星际线上娱乐

>

Tu?n l? "Sinh ho?t c?ng dan sinh viên" ??u khóa n?m h?c 2019 - 2020
Th? 2, 19/08/2019

 

Theo k? ho?ch ?ào t?o, t? ngày 19 tháng 8 n?m 2019 ??n h?t ngày 23 tháng 8 n?m 2019, các tân sinh viên DH19 tham gia h?c t?p tu?n “SINH HO?T CÔNG DÂN SINH VIÊN” ??u khóa n?m h?c 2019-2020. Ch??ng trình có s? tham gia gi?ng d?y c?a: PGS. TS ??ng Mai Anh – Phó Hi?u tr??ng Ph? trách, ThS. Tr?n Bá T?ng – Phó Bí th? ??ng ?y, gi?ng viên Ph?m V?n S?n - Tr??ng phòng Chính tr? & Công tác Sinh viên,ThS. Nguy?n V?n Bình – QT. Phòng Thanh tra, kh?o thí & ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c, ThS. Bùi Trung D?ng – PT. Phòng ?ào t?o, ?/c Hoàng Kh?c Biên - Bí th? ?oàn Thanh niên, ?/c V??ng V?n Hiên – Ch? t?ch h?i Sinh viên.

Tu?n “Sinh ho?t công dân sinh viên” gi?ng d?y các n?i dung nh?:

-          Các quy ch?, quy ??nh v? công tác sinh viên.

-          Quy ch? v? ?ánh giá ?i?m rèn luy?n n?m h?c 2019 – 2020.

-          Các ch? ?? chính sách ??i v?i sinh viên.

-          Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 8 c?a BCH Trung ??ng khóa XI (Ngh? quy?t s? 29-NQ/TW ngày 4/11/2013)

-          Phát ??ng sinh viên h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh.

-          Lu?t phòng ch?ng ma túy, m?i dâm, các t? n?n xã h?i trong tr??ng h?c…các hình th?c x? lý sinh viên vi ph?m.

-          Phòng, tránh sinh viên tham gia cá ??, ?ánh b?c qua m?ng.

-          Sinh viên ký cam k?t phòng ch?ng ma túy, m?i dâm.

-          Gi?i thi?u v? các H? ?ào t?o, Khoa, Ngành h?c c?a tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p.

-          K? ho?ch chi?n l??c phát tri?n Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p giai ?o?n 2011 - 2020 và m?t s? công tác tr?ng tâm c?a Nhà tr??ng n?m h?c 2019 – 2020.

-          Các quy ch?, quy ??nh v? ?ào t?o.

-          N?i dung, ch??ng trình, th?i khóa bi?u c?a Tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p n?m h?c 2019 – 2020.

-          Tuyên truy?n, ph? bi?n, giáo d?c Pháp lu?t v? an ninh, tr?t t? cho sinh viên các Tr??ng ??i h?c, Cao ??ng trên ??a bàn TP. Hà N?i

-          T?ng c??ng công tác ??m b?o an ninh, tr?t t?, an toàn xã h?i.

-          Ch??ng trình Công tác ?oàn, H?i và phong trào Thanh niên tr??ng h?c n?m h?c 2019 – 2020.

-          Tri?n khai công tác giáo d?c k? n?ng s?ng, tháng hành ??ng vì bình ??ng gi?i và phòng, ch?ng b?o l?c h?c ???ng.

-          Tuyên truy?n, giáo d?c ki?n th?c an toàn giao thông

-          ?ôi tho?i, gi?i ?áp th?c m?c v?i tân sinh viên.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i khai m?c:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? th?c hi?n ch?c n?ng này. B?n vui lòng n?u ?? có tài kho?n t?i designs.vn

星际线上娱乐 ho?c tài kho?n mi?n phí.

  • Th?c hi?n 3 c?ng khai.
  • Tin trong n??c.
  • Tin t?c Qu?c t?
  • Tuy?n d?ng
  • Th?ng tin tuy?n sinh  ?ào t?o trình ?? Th?c s? n?m 2018
  • Th?ng tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2018.