làm vi?c v?i nh?ng ngh? nhân, nhà thi?t k? chuyên nghi?p, trình ?? chuyên môn cao góp ph?n hi?u qu? vào vi?c nâng cao k? n?ng áp d?ng lý thuy?t vào th?c hành c?ng nh? ?úc rút ra nh?ng bài h?c lý thuy?t quý báo sau quá trình làm vi?c th?c t?, hoàn thi?n k? n?ng làm vi?c ??c l?p c?ng nh? làm vi?c nhóm. B?i nh?ng hi?u qu? ?ó, ho?t ??ng th?c t?p là m?t trong nh?ng n?i dung ?ào t?o nh?n ???c s? l?u ý, ?ánh giá cao và hy v?ng ti?p t?c ???c ??y m?nh phát tri?n nh?m hoàn thi?n h?n n?a ch?t l??ng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i tr?ng bày k?t q?a th?c t?p n?m h?c 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

ho?c tài kho?n mi?n phí.